Noter

Gemensamma för moderbolag och koncern.

Not 1

Redovisningsprinciper och övriga upplysningar

AB Kristianstadsbyggens års- och koncernredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Om inte annat framgår är principerna oförändrade jämfört med föregående år.

Bolaget redovisar lämnade hyresrabatter på grund av covid-19 i enlighet med BFNAR 2020:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset som anger att rabatten får redovisas i den period av räkenskapsåret som rabatten är hänförlig till.

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår dotterbolagen AB Allön, Specialfastigheter i Kristianstad AB, C4 Parkerings AB och C4 Kabel TV AB där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de uthyrda tillgångarna i Specialfastigheter i Kristianstad AB har övergått till hyrestagaren så klassificeras avtalet fr.o.m. 2019 som finansiell leasing. Vid det första redovisningstillfället redovisas en fordran i balansräkningen. Direkta utgifter som uppstår i samband med att företaget ingår finansiella leasingavtal fördelas över hela leasingperioden. Vid efterföljande redovisningstillfällen fördelas den finansiella intäkten, som är hänförlig till avtalet, över leasingperioden så att en jämn förräntning erhålls.

Obeskattade reserver fördelas med 20,6 % till uppskjuten skatteskuld och 79,4 % till bundna reserver. Förändringen av uppskjuten skatteskuld bokförs som skatt på årets resultat i koncernens resultaträkning.

Intäkter

Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektiv avkastning. Försäljningen redovisas i den period som avgiften avser, den redovisas efter eventuell moms och rabatter.

Inkomstskatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader. Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 

Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Antal år
- Byggnader
Stomme 50 och 100 år
Tak 20 och 40 år
Fasad 40 och 50 år
Installationer 20 och 40 år
Badrum 25 år
Övrigt 25 år
Hyresgästanpassning 5, 10, 15 och 20 år
- Markanläggningar 20 år
- Byggnads-/markinventarier 5, 10 och 20 år
- Inventarier och verktyg 5 år


Datautrustning kostnadsförs direkt då nyttjandeperioden påverkas av den snabba tekniska utvecklingen och erfarenhetsmässigt understiger 3 år.

Nedskrivningar

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). En nedskrivning reverseras om de skäl som föranledde nedskrivningen inte längre föreligger.

Statliga stöd

Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

Varulager

Förrådslager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet på balansdagen.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. För övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde.

Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.

Värdepapper och finansiella fordringar som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Alla transaktioner redovisas på likviddagen.

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Derivatinstrument

Bolaget utnyttjar derivatinstrument för att hantera ränterisken som uppstår vid upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas normalt säkringsredovisning. När transaktionen ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom även koncernens mål för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende säkringen. Bolaget dokumenterar också företagets bedömning, både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva när det gäller att motverka förändringar i kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna.

Avtal om en så kallad ränteswap skyddar såväl bolaget som koncernen mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller bolaget en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Kassaflödet redovisas uppdelat på

  • den löpande verksamheten
  • investeringsverksamheten
  • finansieringsverksamheten.

Moderföretagets redovisningsprinciper och övriga upplysningar

Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med Årsredovisningslagens indelning.

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Aktier och andelar i dotterföretag

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Förvaltningsfastigheter

Bolagets fastigheter innehas för långsiktig uthyrning och klassificeras därför som förvaltningsfastigheter. Bolaget har under året genomfört en intern marknadsvärdering utav sina förvaltningsfastigheter. Värderingen uppfyller huvudsakligen två syften, att beräkna respektive fastighets marknadsvärde samt att fastställa eventuella nedskrivningsbehov. Värderingen har skett med stöd av den modell som finns i analysverktyget VD Pro från VärderingsData.

Värderingsmodellen är allmänt vedertagen på fastighetsmarknaden. Det förväntade kassaflödet för respektive fastighet under kommande tio år samt det beräknade restvärdet för år elva nuvärdesberäknas och ger därmed en bedömning av det aktuella värdet. I kassaflödet ingår hyror minskade med hyresbortfall, fastighetsskatt, drift och underhåll. Restvärdet år elva motsvarar ett teoretiskt marknadsvärde vid denna tidpunkt.

Värdebedömningen baseras på bolagets verkliga hyresintäkter samt schabloniserade drifts- och underhållskostnader. Drifts- och underhållskostnader har i vissa fall justerats utifrån fastighetens ålder och skick. Bolaget har i värderingen utgått från ett långsiktigt förvaltningsperspektiv. Vid värderingen har marknadens direktavkastningskrav utifrån geografiskt läge varit basen för beräkning av såväl restvärde som nuvärdesberäkningen.

