Ekonomisk hållbarhet - mål och risker

Investera hållbart för framtida generationer 

Mål och utfall

Bygga och förvalta hyresbostäder för alla boendegrupper med högt ställda krav på arkitektur, material och miljö till en rimlig hyra.

Utfall 2021

Vi har färdigställt 48 nya bostäder under året.

Arbeta för att bolagets pengar investeras hållbart, så kallat SRI (sustainable responsible investment).

Utfall 2021

Investerat i olika delar av kommunen för att tillgodose bostadsbehovet. Lugnet färdigställt under året, påbörjat byggnation i Färlöv. Läs mer under Bygga och underhålla....

Vara med och bidra till en cirkulär ekonomi, med fokus på ökat återbruk och återvinning, för att gynna såväl företag som samhälle och miljö.

Utfall 2021

Beslutat och påbörjat att återbruka tegel på Östermalms Park. Vi kommer att ingå ett samarbete med vår golvleverantör- back to the floor- vilket innebär att inköp avgränsas till golvsorter som till 95 % är återbrukningsbara och vid byte av golv tillgodoser leverantören att de begagnade golvet återvinns.

Ha hållbar finansiering via gröna lån, i alla projekt där det är möjligt.

Utfall 2021

Inga nya gröna lån har tagits upp under året.

Ha gröna hyresavtal med alla våra nya lokalhyresgäster där det är möjligt, med målet att på sikt ha gröna hyresavtal i alla kommersiella lokaler.

Utfall 2021

Inventerar vilka hyresgäster som kan vara aktuella för gröna hyresavtal.

Arbeta aktivt för att förebygga mutor och korruption vilket riskerar att skada samhället genom att leda till högre kostnader och snedvriden konkurrens.

Utfall 2021

Inga incidenter av korruption och/eller mutor har påträffats under året.

Risker och riskhantering

Oönskad ränteutveckling och räntekostnader.

Riskhantering 2021

För att uppnå en flexibel och effektiv hantering av ränterisken används finansiella derivatinstrument såsom ränteswappar.

Policies och riktlinjer

 • Finanspolicy
 • Policy för intern kontroll

Koppling till hållbarhetsmål
Delvis  Ha hållbar finansiering via gröna lån, i alla projekt där det är möjligt.

Bristande tillgång till likviditet.

Riskhantering 2021

Arbetar löpande med likviditetsuppföljning och för en långsiktig borgensram.

Låg kompetens kring lagen om offentlig upphandling.

Riskhantering 2021

Arbetar löpande med att personal som genomför inköp ska ha genomgått relevant utbildning för att vara behörig.

Policies och riktlinjer

 • Inköpspolicy
 • Riktlinjer för inköp och upphandling

Risk för oegentligheter och korruption i samband med bolagets inköp.

Riskhantering 2021

Arbetar löpande med internkontroll kopplat till inköpsprocessen. Under året har vi exempelvis kontrollerat att inköp skett från leverantörer med avtal inom el, vs och måleri. Inga avvikelser att rapportera.

Policies och riktlinjer

 • Policy och regler för gåvor och förmåner
 • Attestreglemente
 • Hållbarhetspolicy
 • Riktlinjer för inköp och upphandling

Koppling till hållbarhetsmål
Arbeta aktivt för att förebygga mutor och korruption vilket riskerar att skada samhället genom att leda till högre kostnader och snedvriden konkurrens.

Oegentligheter hos företag som deltar i upphandlingar.

Riskhantering 2021

Arbetar aktivt med en hållbar leveranskedja där vi ställer krav på våra leverantörer dels miljömässiga krav men även sett till sociala aspekter såsom kollektivliknande avtal och ekonomisk stabilitet.

Policies och riktlinjer

 • Policy för intern kontroll

Ökad vakansgrad.

Riskhantering 2021

Arbeta för att öka antalet som vill stå i vår bostadskö och öka attraktiviteten för hyresrätten. Vara uppmärksamma på krav framtidens hyresgäster kommer ställa på boendet. Analysera varför hyresgästen tackar nej till erbjudande om bostad. Upprätthålla god standard på lägenhetsbeståndet genom underhåll och renovering. Arbeta för ökad trygghet och trivsel för att minska risk för vakans på grund av dåligt rykte för ett område.

Policies och riktlinjer

 • Uthyrningspolicy, 
 • Riktlinje: Regler för att erbjudas kontrakt
 • Riktlinje: Uthyrning bostäder