Tillsammans är vi fortsatt starka

När vi summerar 2021 kan vi konstatera att pandemins följdverkningar blivit lite av det nya normala. Inte att vi tror att de kommer att vara för evigt. Men under året som gick har vi varit mer förberedda på att möta dem. 

Vi har följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, men jag upplever att vi i år har blivit ännu bättre på att balansera risk för smitta mot vårt uppdrag. Vi har hittat lösningar för att kunna göra smittsäkra arbeten i lägenheter och vi har kunnat hålla öppet för besök för de som verkligen haft behov. Vår krisgrupp har hanterat restriktioner och åtgärder för vårt bolag och för våra kunder på ett mycket bra sätt. Alla medarbetare – inte minst våra fackliga representanter och skyddsombud - har verkligen ställt upp för att ställa om och anpassa verksamheten under pandemin.

Även i år har vi satsat på sociala utomhusaktiviteter, med ett stort antal gårdskonserter, spontanidrott för barn och rörelseaktiviteter för äldre. Behovet har varit stort och glädjen hos deltagarna likaså.

Magikern Douglas Nordenbelt uppträdde under sommaren för boende i bland annat Finlandshusen.

Under merparten av året har vi gett fortsatta hyresrabatter till krisande lokalhyresgäster, som butiker och restauranger. Vi är glada att se att det har gett effekt, då vi inte sett någon större ökning av uppsägningar eller konkurser. Vi har även i år uppmärksammat det viktiga arbete som Kristianstad Kvinnojour bedriver, genom att stötta med 50 000 kronor.

Precis som vanligt har vi varit hänsynstagande och flexibla mot hyresgäster som haft svårt att betala hyran. Men även om det finns de som har haft det tufft även under 2021, så har vi glädjande nog inte sett att fler än normalt har problem att betala hyran.

Vi har fortsatt arbeta aktivt med bosociala frågor som störningar, misskötsel, trångboddhet och olovlig andrahandsuthyrning. Våra sju medarbetare som i huvudsak arbetar med bosociala frågor bemöter kunderna med empati, stöd och tydliga krav. Vi erbjuder grannmedling, och vi är glada över att våra engagerade medarbetare uppmärksammades för detta i nationell media under året.

Förvärv, försäljning - och rökfritt

I nära samråd och i samarbete med våra ägare bidrar vi till stadsutveckling och bostadsförsörjning i vår kommun. Med mer än 9 200 lägenheter är vi ett av landets 20 största kommunala bostadsbolag, och var femte kommuninvånare bor hos oss. Vi har bostäder i hela kommunen, av olika typer och med olika hyresnivåer – vi har bostäder för alla.

Vi har haft inflyttning i 48 nya lägenheter i Lugnet i Kristianstad – vår första rökfria fastighet. Vi hoppas att initiativet ska ge nöjda hyresgäster men också minskad risk för kostsamma saneringar vid omflyttningar.

Rökfritt i Kvarteret Lugnet på Östermalm.
Rökfritt i Kvarteret Lugnet på Östermalm.

Vi har börjat bygga nya lägenheter i Färlöv och Tollarp samt projekterar för nyproduktion i kvarteret Dammlyckan i Åhus.

Under året har vi både avyttrat och förvärvat fastigheter. Tre fastigheter på Vilan fick HSB Skåne som nya ägare och samtidigt köpte vi fastigheten Mårten Persson 11 i centrala Kristianstad av just HSB Skåne. Vi har också genomfört förvärvet av kvarteret Vapenbrodern, intill Helge å, där vi hoppas kunna tillföra attraktiva lägenheter på ett riktigt bra läge.

Detaljplanen för Östermalms Park fastslogs under våren. Därefter kunde vi starta vårt stora samhällsprojekt med 300 lägenheter och park mitt i Kristianstad. Under senhösten började det märkas på området, då rivningen av två hus påbörjades. Där planerar vi nu i första etappen för ett fyravåningshus och ett parkeringshus, med byggstart under 2022.

Vi har kunnat skönja en viss inbromsning i efterfrågan när det gäller nybyggda bostäder. Det är viktigt att vi fortsätter att vara affärsmässiga och känner av marknadens behov.