Fastigheternas bedömda marknadsvärde uppgick per 2021-12-31 till 9 219 mkr (8 195 mkr). Detta värde överstiger bokfört värde med 5 401 mkr (4 384 mkr). Förändringen av marknadsvärdet påverkar inte bolagets resultat- eller balansräkning.

Förutsättningar fastighetsvärdering 2021
Värdetidpunkt 31/12
Kalkylperiod 10 år
Inflation per år 2,0 %
Hyresutveckling per år 2,0 %
Utveckling drifts- och underhållskostnader per år 2,0 %
Vakansgrad bostäder 0,5-1,0 %
Vakansgrad prima lokaler 1,5-10,0 %
Vakansgrad övriga lokaler och garage 5,0-10,0 %
Direktavkastningskrav bostäder 3,75-5,75 %
Direktavkastningskrav prima lokaler 6,5-10,0 %
Direktavkastningskrav övriga lokaler och garage 7,0-10,0 %
Marknadsvärde (mkr) 9 219
Bokfört värde (mkr) 3 818
Övervärde (mkr) 5 401

Uppskattningar och bedömningar

Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder. 

Bolaget har ej identifierat några uppskattningar eller bedömningar om framtiden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år.

Not 2

Försäljning och inköp mellan koncernföretag

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021 2020 2021 2020
Interna försäljningar till dotterbolag - - 12 143 10 552
Interna inköp från dotterbolag - - -207 -208

Not 3

Hyresintäkter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021 2020 2021 2020
Bostäder 657 001 646 295 651 294 640 642
Studentbostäder 10 708 10 561 10 708 10 561
Lokaler 174 243 180 498 119 261 125 464
Garage 9 626 9 692 9 626 9 692
P-platser 2 384 2 501 2 298 2 365
853 962 849 547 793 187 788 724
Hyresbortfall, outhyrda objekt
Bostäder -3 321 -3 062 -3 105 -2 980
Studentbostäder -1615 -587 -1615 -587
Lokaler -6 345 -8 020 -6 345 -8 009
Garage -1049 -688 -1049 -688
P-platser -65 -38 -65 -38
Ombyggnad/renovering -5 673 -8 241 -5 673 -8 241
Rabatter -9 441 -10 613 -9 441 -10 613
Självförvaltning -179 -204 -179 -204
Summa 826 274 818 094 765 715 757 364

Not 4

Övriga förvaltningsintäkter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021 2020 2021 2020
Ersättningar från hyresgäster 13 213 9 666 12 574 9 306
Vinst sålda anläggningstillgångar 1028 119 769 119
Återvunna hyres- och kundfordringar 909 642 909 642
Försäljningsintäkter 174 117 12 035 10 919
Försäkringsersättningar 600 438 600 438
Övriga ersättningar 1 673 2 221 1 673 2 221
Summa 17 597 13 203 28 560 23 645

Not 5

Ersättning till revisorerna

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021 2020 2021 2020
PwC
– Revisionsuppdraget -265 -277 -210 -196
– Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - -17 - -17
– Skatterådgivning -19 - -19 -
– Övriga tjänster -8 -14 -8 -14
-292 -308 -237 -227
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal.

Not 6

Ersättning till Hyresgästföreningen

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021 2020 2021 2020
Förhandlingsersättning och boinflytandemedel -1 430 -1 415 -1 430 -1 415
Fritidsmedel och lokalhyror -901 -916 -901 -916
Summa -2 331 -2 331 -2 331 -2 331

Not 7

Driftskostnader

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021 2020 2021 2020
Fastighetsskötsel -21 571 -20 535 -19 711 -19 173
El, värme, vatten -120 967 -110 565 -114 118 -104 241
Sophantering -22 745 -20 819 -22 674 -20 735
Sotning och brandtillsyn -2 612 -2 199 -1 191 -1 003
Försäkringskostnader -3 731 -4 364 -3 383 -3 977
Bevakningskostnader -5 483 -5 513 -5 483 -5 513
Förvaltningsomkostnader -51 255 -55 833 -49 831 -53 981
Hyresgästföreningen -2 331 -2 331 -2 331 -2 331
Erhållna rabatter och bonus 1 688 1 899 1 688 1 899
Summa -229 007 -220 260 -217 034 -209 055

Not 8

Underhållskostnader

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021 2020 2021 2020
Underhåll (inkl. försäkringsskador) -179 484 -148 315 -163 961 -137 962
Reparationer -38 362 -38 161 -37 899 -37 350
Summa -217 846 -186 476 -201 860 -175 312

