Trygghet, trivsel och bosocialt hjärta

Intensivt år för barns bästa

Under året har vi har arbetat fram en barnrättspolicy och övergripande riktlinjer för att sätta ramarna för arbetet. Nästa steg har varit utbildning. Alla chefer har fått ledningsutbildning kring barnrätt och våra medarbetare som arbetar direkt med frågor som rör barn har fått fördjupningsutbildning. Barnrättsgruppens medlemmar har genomgått utbildning till barnrättsstrateger, och vi har påbörjat utbildning av alla medarbetare i barnrätt. Vi har också samlat allt som rör barnrätt på intranätet för alla medarbetare.

Hur säkerställer vi barns bästa vid uppsägning och avhysning?

En viktig barnrättsfråga för ABK är hur vi kan tillgodose barns rättigheter om deras föräldrar blir uppsagda och/eller riskerar en avhysning. Under året har vi därför arbetat fram en större barnkonsekvensanalys av barns bästa kring uppsägning och avhysning, med förslag till åtgärder för att stärka barns rättigheter.

Barns rättigheter i arbetet med utemiljö och lekplatser

Det är viktigt att frågan om barns rättigheter tas med i bolagets ordinarie processer, rutiner och arbetssätt, så att det blir en naturlig del av verksamheten. Under året har exempelvis ABK:s utemiljösamordnare arbetat in barnrättsfrågorna i rutiner, arbetssätt och styrdokument för arbetet med lekplatser och utemiljö.

150 barn engagerade i ny digital metod för att öka barns delaktighet

Under året har vi haft ett pilotprojekt med digital boendedialog kring utveckling av två nya lekplatser på Sommarlust i Kristianstad. Alla boende på området fick en digital enkät riktad till barn, där barnen själva eller tillsammans med en vuxen, med hjälp av smileys skulle betygsätta bilder på nästan 100 olika lekredskap i olika kategorier. 54 barn tyckte till om vilka typer av lekredskap de föredrar, vilket gav oss mycket gott underlag inför utformningen av de nya lekplatserna.

Vi har också påbörjat arbetet med ett nytt multisportområde på Gamlegården. Över 500 personer engagerade sig i idéarbetet genom en digital enkät på flera språk. Vi samlade också in synpunkter och idéer på en träff med barn ute på området. Totalt bidrog över 100 barn med tankar och idéer till det fortsatta arbetet.

Under 2022 fortsätter ABK arbetet för att stärka barns rättigheter, bland annat med fortsatta utbildningsinsatser för medarbetare och även till hyresgäster. Vi planerar också för en lekplatsenkät till alla barn som bor hos ABK för att få en databas kring vad barn gillar på en lekplats, samt att införa verksamhetsmål kring barnrättsfrågor i organisationen.