Resultaträkningar


(tkr) Koncernen Moderbolaget
NOT 2021 2020 2021 2020
Rörelsens intäkter 2
Hyresintäkter 826 274 818 094 765 715 757 364
Aktiverat arbete för egen räkning 850 143
Övriga förvaltningsintäkter 4 17 597 13 203 28 560 23 645
Summa rörelsens intäkter  844 721 831 440 794 275 781 009
Rörelsens kostnader
Driftskostnader 7 -229 007 -220 260 -217 034 -209 055
Underhållskostnader 8 -217 846 -186 476 -201 860 -175 312
Fastighetsskatt -20 817 -19 564 -20 626 -19 396
Personalkostnader 9, 10 -149 293 -144 496 -149 293 -144 496
Av- och nedskrivningar 11, 12, 13 -199 098 -156 559 -183 282 -144 706
Övriga rörelsekostnader 14 -6 091 -11 261 -6 209 -2 871
Summa rörelsens kostnader -822 152 -738 616 -778 304 -695 836
Rörelseresultat 22 569 92 824 15 971 85 173
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 90 131
89 785
Ränteintäkter och liknande resultatposter 15 5 093 5 740 516 530
Räntekostnader och liknande resultatposter 16 -55 669 -59 009 -47 989 -50 337
Summa finansiella poster 39 555 -53 269 42 312 -49 807
Resultat efter finansiella poster 62 124 39 555 58 283 35 366
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Summa bokslutsdispositioner -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Resultat före skatt 59 124 36 555 55 283 32 366
Skatter
Skatt på årets resultat 17 5 300 -8 741 6 121 -7 846
Årets resultat 64 424 27 814 61 404 24 520