Kassaflödesanalyser


(tkr) Koncernen Moderbolaget
Den löpande verksamheten NOT 2021 2020 2021 2020
Rörelseresultat före finansiella poster 22 569 92 824 15 971 85 173
Av- och nedskrivningar 199 098 156 559 183 282 144 706
Övriga ej likviditetspåverkande poster 2 235 10 642 5 515 2 112
223 902 260 025 204 768 231 991
Erhållen ränta 5 093 5 740 516 530
Erlagd ränta -56 076 -59 485 -48 396 -50 813
Betald inkomstskatt -260 -3 563 405 -1 712
172 659 202 717 157 293 179 996
Förändring varulager -474 139 -474 56
Förändring kundfordringar -139 -294 -132 -297
Förändring övriga kortfristiga fordringar 32 338 -3 022 22 075 -19 571
Förändring leverantörsskulder 38 408 -35 282 31 276 -32 986
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder -12 169 -10 252 -952 -3 281
Kassaflöde från den löpande verksamheten 230 623 154 006 209 086 123 917
Investeringsverksamheten
Förvärv dotterbolag -25
Avyttring dotterbolag 89 785 89 810
Investeringar anläggningstillgångar -245 760 -240 628 -196 567 -223 667
Sålda materiella anläggningstillgångar 21 746 119 20 914 119
Kassaflöde från investeringsverksamheten -134 229 -240 509 -85 868 -223 548
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 55 000 260 000 250 000
Amortering av lån -22 199 -23 259
Lämnat koncernbidrag -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Erhållet aktieägartillskott 2 382 2 358 2 382 2 358
Utdelning till aktieägare -109 -121 -109 -121
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32 074 235 978 -727 249 237
Årets kassaflöde 128 468 149 475 122 491 149 606
Likvida medel vid årets början 303 898 154 423 286 789 137 183
Likvida medel vid årets slut 30 432 366 303 898 409 280 286 789