Balansräkningar


(tkr) Koncernen Moderbolaget
Tillgångar NOT 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 11 4 188 297 4 195 585 3 818 210 3 811 206
Inventarier, verktyg och installationer 12 55 092 52 983 51 467 48 620
Pågående nyanläggningar 13 155 503 130 123 95 299 118 217
4 398 892 4 378 691 3 964 976 3 978 043
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 18 4 600 4 600
Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 2 049 2 126 2 049 2 126
Långfristiga fordringar Kristianstads kommun 20 180 647 187 276
182 696 189 402 6 649 6 726
Summa anläggningstillgångar 4 581 588 4 568 093 3 971 625 3 984 769
Omsättningstillgångar
Varulager
Förråds- och bränslelager 1 536 1 062 1 536 1 062
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 2 725 2 586 2 709 2 577
Fordringar Kristianstads kommun 21 408 121 282 912 403 653 282 748
Fordringar moderbolag 2 382 2 358 2 382 2 358
Fordringar dotterbolag 1 995 2 178
Aktuella skattefordringar 434
Övriga fordringar 4 443 30 169 4 105 30 163
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 7 872 3 387 7 860 3 375
425 543 321 846 422 704 323 399
Kassa och bank 222 7 222 7
Summa omsättningstillgångar 427 301 322 915 424 462 324 468
Summa tillgångar 5 008 889 4 891 008 4 396 087 4 309 237
(tkr) Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Eget kapital och skulder NOT 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Eget kapital
Aktiekapital 23 11 700 11 700
Övrigt tillskjutet kapital 69 103 66 721
Annat eget kapital 652 237 624 486
Årets resultat 64 424 27 814
Bundet eget kapital
Aktiekapital 23 11 700 11 700
Reservfond 375 403 375 403
387 103 387 103
Fritt eget kapital 24
Balanserat resultat 311 310 284 517
Årets resultat 61 404 24 520
372 714 309 037
Summa eget kapital 797 464 730 721 759 817 696 140
Obeskattade reserver 4 500 4 500
Avsättningar
Uppskjutna skatter 25 67 134 73 930 70 086 76 207
Långfristiga skulder 26, 27
Skulder kreditinstitut 3 368 600 3 368 600 3 368 600 3 368 600
Skulder Kristianstads kommun 568 260 536 959
Summa långfristiga skulder 3 936 860 3 905 559 3 368 600 3 368 600
Kortfristiga skulder 28
Skulder kreditinstitut
Leverantörsskulder 80 425 42 017 71 077 39 801
Skulder syskonbolag 23 945 19 706 22 893 18 838
Aktuella skatteskulder 801 1 559 1 154
Övriga skulder 9 077 11 828 8 120 9 997
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 93 183 107 247 89 435 94 000
Summa kortfristiga skulder 207 431 180 798 193 084 163 790
Summa eget kapital och skulder 5 008 889 4 891 008 4 396 087 4 309 237