Not 9

Medelantal anställda, löner, ersättningar och sociala avgifter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021 2020 2021 2020
Medelantal anställda
Kvinnor 60 59 60 59
Män 171 169 171 169
Totalt 231 228 231 228
Löner och ersättningar
Styrelsen och verkställande direktören -1 777 -1 728 -1 777 -1 728
Övriga anställda -92 226 -87 731 -92 226 -87 731
Totala löner och ersättningar -94 003 -89 459 -94 003 -89 459
Sociala avgifter enligt lag och avtal -30 143 -28 630 -30 143 -28 630
Pensionskostnader (varav för verkställande direktören -553 (-444))  -3 613 -5 882 -3 613 -5 882
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader  -127 759 -123 971 -127 759 -123 971


I moderbolagets totala personalkostnader ingår kostnad för avsättning till AB Kristianstadsbyggens Personalstiftelse (org nr 838200-8467) med 556 tkr (261 tkr). Sociala avgifter reduceras i år av återbetalningar av AGS-premier för åren 2004-2008 om totalt 2 467 tkr. Vid uppsägning av VD från arbetsgivarens sida gäller 6 månaders uppsägningstid och avgångsvederlag om 12 månadslöner. VD:s ålderspension följer bolagets allmänna pensionsplan.

Not 10

Styrelse och ledande befattningshavare

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor 4 4 1 1
Män 17 17 4 4
Totalt 21 21 5 5
Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare på balansdagen
Kvinnor 2 2 2 2
Män 7 7 3 3
Totalt 9 9 5 5

Not 11

Byggnader och mark

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 6 588 676 6 234 342 6 088 486 5 735 869
Årets förändringar
Inköp 43 654 24 408 43 571 21 173
Omklassificeringar 156 411 368 283 156 411 358 248
Försäljning/utrangeringar -42 131 -13 394 -42 029 -1 841
Investeringsstöd -24 963 -24 963
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 746 610 6 588 676 6 246 439 6 088 486
Ingående avskrivningar -2 368 391 -2 234 899 -2 252 580 -2 130 176
Årets förändringar
Försäljning/utrangeringar 16 406 4 820 16 406 1 643
Avskrivningar -144 666 -138 312 -130 393 -124 047
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 496 651 -2 368 391 -2 366 567 -2 252 580
Ingående nedskrivningar -24 700 -18 700 -24 700 -14 700
Årets förändringar
Årets återförda nedskrivningar 4 000
Årets nedskrivningar -36 962 -10 000 -36 962 -10 000
Utgående ackumulerade nedskrivningar -61 662 -24 700 -61 662 -24 700
Utgående restvärde enligt plan 4 188 297 4 195 585 3 818 210 3 811 206
Bokfört värde byggnader 3 697 010 3 700 236 3 358 790 3 348 826
Bokfört värde mark 351 620 352 224 332 644 333 146
Bokfört värde markanläggningar 139 667 143 125 126 776 129 234
Summa 4 188 297 4 195 585 3 818 210 3 811 206
Taxeringsvärde byggnader och mark 6 639 454 6 421 825 6 594 422 6 379 649

Not 12

Inventarier, verktyg och installationer

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 152 705 137 157 140 158 126 572
Årets förändringar
Inköp 9 103 11 470 8 291 10 998
Omklassificeringar 7 001 5 372 7 001 3 825
Försäljning/utrangering -3 710 -1 294 -3 610 -1 237
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 165 099 152 705 151 840 140 158
Ingående avskrivningar -99 722 -88 755 -91 538 -82 116
Årets förändringar
Försäljning/utrangering 3 185 1 280 3 092 1 237
Avskrivningar -13 470 -12 247 -11 927 -10 659
Utgående ackumulerade avskrivningar -110 007 -99 722 -100 373 -91 538
Utgående restvärde enligt plan 55 092 52 983 51 467 48 620

Not 13

Pågående nyanläggningar

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Ingående nedlagda kostnader 130 123 286 838 118 217 266 505
Under året nedlagda kostnader 193 003 229 713 144 705 216 459
Under året genomförda omfördelningar -163 412 -383 754 -163 412 -362 073
Förgävesprojektering/Utrangering -211 -2 674 -211 -2 674
Nedskrivningar pågående nyanläggningar -4 000 -4 000
Utgående nedlagda kostnader 155 503 130 123 95 299 118 217

