Resultaträkningar


(tkr) Koncernen Moderbolaget
NOT 2019 2018 2019 2018
Rörelsens intäkter 2
Hyresintäkter 3 799 990 796 936 738 199 714 493
Aktiverat arbete för egen räkning 620 1 091
Övriga förvaltningsintäkter 4 16 213 10 675 23 375 21 437
Summa rörelsens intäkter  816 823 808 702 761 574 735 930
Rörelsens kostnader 2, 5, 6
Driftskostnader 7 -212 108 -215 850 -198 729 -199 547
Underhållskostnader 8 -201 716 -172 899 -184 967 -156 545
Fastighetsskatt -19 446 -17 861 -19 281 -17 707
Personalkostnader 8, 9 -141 821 -136 240 -141 821 -136 240
Av- och nedskrivningar 11, 12, 13 -145 173 -149 684 -125 444 -123 032
Övriga rörelsekostnader 14 -1 756 -5 599 -1 642 -5 599
Summa rörelsens kostnader -722 020 -698 133 -671 884 -638 670
Rörelseresultat 94 803 110 569 89 690 97 260
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 15 6 197 400 437 400
Räntekostnader och liknande resultatposter 16 -61 453 -56 910 -52 523 -47 664
Summa finansiella poster -55 256 -56 510 -52 086 -47 264
Resultat efter finansiella poster 39 547 54 059 37 604 49 996
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Förändring av periodiseringsfonder 6 250
Förändring av överavskrivningar -750
Summa bokslutsdispositioner -3 000 -3 000 3 250 -3 750
Resultat före skatt 36 547 51 059 40 854 46 246
Skatter
Skatt på årets resultat 17 -9 936 -9 834 -10 743 -8 770
Årets resultat 26 611 41 225 30 111 37 476