Våra väsentliga frågor

Vårt ekonomiska ansvar

Stabil ekonomi/avkastning. Affärsetik, regelefterlevnad och affärsmässighet.

Attraktiv arbetsgivare

Nöjda medarbetare, hälsa, ledarskap, kompetensförsörjning, utveckling och delaktighet. Aktiva åtgärder mot diskriminering.

Bygga och underhålla med sikte på framtiden

Utveckling av stadsdelar och nya bostadsområden. Underhåll av befintligt bestånd.

Det gröna bostadsbolaget

Minskad energianvändning och klimatpåverkan.

Trygghet, trivsel och bosocialt hjärta

Socialt engagemang och nöjda hyresgäster. Tryggt och trivsamt i och kring våra fastigheter.

Våra väsentliga frågor har sitt ursprung i vår affärsmodell

ABK är ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag som verkar i Kristianstad kommun. Verksamheten ska drivas enligt affärsmässiga principer med marknadsmässiga avkastningskrav i ett långsiktigt perspektiv enligt de krav som lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) ställer upp.

Vi ska erbjuda alla boendegrupper attraktiva och funktionella bostäder som möter framtidens krav och där människor trivs och känner trygghet. Vi förvaltar även kommersiella lokaler, vilka främst är belägna i centrala Kristianstad. Vi satsar på byggnation och underhåll ur ett hållbarhetsperspektiv. Samtidigt som vi arbetar aktivt med att förbättra kvaliteten tillsammans med kunder, medarbetare, leverantörer och övriga intressenter.

Vi har som strategi att i möjligaste mån ha egen anställd personal. Med över 200 anställda är vi en av de största arbetsgivarna i kommunen.

Vår inköpsavdelning ska säkerställa att upphandlingar och avtal uppfyller de lagar, policies och riktlinjer som finns. Krav ställs även på leverantörerna avseende sociala aspekter och ekonomisk stabilitet.

Analys av väsentliga frågor

Arbetet med att definiera bolagets väsentliga frågor har utgått från hur viktig frågan är för oss ur ett strategiskt perspektiv, hur stor inverkan vårt arbete har på miljön, individen och samhället samt utifrån vilken betydelse frågorna har för våra intressenter. Under året har en validering genomförts av tidigare års analyser vid workshops med medarbetare. Våra väsentliga frågor har förankrats i ledningsgruppen och integrerats i befintlig verksamhet samt kopplats till den årliga riskanalys som sker i bolaget.

Väsentlighetsanalysen utgör grunden för vårt arbete

Våra väsentligaste frågor är grunden för vår affärsplan och verksamhetsplan, både övergripande och på enhetsnivå. Genom våra avdelningars handlingsplaner, som medarbetarna är med och tar fram, är alla anställda varje dag med och bidrar till att uppfylla våra verksamhetsmål. Resultatet av väsentlighetsanalysen är även grunden för vår hållbarhetsredovisning och på följande sidor kan du läsa hur vi arbetar med frågorna i verksamheten.

Vårt bidrag till Agenda 2030

Föregående år genomförde vi en analys av de 17 globala målen för hållbar utveckling, genom att gå igenom samtliga 169 delmål. De mål där vårt ansvar och möjlighet att påverka är störst är målen 5, 7, 8, 10, 11, 12 och 13. Mer information om de globala målen och Agenda 2030 hittar du på www.globalamalen.se.