Social hållbarhet - mål och risker

Skapa ett ännu bättre Kristianstad 

Mål och utfall - kund

Ha områden och fastigheter som är utformade så att de främjar hälsa och välbefinnande, trygghet och säkerhet och att alla känner sig inkluderade.

Utfall 2021

Läs mer om vårt arbete med social hållbarhet, bland annat gällande trygghet och trivsel.

Som allmännyttigt bostadsbolag bidra till samhällsnytta genom att ta ett stort ansvar för bosociala frågor såsom trivsel, trygghet och integration samt delaktighet och påverkan.

Utfall 2021

 • Heltidsanställd trygghetssamordnare tillsatt. 
 • Omfattande handlings- och investeringsplan framtagen för att Gamlegården inte ska vara utsatt område. 
 • Aktiva åtgärder för ökad trygghet per fastighet, med fokus på de fastigheter där den upplevda tryggheten är lägst. 
 • Intensifiering av barnrättsarbete, under året bland annat med ny policy och riktlinjer, utbildning till ledning, direkt berörda avdelningar samt alla medarbetare, samt två medarbetare utbildade till barnrättsstrateger. Även stöttat Sveriges Allmännyttas barnrättsarbete och delat med oss av vårt arbete nationellt genom Sveriges Allmännytta. Läs mer om vårt arbete med social hållbarhet, bland annat gällande trygghet och trivsel.

Ha Sveriges mest nöjda hyresgäster.

Utfall 2021

 • Benchmarking planeras göras varannat år - stor oberoende kundundersökning görs 2022. 
 • Nyinflyttades nöjdhet mäts kontinuerligt - fler än 94 % av alla hyresgäster som flyttat in i en lägenhet under året är nöjda eller mycket nöjda med hur ABK hanterat hela flyttningsprocessen, från information på webbplatsen till uppföljningssamtal efter inflyttning.

Bidra med arbetstillfällen i kommunen, där vi utöver vår ordinarie personal varje år erbjuder mer än 120 sommar- och säsongsjobb, prao och praktikplatser, bland annat till ungdomar 16-18 år.

Utfall 2021

112 arbetstillfällen utöver ordinarie personal.

Bidra till folkhälsa och ökad trivsel genom att nyproduktionsprojekt kan vara rökfria.

Utfall 2021

Beslut tas i respektive fall. Kvarteret Lugnet med 48 lägenheter, ABK:s första rökfria fastighet, var inflyttningsklart i november 2021.

Risker och riskhantering - kund

Social utsatthet och låg trygghetsnivå i våra bostadsområden.

Riskhantering 2021

 • Vi arbetar ständigt med bosociala insatser och alltid i enlighet med vårt motto "rent, snyggt och tryggt". 
 • Arbetar aktivt med att öka tryggheten i de fastigheter där tryggheten upplevs som lägst. 
 • Tillsatt trygghetssamordnare. 
 • Aktiv samverkan mellan bolagets avdelningar, samt med externa parter som kommunen, polisen, Brå med flera.

Policies och riktlinjer

 • Uthyrningspolicy
 • Sponsringspolicy

Koppling till hållbarhetsmål

 • Skapa ett ännu bättre Kristianstad: Ha områden och fastigheter som är utformade så att de främjar hälsa och välbefinnande, trygghet och säkerhet och att alla känner sig inkluderade.
 • Skapa ett ännu bättre Kristianstad: Som allmännyttigt bostadsbolag bidra till samhällsnytta genom att ta ett stort ansvar för bosociala frågor såsom trivsel, trygghet och integration samt delaktighet och påverkan.

Barnen får inte sina behov och rättigheter tillgodosedda i enlighet med barnkonventionen.

Riskhantering 2021

 • Arbetar ständigt med att identifiera och barnrättsanpassa beslut och processer där barn berörs. 
 • Ramverk framtaget med policy och riktlinjer. 
 • Tillsatt en barnrättsgrupp med utbildade barnrättsstrateger. 
 • Utbildar samtliga anställda kring barnrättslagen. 
 • Samverkan nationellt, lokal och regionalt.

Policies och riktlinjer

 • Barnrättspolicy
 • Riktlinjer för ABK:s barnrättsarbete
 • Hållbarhetspolicy

Mål och utfall - medarbetare

Ha en mycket god arbetsmiljö utan allvarliga arbetsplatsolyckor eller tillbud.

Utfall 2021

Vi har anmält åtta fall av allvarliga tillbud gällande Covid-19 till Arbetsmiljöverket. Dessa är uteslutande kopplade till anmälningsskyldighet när arbetstagare utsatts eller misstänkts ha utsatts för smitta på arbetet. Inga av fallen har resulterat i allvarlig sjukdom kopplat till Covid-19.

Vi har anmält en allvarlig elrelaterad arbetsplatsolycka till Arbetsmiljöverket.

Utöver detta har vi inte haft några allvarliga olyckor/tillbud på våra arbetsplatser.

Vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, en arbetsplats som präglas av mångfald, delaktighet och en inkluderande företagskultur.

Utfall 2021

 • Aktivt arbete under året mot kränkande särbehandling, där alla medarbetare varit delaktiga. 
 • Mätning av medarbetarnas nöjdhet sker 2022. 
 • Införande av kommentarsmöjligheter på intranätet för ökad dialog och engagemang. 
 • Gott betyg, 4,1 i betyg av 5 i snitt, åt bolagets hantering av pandemin.

Risker och riskhantering - medarbetare

Brist på personalresurser och svårigheter att rekrytera rätt kompetens.

Riskhantering 2021

 • Medarbetarenkät genomförs regelbundet, nästa görs 2022.
 • Arbetar aktivt med att erbjuda varje medarbetare ett utvecklande och ansvarsfullt arbete. 

Policies och riktlinjer

 • Arbetsmiljöpolicy
 • Policy för likabehandling

Koppling till hållbarhetsmål
Skapa ett ännu bättre Kristianstad: Vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, en arbetsplats som präglas av
mångfald, delaktighet och en inkluderande företagskultur. 

Diskriminering och kränkande särbehandling.

Riskhantering 2021

Aktivt arbete, bland annat med enkäter och workshops med alla medarbetare.

Policies och riktlinjer
Riktlinje: Aktiva åtgärder mot diskriminering.

Riktlinje:  Kränkande särbehandling

Koppling till hållbarhetsmål

Skapa ett ännu bättre Kristianstad: Vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, en arbetsplats som präglas av mångfald, delaktighet och en inkluderande företagskultur.

Brist på interna karriärvägar och oattraktiva löner.

Riskhantering 2021

Aktivt arbete för att främja karriärutveckling.

Policies och riktlinjer

 • Riktlinje: Aktiva åtgärder mot diskriminering