De stora och nödvändiga kommunala investeringarna påverkar fortfarande indirekt våra möjligheter att låna till nyproduktion trots vår mycket stabila ekonomi och ett stort övervärde i våra fastigheter. Vi påverkas vidare av konjunkturens höga byggkostnader samt vårt behov av tillgång på byggbar mark.

De senaste tio åren har vi investerat mer än 1,6 miljarder kronor i våra befintliga fastigheter, och under året har vi fortsatt underhålla på historiskt höga nivåer. Detta trots att vi på grund av pandemin tyvärr fått skjuta delar av underhållet framåt, exempelvis hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, HLU och stam- och badrumsrenoveringar.

Vi vill bli ännu mer hållbara

Med vårt arbete för hållbarhet bidrar vi till ett bättre samhälle. Under året har vi tagit ett helhetsgrepp på vårt hållbarhetsarbete. Vi har tillsammans med engagerade medarbetare i bolaget arbetat fram nya hållbarhetsmål för hur vi ska kunna minska vår och våra kunders påverkan på klimat och miljö. Vi tar också ansvar för vår del i att möta de övergripande målsättningarna i kommunkoncernens strategiska färdplan, bland annat när det gäller hållbarhet.

Ett av målen handlar om att minska utsläpp när vi bygger och renoverar. Det kan vara att välja ännu mer miljö- och klimatvänliga material och metoder. Men också att tänka mer cirkulärt, exempelvis med återbruk av byggmaterial.

Vi har ökat vår kapacitet för solel till 500 MWh under 2021 och vi vill öka till sex gånger så hög kapacitet till utgången av 2030. Solenergi ger både miljövinster och bidrar till att minska vår nettoförbrukning av el. I våra senaste projekt har det även gett hyresgästerna tillgång till miljövänlig, lokal och prisvärd hushållsel, producerad i den byggnad de bor i.

Vi fortsätter att arbeta kontinuerligt med andra klimat- och energiåtgärder, som montering av laddstolpar, optimering av värme- och ventilationssystem, tilläggsisolering av våra befintliga fastigheter, fönsterbyten och återvinning av frånluft. Vi bygger också nytt med hållbara och underhållsfria material och gröna lån, där vi lånar till investeringar mot att följa höga miljökrav.

Vi kommer också att ännu mer än tidigare arbeta för att underlätta för kunder och medarbetare att minska sina egna klimatavtryck.

Trygghetsarbete fick växlas upp

Under början av hösten skottskadades tre personer på vårt köpcentrum på Gamlegården. En fruktansvärd händelse för de som drabbades och något som ökade otryggheten för boende och besökare. Även om vårt trygghetsarbete är långsiktigt blev det tydligt att vi även behövde göra akuta åtgärder. Vi tog fram en utförlig handlingsplan med konkreta åtgärder på kort och lång sikt, som exempelvis att vi tillsatte en trygghetssamordnare, finansierade nattvandring och ordningsvakter och ökade antalet övervakningskameror på området.

Vi har ett ansvar för att skapa trygghet på våra områden och i kommunen, ett ansvar vi delar med många parter i samhället, som polis, kommun, medborgare och föreningsliv.

Nattvandring startade upp på Gamlegården.
Nattvandring startade upp på Gamlegården.

Bättre arbetsmiljö med nya lokaler

En god och trygg arbetsmiljö är en viktig prioritet för oss. Vi har fortsatt med översyn av våra arbetsplatser, för ännu bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Under året flyttade ett av våra områdeskontor in i nya lokaler i kvarteret Riksens Ständer och vi bygger nytt områdeskontor för vår förvaltning på Sommarlust. Planer finns också på nya och mer ändamålsenliga lokaler för vårt snickeri och måleri, samt för vår förvaltning på Gamlegården.

Digitalt först

Genom digitala lösningar, tjänster och arbetssätt blir vi mer effektiva, får lättare att samverka och säkrar att vi följer lagkrav. Inte minst har detta blivit aktuellt under pandemin, där vi har fått skala upp och utveckla hållbara lösningar. Vi möter behoven hos våra kunder, exempelvis genom digitala underhållsplaner, kundenkäter och e-signering av avtal.

