Nöjda medarbetare en förutsättning för lönsamhet

Förändring av medarbetarsamtalen 

Inför 2021 års samtal så har vi infört en ny modell där våra chefer på ett enklare sätt ska kunna ha samtal med medarbetarna kring deras utveckling och ambitioner inom yrket. Upplägget ska öka möjligheten att som chef föra en framåtsyftande dialog där både medarbetare och chef utvecklas. Den nya modellen ska också göra det lättare för båda parter att påverka innehållet och forma samtalet efter deras verksamhet för att på så vis göra samtalet än mer konstruktivt. 

Förebyggande arbete mot kränkande särbehandling 

Vi fortsätter arbetet för att säkerställa att alla medarbetare har en god arbetsmiljö. Detta gör vi genom det aktiva åtgärdsarbetet mot diskriminering där personer från ledningsgrupp, personalavdelning, fackliga representanter och skyddsombud i samråd med övriga medarbetare gemensamt bidrar och utvecklar verksamheten.  

Genom att också involvera företagshälsovård som en extern och objektiv part så vill vi uppnå ett arbete som genomlyser hög kvalitet och hållbarhet på lång sikt. Vår vision är tydlig och denna innebär att ingen ska känna sig kränkt eller trakasserad på arbetsplatsen. 

Rekrytering

Under året så har vi rekryterat ett 20-tal fasta tjänster vilket är i samma omfattning som året innan. Vi kommer fortsatt ha ett rekryteringsbehov av personal då vi räknar med att 36 medarbetare som är över 60 år kommer att gå i pension inom de närmaste fem åren. 

Vi har under 2021 valt att fortsätta rekrytera semestervikarier i egen regi där vi anställde 65 vikarier för åtta veckors arbete och 24 feriearbetare som är mellan 16 och 18 år. Totala antalet rekryteringar gjorda inför sommarbemanningen uppgick 2021 till cirka 90 tjänster inräknat administrativa tjänster och säsongsanställningar.

Fortsatt hög frisknärvaro

Vi fortsätter att ha en hög frisknärvaro. 2021 uppmättes den till 95,8%, samma som för 2020. Det som bidrar till att vi även detta år har så låg sjukfrånvaro är att vi har få långtidssjukskrivna. Vi fortsätter som tidigare att arbeta proaktivt med rehabiliteringssamtal och uppföljning för att förhindra att våra medarbetare blir sjukskrivna längre än nödvändigt.  

Frisknärvaro 


Vårt nya huvudkontor invigdes

Tidigare ordföranden i ABK, Sven-Erik Bergkvist (S), fick äran att klippa bandet när det nya huvudkontoret på Östra Boulevarden 38 invigdes. Här tillsammans med ABK:s nuvarande ordförande Christer Nilsson (M) och vice ordförande Catarina Palmblad (S).