Signaturer

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 20 april 2022 för fastställelse.

Kristianstad den 7 mars 2022

Christer Nilsson, ordförande                     

Catarina Palmblad, vice ordförande                                                  

Anders Fredriksson

Odd Skyllberg

Carl Henrik Nilsson                                       

Henrik Strand, vd


Vår revisionsberättelse har avgivits den 7 mars 2022.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson                         Robin Persson                                        
Auktoriserad revisor                       Auktoriserad revisor