Nya utmaningar för klimat och miljö

Detta är frågor som varit aktuella under året, när vi tagit fram nya långsiktiga hållbarhetsmål. Utifrån omvärldsbevakning av hållbarhetsarbetet hos branschkollegor och andra större bolag samt med hänsyn till våra egna behov och förutsättningar har medarbetare från våra olika avdelningar tillsammans med vår vd deltagit i workshops och idéarbete, innan de nya målen bearbetades och fastslogs i styrelsen.

Bygga och renovera med minskad påverkan på klimat och miljö

En viktig del inom miljömässig hållbarhet är att minska utsläpp från byggnation och renovering, exempelvis genom återbruk och gröna byggmaterial. Miljötänk och klimatsmarta val har länge varit en del av vår produktion, men nu vill vi ta det ett steg längre. Steg ett är att vi har påbörjat arbetet med en strategi för mätmetod med nyckeltal för att mäta våra utsläpp av växthusgaser från byggnation, renovering och ombyggnation, för att därefter kunna ta fram mätbara mål på minskade utsläpp och dess ekonomiska påverkan.

Vi har också påbörjat arbetet med en återbruksstrategi för nyproduktion och renovering, som ett led att bli mer cirkulära. I Östermalms Park blir detta aktuellt, där vi som ett pilotprojekt tar till vara stora mängder fasadtegel, som planeras användas både till vår kommande nyproduktion på området och till andra byggprojekt runt om i landet.Nytt mål för ekologisk mångfald

Ett av de nya hållbarhetsmålen handlar om ekologisk mångfald. Vi strävar efter att genomföra ett antal större, mellanstora och mindre insatser för att öka den ekologiska mångfalden vid våra fastigheter och i dess närområde. Vi har drivit två större projekt under året. Dels en stor inventering av träd på Gamlegården – för att matcha kommunens grönplan. Och dels ett påbörjat projekt gällande invasiva arter, där vi tillsammans med kommunen ska minska utbredningen av exempelvis parkslide och björnloka. Detta för att minska risker för störningar i den ekologiska mångfalden, människors hälsa och materiella skador. Vi har också haft flertalet mellanstora och mindre projekt, bland annat omläggning av gräsytor till ängsmark, medverkan i biodlingsprojekt och inventering av trädplan i kvarteret Kavrö i Åhus.

Ökad kapacitet för solel

Då ett av målen är att alla nyproduktionsprojekt ska ha solceller om det är möjligt, och att montering även sker på befintliga fastigheter där det är gynnsamt, ökar vi kapaciteten för solel år för år. 2021 har vi installerat solceller på fyra nya flerfamiljshus i Kristianstad, bland annat kvarteret Lugnet som hade inflyttning i november. Den totala årliga kapaciteten är nu 500 MWh per år, att jämföra med kapaciteten två år tidigare som låg på 46 MWh. Vi strävar efter att dubblera den kapaciteten till 2025 och ökat den till 3 000 MWh till 2030.

Hjälpa kunderna att minska sin påverkan

I de nya målen tydliggör vi också vårt fortsatta ansvar att aktivt hjälpa och stötta våra kunder för att de ska minska sin klimatpåverkan. Det kan vara genom informationskampanjer, underlättande åtgärder, samverkan samt tekniska lösningar som exempelvis införande av individuell vattenmätning.


Ladda elfordon vid våra fastigheter

Miljötänket har alltid varit betydelsefullt hos oss och inte minst nu i klimatorons tider är det viktigt för företaget att arbeta för en bättre miljö.

Som service till våra hyresgäster monterar vi laddstolpar för elfordon efter behov, ett sätt att förenkla övergången till fossilfria drivmedel för hyresgästerna.

I dagsläget finns det laddstolpar på följande adresser:

  • Finlandsgatan 7, Kristianstad
  • Bruksgatan 1, Kristianstad
  • Stenskeppsvägen 2-10, Kristianstad
  • Järnvägsgatan 4 K-N, Åhus
  • Sommarlustvägen 12, Kristianstad

Ytterligare tio platser planeras tillkomma under 2022.