Miljömässig hållbarhet - mål och risker

Minimera vår och våra kunders påverkan på klimat och miljö 

Mål och utfall

Senast till utgången av 2022 ha arbetat fram strategi för mätmetod med nyckeltal för att mäta våra utsläpp av växthusgaser från byggnation, renovering och ombyggnation, för att därefter kunna ta fram strategi med mätbara mål på minskade utsläpp och dess ekonomiska påverkan. (Strategi med mätbara mål på minskade utsläpp och dess ekonomiska påverkan klar under 2023 (enligt ABK:s mål för strategisk färdplan))

Utfall 2021

Arbetet påbörjat.

Senast 2022 ha en återbruksstrategi, vilken ska ligga till grund för våra långsiktiga mål gällande återbruk.

Utfall 2021

Arbete med återsbruksstrategi påbörjat.

Vi ska senast 2025 ha genomfört minst två pilotprojekt i nyproduktion/renovering kring återbruk.

Utfall 2021

Pilotprojekt med återbruk av fasadmaterial vid rivning på Östermalms Park påbörjat.

Senast 2030 ha minskat energiförbrukningen (el och värme) för fastighetsdrift med 30 % (jmf 2007), till 105 KwH/m2/år (a-temp).

Utfall 2021

Energiförbrukning för 2021 är 112,6 KwH/m2/år (a-temp), en minskning med 24,4 % mot 2007.

Senast 2030 ha minskat vattenförbrukningen med 10 % (jmf 2020) till 1,11 m3/kvm/år.

Utfall 2021

Vattenförbrukning 1,19 m3/kvm/år (1,23 m3 för 2020), minskning med 3,3 % mot 2020.

Ha solenergi på alla nyproducerade fastigheter, där det är möjligt.

Utfall 2021

Solceller placerade på alla nyproducerade fastigheter, i kvarteret Lugnet som färdigställdes under året. Solceller har även monterats på kv Orren (16 lgh) och kv Oxen (24 lgh).

Årlig kapacitet för solenergi på minst 1 000 MWh 2025 och 3 000 MWh 2030.

Utfall 2021

Kapacitet för 500 MWh solenergi.

460 MWh solel producerades, en ökning från 43 MWh 2019.

Med information, underlättande åtgärder, tekniska lösningar och samverkan aktivt arbeta för att våra kunder ska minska sin klimatpåverkan.

Utfall 2021

Införande av aktiv individuell vattenmätning (IMD) i 48 lägenheter under året, i samband med nyproduktion och renovering. Totalt antal lägenheter med aktiv IMD är 2 293.

Senast 2024 vara 100 % fossilfria på redskap/maskiner, vilket gör oss klimatneutrala i Scope 1.* Delmål (andelen fossilfria bränslen för redskap/arbetsmaskiner/transportfordon): 2022 85 %, 2023 92 %  (enligt ABK:s mål för strategisk färdplan)

Utfall 2021

78 % fossilfria bränslen på transportfordon, arbetsmaskiner och redskap.

* Scope 1 innebär enligt GHG-protokollet direkta utsläpp av växthusgaser, utsläpp som verksamheten har direkt kontroll över. Det gäller exempelvis utsläpp från egna fordon och maskiner eller uppvärmning.

Senast 2024 ha 100 % fastighetsnära sortering av avfall. Delmål: 87 % 2022, 94 % 2023 (enligt ABK:s mål för strategisk färdplan)

Utfall 2021

80% fastighetsnära sortering av avfall.

Stärka biologisk mångfald (enligt ABK:s mål för strategisk färdplan). Delmål: årliga insatser för att stärka biologisk mångfald: 

 • 2021: 6 mindre, 3 mellanstora, 1 större. 
 • 2022: 7 mindre, 4 mellanstora, 1 större. 
 • 2023: 8 mindre, 4 mellanstora, 2 större. 
 • 2024: 9 mindre, 4 mellanstora, 2 större.

Utfall 2021

Målet uppnått med: 

Större insats (2): 

 • Stor inventering av träd på Gamlegården – för att matcha kommunens grönplan. 
 • Påbörjat projekt med kommunen gällande invasiva arter, för att skydda biologisk mångfald.

Mellanstor insats (3): 

 • Inventering trädplan på Kavrö. 
 • Omläggning gräsyta till ängsmark – Nya Hagadal, Öllsjö. 
 • Blommande ABK – hyresgäster får välja blommor/rabatter och sköta om, vi köper in blommor.

Mindre insats (11): 

 • Medverkan i biodlingsprojekt Gamlegården. 
 • I förvaltningen – 10-tal fastigheter där man skiftat växtmaterial i växtbäddar till nya variationsarter.

Risker och riskhantering

Vår verksamhet har negativ påverkan på klimat, miljö och bolagets ekonomi.

Riskhantering 2021

Vi arbetar med vårt övergripande miljömässiga hållbarhetsmål "Minimera vår och våra kunders påverkan på klimat och miljö".  Här inkluderas arbete med energieffektiviseringar, solceller, hantering av avfall, lösningar för ökat återbruk mm

Policies och riktlinjer

 • Hållbarhetspolicy
 • Inköpspolicy
 • Projektpolicy

Koppling till hållbarhetsmål
Flera delar under "Minimera vår och våra kunders klimatpåverkan"

Klimat och miljö har negativ påverkan på vår verksamhet, våra fastigheter, våra kunder eller våra medarbetare.

Riskhantering 2021

Vi arbetar för att framtidssäkra våra fastigheter för klimatförändringar genom att i samband med renovering se över dagvattenhantering och satsningar på lokalt omhändertagande av dagvatten. Nyproduktion hanteras via myndighetskrav dår vi har exempelvis översvämningrisk att förhålla oss till för att få bygglov. Vi arbetar aktivt med vårt försäkringsskydd avseende vallbrott/översvämningar.