Kassaflödesanalyser


(tkr) Koncernen Moderbolaget
Den löpande verksamheten NOT 2019 2018 2019 2018
Rörelseresultat före finansiella poster 94 803 110 569 89 690 97 260
Avskrivningar 141 173 141 684 125 444 115 032
Övriga ej likviditetspåverkande poster 19 221 12 689 2 584 12 691
255 197 264 942 217 718 224 983
Erhållen ränta 6 197 400 437 400
Erlagd ränta -61 470 -56 886 -52 540 -47 640
Betald inkomstskatt -329 -2 214 899 476
199 595 206 242 166 514 178 219
Förändring varulager -111 -257 -126 -188
Förändring kundfordringar -710 -213 -708 -210
Förändring övriga kortfristiga fordringar 13 281 -14 638 9 736 -17 602
Förändring leverantörsskulder 15 657 3 013 18 611 992
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder 4 646 4 976 -197 5 169
Kassaflöde från den löpande verksamheten 232 358 199 123 193 830 166 380
Investeringsverksamheten
Investeringar anläggningstillgångar -354 800 -310 437 -341 376 -279 058
Sålda materiella anläggningstillgångar 635 12 635 12
Återbetalning av övriga finansiella anläggningstillgångar 501 525 501 525
Kassaflöde från investeringsverksamheten -353 664 -309 900 -340 240 -278 521
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 100 000 201 500 100 000 201 500
Amortering av lån -9 932 -23 059
Lämnat koncernbidrag -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Erhållet aktieägartillskott 2 358 2 340 2 358 2 340
Utdelning till aktieägare -173 -176 -173 -176
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 89 253 177 605 99 185 200 664
Årets kassaflöde -32 053 66 828 -47 225 88 523
Likvida medel vid årets början 186 476 119 648 184 408 95 885
Likvida medel vid årets slut 31 154 423 186 476 137 183 184 408