Dialog med våra intressenter

Bostadshyresgäster

Viktiga frågor:

Skötsel och underhåll. Trivsel och trygghet. Dialog och service. Boinflytande. Hyresnivåer. Tillgänglighet. Miljöarbete. Attraktiva bostadsområden.

Kanaler för dialog:

Daglig dialog och möten med boende i fastigheterna. Kundundersökning. Nyinflyttandeundersökning. Dagliga möten på Kundcenter. Sociala medier. Dygnetruntjour. Felanmälan och åtgärdsarbete i lägenheten. Mina Sidor. Bokade möten vid exempelvis kontraktsskrivning, inflyttning och besiktning. Träffar och möten kring aktuella frågor, som inför renovering. Hyresgästmöten. Pensionärsråd. Insändare.

Medarbetare

Viktiga frågor:

Företagskultur. Göra skillnad. Kompetensutveckling. Arbetsvillkor och arbetsmiljö. Ansvar, delaktighet och samhörighet. Likabehandling. Balans i livet. Löneutveckling.

Kanaler för dialog:

Medarbetarundersökning. Facklig samverkan. Bolagsråd. Medarbetarsamtal. Gemensam frukost och kaffepaus. Lönesamtal. Arbetsplatsträffar. Fokusgrupper för utvecklingsarbete med representanter från olika avdelningar. Stormöten. Intranät. Chefer.

Lokalhyresgäster

Viktiga frågor:

Skötsel och underhåll. Dialog och service. Lokalanpassningar. Tillgänglighet. Hyresnivåer.

Kanaler för dialog:

Löpande kontakter och möten. Kundvärd. Avtalsförhandling.

Leverantörer

Viktiga frågor:

Affärsmässighet. Goda relationer. Relevanta krav i upphandlingar.

Kanaler för dialog:

Upphandlingar. Löpande kontakter och möten.

Finansiärer

Viktiga frågor:

Kreditbetyg. Riskhantering. Investeringsplaner. Stabil ekonomi.

Kanaler för dialog:

Årliga avstämningsmöten. Möten vid varje lånetillfälle.

Ägare

Viktiga frågor:

Ägarstyrning och ägardirektiv. Lönsamhet och avkastning. Affärsmässighet. Systematiskt arbete med renovering och underhåll. Bostäder för alla. Stadsutveckling och stadsdelsutveckling. Integration. Miljö- och klimatarbete. Barnkonventionen. Socialt ansvarstagande. Riskhantering.

Kanaler för dialog:

Styrelsemöten. Löpande dialog med vd. Ägardialog. Strategisk chefsgrupp.

Allmänhet och presumtiva hyresgäster

Viktiga frågor:

Kötider. Uthyrningsregler. Nyproduktion. Hyresnivåer.

Kanaler för dialog:

Visningar. Intresseundersökningar. Stadsdelsfestivaler och andra event. Besök på Kundcenter. Sociala medier.

Hyresgästföreningen

Viktiga frågor:

Rättvis hyressättning. Insyn och påverkan. Specifika frågor som rör det lokala boendet. Stadsdelsutveckling. Samarbete.

Kanaler för dialog:

Hyresförhandlingar. Hyresgästträffar. Boinflytandekommitté (BIK). Samverkan i projekt.