Not 14

Övriga rörelsekostnader

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021 2020 2021 2020
Förlust vid utrangering av byggnadskomponenter -5 873 -8 573 -5 873 -198
Förlust vid utrangering av inventarier, verktyg och installationer -7 -15
Förlust försäljning anläggningstillgångar -125
Förgävesprojektering -211 -2 673 -211 -2 673
Summa -6 091 -11 261 -6 209 -2 871

Not 15

Ränteintäkter och liknande resultatposter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021 2020 2021 2020
Ränteintäkter 547 564 516 530
Ränteintäkter finansiell leasing 4 546 5 176
Summa 5 093 5 740 516 530

Not 16

Räntekostnader och liknande resultatposter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021 2020 2021 2020
Räntekostnader avseende fastighetslån -40 986 -45 565 -35 362 -38 909
Borgens-/låneavgift Kristianstads kommun -14 669 -13 410 -12 613 -11 403
Övriga räntekostnader -14 -34 -14 -25
Summa -55 669 -59 009 -47 989 -50 337

Not 17

Skatt på årets resultat

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021 2020 2021 2020
Aktuell skatt -1 495 -467
Uppskjuten skatt temporära skillnader 5 147 -12 325 3 522 -10 757
Uppskjuten skatt underskottsavdrag 1 648 4 051 2 599 2 911
Summa 5 300 -8 741 6 121 -7 846
Redovisat resultat före skatt 59 124 36 555 55 283 32 366
Skatt beräknad enligt gällande skattesats 20,6 % (21,4 %) -12 180 -7 823 -11 388 -6 926
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -989 -1 215 -987 -1 213
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 18 496 18 496
Skatteeffekt till följd av ändrad skattesats 302 293
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfonder -27 -5
Redovisad skattekostnad 5 300 -8 741 6 121 -7 846

Not 18

Andelar i koncernföretag

Koncernen
ORG NR SÄTE KAPITALANDEL
AB Allön 556097-2365 Kristianstad 100%
Specialfastigheter i Kristianstad AB 556761-8128 Kristianstad 100%
C4 Parkerings AB 556872-9783 Kristianstad 100%
C4 Kabel-TV AB 556370-5895 Kristianstad 100%
Moderbolaget
KAPITALANDEL RÖSTANDEL ANTAL ANDELAR BOKFÖRT VÄRDE 2021 BOKFÖRT VÄRDE 2020
AB Allön 100% 100% 2 500 2 500 2 500
Specialfastigheter i Kristianstad AB 100% 100% 1 000 1 000 1 000
C4 Parkerings AB 100% 100% 1 000 1 000 1 000
C4 Kabel-TV AB 100% 100% 1 000 100 100
Summa 4 600 4 600

Not 19

Andra långfristiga värdepappersinnehav

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Husbyggnadsvaror HBV Förening
Återbäringsmedel 2 009 2 086 2 009 2 086
Insatskapital 40 40 40 40
Andelsföreningen Skånehem
Insatskapital
Summa 2 049 2 126 2 049 2 126

Bokfört värde avseende långfristiga värdepappersinnehav överensstämmer med nominellt värde. Insatskapital avseende Andelsföreningen Skånehem uppgår till 200 kr (200 kr).

Not 20

Långfristiga fordringar Kristianstads kommun

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde 187 276 189 007
Årets förändringar
Tillkommande fordringar 10 099
Avgående fordringar -9 428 -11 830
Omklassificeringar 2 799
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 180 647 187 276
Utgående redovisat värde 180 647 187 276

Koncernens finansiella leasingavtal, redovisade som anläggningstillgångar enligt ovan, avser leasen utav Kristianstad Arena och Kristianstad Idrottshall. Leasetagare är Kristianstads kommun.

Not 21

Fordringar Kristianstads kommun

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Koncernkonto hos bank * 432 144 303 891 409 058 286 782
Övriga kortfristiga fordringar 9 953 12 610 309 217
Övriga kortfristiga skulder -33 976 -33 589 -5 714 -4 251
Summa 408 121 282 912 403 653 282 748

* Fr.o.m. räkenskapsåret 2016 finns det inom koncernen en total beviljad checkräkningskredit om 100 000 tkr. Beviljad, ej utnyttjad, checkräkningskredit uppgår per balansdagen till 100 000 tkr.

Not 22

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Förutbetalda försäkringspremier 6 137 578 6 127 568
Förutbetalda jour-/serviceavtal 1 612 2 477 1 612 2 477
Övriga förutbetalda kostnader 93 140 93 140
Övriga upplupna intäkter 30 192 28 190
Summa 7 872 3 387 7 860 3 375

Not 23

Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 11 700 aktier med kvotvärde 1 000 kr.