Vi fortsätter att huvudsakligen kommunicera med våra kunder digitalt, samtidigt som vi tar hänsyn till de som inte är uppkopplade. De digitala kontaktytorna har blivit fler och bättre, bland annat är chatten på vår hemsida en populär kanal för kunddialog. Genom vårt intranät kan vi ha dialog med våra medarbetare, bygga kultur, utbilda och underlätta.

Intensivt år för barnrättsarbetet

Vi har intensifierat arbetet med barnrätt under året. Vi har satt ramarna, med policy och riktlinjer. Under hösten har vi haft ett utbildningspaket, där bland annat alla chefer utbildats i att säkerställa barns rättigheter. Barnrättsgruppen har tillsammans med olika avdelningar genomfört insatser, som barnanpassade enkäter, implementering av barnrättsfrågor i vårt utemiljöarbete och djupgående analys av hur vi ska säkra barns rättigheter vid uppsägning och avhysning.

God ekonomi även under andra pandemiåret

Trots ännu ett speciellt år med pandemi har vi som bolag stått fortsatt stadigt. Det goda resultatet kommer av goda insatser från våra duktiga medarbetare, men också från försäljning av fastigheter, gynnsamt väder och ränteläge, energieffektivisering och fortsatt hög uthyrningsgrad för bostäder och kommersiella lokaler. Resultatet från fastighetsförsäljningarna har möjliggjort ökat underhåll, utrangeringar och nedskrivningar samt saneringar i pågående och nya projekt som vi går in i, så att vi är väl förberedda för framtiden.

Jag vill tacka våra kompetenta och engagerade medarbetare för ett riktigt bra arbete under året. Det tål att sägas igen: nöjda hyresgäster, trivsel och goda resultat kommer inte av sig själv. Det kommer av att våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb med omtanke och fokus på att förbättra för kunder, kollegor och för vår kommun.

Undersökningar ger insikter som ger förbättringar

Under många år har våra hyresgäster varit några av de mest nöjda i landet, även om det finns fastigheter där vi behöver göra ännu mer för trivsel och trygghet. Under 2022 kommer vi att genomföra en kundenkät till alla våra hyresgäster för att få in synpunkter på hur vi kan bli ännu bättre och vad hyresgästerna vill att vi ska prioritera framöver.

Vi mäter regelbundet vad våra nyinflyttade hyresgäster tycker. I år är fler än 94% nöjda eller mycket nöjda med hur vi hanterat inflyttningsprocessen, vilket är mycket hedrande.

Vid kundundersökningen 2019 knackade vi på hos alla våra 9 200 hyresgäster och lämnade över enkäten. 2022 planerar vi för ny enkät.

Blicka framåt med tillförsikt

För ett år sedan skrev jag att ”vi ser ännu inget tydligt slut på pandemin, även om den påbörjade vaccineringen skänker ljus i tunneln. Så vi får fortsätta att kämpa på.” Inte trodde vi väl då att det skulle vara likadant ett år senare? Visserligen med respit under hösten då vi hann träffas och nästan känna som att det var som vanligt.

Jag ser ändå med tillförsikt på 2022. För oss som bolag har pandemin inte haft någon omvälvande påverkan. Om pandemin skulle bita sig fast även i år så har vi lärt oss att vi kan anpassa oss på bästa sätt.

Men för våra medarbetare och kunder kan det vara annorlunda, på ett mer personligt plan. De här åren kan ha inneburit isolering, ensamhet, rädsla för smitta, oro för anhöriga eller osäkerhet kring arbete. Ha med det i tankarna framöver. Ta hand om dig själv och dina nära och kära. Var uppmärksam på hur de i din närhet mår, vare sig det är kollegor, vänner eller någon du träffar i ett bostadsområde. Och fortsätt att stötta våra lokala företag och föreningar, så att vi kan få ha dem kvar.

Vi kommer att kunna träffas och umgås fysiskt igen utan restriktioner, och när pandemin är över kommer vi verkligen att värdesätta det. 

Nu ser vi fram emot en spännande, utmanande och inspirerande framtid!

Henrik Strand

vd