Attraktiv arbetsgivare

Vår personalstrategi

Personalen är vår viktigaste resurs. Vi har som strategi att i möjligaste mån ha egen anställd personal. Engagerade och duktiga medarbetare som trivs på sitt arbete genererar nöjda kunder som i sin tur genererar lönsamhet och säkerställer vår fortsatta utveckling. Vi arbetar för att vidareutveckla våra medarbetare samt att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. 

Vi arbetar aktivt med förebyggande åtgärder inom både den fysiska samt psykosociala arbetsmiljön. Medarbetarna är delaktiga i att förbättra arbetsmiljön och organisationen genom regelbundna träffar i Arbetsmiljörådet och i Bolagsrådet. 

Vår ”Checklista för aktiva åtgärder mot diskriminering” ligger till grund för att främja alla chefers och medarbetares delaktighet i det systematiska arbetet med likabehandling. Målet med det arbetet är att främja allas lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter i de frågor som inbegrips i planen. 

För att främja personalens välbefinnande har vi en hälsogrupp som består av sex hälsoinspiratörer samt personalchefen som varje år arrangerar olika aktiviteter för kropp och själ på fritiden. Aktiviteterna har en stor social betydelse utöver att det även ger kunskap om en sund och hälsosam livsstil. Vi har också friskvårdsbidrag för alla medarbetare.   


Foto: Siv Öberg