Not 24

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserad vinst, kr 311 310 277
Årets vinst, kr 61 403 688
372 713 965
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så
att till aktieägaren utdelas, kr 135 720
att i ny räkning överförs, kr 372 578 245
372 713 965

Not 25

Uppskjutna skatter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Uppskjutna skattefordringar
Outnyttjat underskottsavdrag -28 138 -26 491 -22 210 -19 612
Temporära skillnader avseende restvärde förvaltningsfastigheter -5 486 -4 661
Uppskjutna skatteskulder
Temporära skillnader avseende restvärde förvaltningsfastigheter 98 327 102 229 92 296 95 819
Obeskattade reserver 2 431 2 853
Summa 67 134 73 930 70 086 76 207
Uppskjutna skatter har beräknats med 20,6 % (20,6 %).

Not 26

Finansiella skulder

Moderbolaget

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Detta ger bolaget möjlighet att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. För att säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas långa kreditavtal med bolagets långivare. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i koncernens finanspolicy.

För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk i skuldportföljen används ränteswappar. Per bokslutsdagen uppgår utestående ränteswapavtal till 2 400 mkr (2 100 mkr). Räntenivån har stigit under året men är fortsatt på historiskt låga nivåer. Räntenivån i swapavtalen som har förfallit under året var högre än räntan i de swapavtal som slutits under året. Detta tillsammans innebär att undervärdet per bokslutsdagen uppgår till 1,8 mkr (76,7 mkr). Den långa vägda fasta räntan som betalas i utestående ränteswapavtal är högre än motsvarande marknadsränta vid bokslutstillfället.

Undervärde/övervärde representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån.

Den genomsnittliga effektiva räntan i skuldportföljen uppgår till 0,92 % (1,02 %). Bolaget har under året räntesäkrat 400 mkr (200 mkr). Per balansdagen uppgår den genomsnittliga räntebindningen till 3,7 år (3,3 år) och kapitalbindningen till 2,9 år (2,9 år).

Under året har nyupplåning skett med 0 mkr (250 mkr) och amortering till kreditinstitut har skett med 0 tkr (0 tkr). Av bolagets totala skuldportfölj är 3 368,6 mkr (3 368,6 mkr) med kommunal borgen som säkerhet. Därmed finns inga skulder mot pantbrev.

Nedan framgår förfalloprofil för total skuldportfölj avseende räntebindning (inklusive ränteswappar):

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Inom 1 år 1 251 755 1 682 768 1 168 600 1 468 600
Inom 1-5 år 1 265 064 1 025 090 900 000 800 000
Inom 5-10 år 1 355 000 1 131 160 1 300 000 1 100 000
Inom 15-20 år 90 000 90 000
Summa 3 961 819 3 929 018 3 368 600 3 368 600

Not 27

Långfristiga skulder

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Långfristiga skulder som omsätts inom ett år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 556 600 585 000 556 600 585 000
Skulder till Kristianstads kommun 23 730 156 131
580 330 741 131 556 600 585 000
Långfristiga skulder som omsätts senare än ett år men inom fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 2 102 000 2 338 600 2 102 000 2 338 600
Skulder till Kristianstads kommun 491 030 350 808
2 593 030 2 689 408 2 102 000 2 338 600
Långfristiga skulder som omsätts senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 710 000 445 000 710 000 445 000
Skulder till Kristianstads kommun 53 500 30 020
763 500 475 020 710 000 445 000
Summa 3 936 860 3 905 559 3 368 600 3 368 600

Not 28

Eventualförpliktelser

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Allmänna arvsfonden 40 40 40 40
Summa 40 40 40 40

Not 29

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Upplupna räntekostnader 3 463 3 870 3 463 3 870
Upplupna semesterlöner 8 028 6 918 8 028 6 918
Upplupna sociala avgifter 4 915 4 475 4 915 4 475
Upplupna driftskostnader 4 839 4 414 4 490 4 190
Förskottsbetalda hyror 57 511 81 079 56 560 68 202
Övriga upplupna kostnader 14 427 6 491 11 979 6 345
Summa 93 183 107 247 89 435 94 000

Not 30

Likvida medel

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Kassa och bank 222 7 222 7
Fordran Kristianstads kommun, koncernkonto hos bank 432 144 303 891 409 058 286 782
Summa 432 366 303 898 409 280 286 789