Vår affärsmodell

Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag, helägda av Kristianstads kommun genom Kristianstads Kommunföretag AB.

Vår affärsidé är Bostäder för alla. Vi ska bygga och förvalta hyresbostäder i Kristianstads kommun för alla boendegrupper, med högt ställda krav på arkitektur, material och miljö till en rimlig hyra. Vi ska också förvalta och utveckla kommersiella lokaler inom kommunen, samt genom dotterbolag förvalta kommunala vård- och omsorgsboenden, gruppboenden och Kristianstad Arena. 

Vår vision är Det personliga boendet. Vi ska ta ett stort samhällsansvar för och investera i bosociala frågor, som trivsel, trygghet, integration och delaktighet, i samverkan med hyresgästerna och andra parter i samhället. Tillsammans ska vi arbeta vi för att det är rent, snyggt och tryggt i våra bostadsområden.

Projektutveckling

Vi bidrar på kort och lång sikt till hållbar bostadsförsörjning och stadsutveckling i kommunen genom nyproducerade lägenheter samt attraktiva utemiljöer och bostadsområden. Vi renoverar, underhåller och utvecklar befintliga fastigheter för att hålla dem i gott skick, med målet att ha nöjda kunder, minska risken för skador och för att upprätthålla en stabil värdeökning för våra fastigheter. 

Förvaltning

Vi vill ha Sveriges mest nöjda hyresgäster och vara en av landets bästa arbetsplatser. Vi arbetar kundnära och serviceinriktat med stor andel egen personal, som exempelvis uthyrare, fastighetsskötare, snickare och målare. Med egen personal bygger vi lättare en god företagskultur, är effektiva och skapar värden både för kunder och medarbetare.

Affärsmässig samhällsnytta

Vi ska vara både affärsmässiga och bidra till samhällsnytta. Vi ska göra goda och hållbara affärer som gynnar bolaget och våra ägare, men som även gynnar våra kunder och samhället. Vi ser kontinuerligt över vårt fastighetsbestånd och tar strategiska beslut. 


Foto: Siv Öberg