Det gröna bostadsbolaget

Förnybart, hållbart och genomtänkta val

Ett stort antal bilar byttes ut mot biogasbilar under 2019.

Snart fossilfria på uppvärmning och fordon

De senaste åren har vi arbetat intensivt med att bli fossilfria på uppvärmning av våra fastigheter, något vi nu räknar med att bli redan under våren 2020. Detta genom omläggning från fossil uppvärmning som exempelvis oljepannor till fjärrvärme och geovärme.

När det gäller våra transportfordon körs i stort sett alla på el, biogas eller HVO. Som en del i omställningen köptes 29 nya biogasbilar under året, både i form av utbyte av gamla modeller och genom utökning av fordonsparken. Vi kommer att byta ut de sista två fordonen till fossilfria under 2020.

Energiförbrukning
(per kWh/m2/år för fastighetsel och värme med normalårskorrigering)

Vi växer men använder allt mindre el

Vi är anslutna till Allmännyttans klimatinitiativ, en utmaning för landets kommunala bostadsbolag. Utöver målet att bli helt fossilfria till senast 2030 ska bolagen försöka minska sin energiförbrukning med 30 % jämfört med 2007.

Sedan 2007 har vi minskat vår totala energiförbrukning med mer än 20 %, så vi är på god väg! Vi energieffektiviserar genom exempelvis utbyte av kulvertar och ledningssystem, översyn av installationer, optimering av system och väderstyrning. Vid renovering av våra befintliga fastigheter minskar vi energiförbrukningen genom tilläggsisolering, tätare fönster och återvinning av frånluft. Vi har bland annat gjort detta på bostadsområdet Lyckans Höjd med 15 byggnader, med 30 % minskad energiförbrukning som resultat.

Vid renoveringar och nyproduktion inför vi individuell mätning av vatten. I de fastigheter där detta införts har hyresgästernas vattenförbrukning minskat med i genomsnitt 20%.

Vi sätter in LED-belysning som standard vid nyproduktion och renovering och all el som vi köper in är redan idag certifierad grön el.

Lättare att göra bra miljöval på produkter och materialval

Sedan ett drygt år tillbaka arbetar vi med att ta fram nya projekteringsanvisningar som kommer ersätta vår tidigare Miljö- och kvalitetspärm. De hjälper oss att styra våra projekt till beprövade lösningar och bra materialval. Här ställer vi till exempel ett minimikrav på att färg, spackel, fogmassor och lim inte innehåller några ämnen som finns på Kemikalieinspektionens begränsningslista.

Med erfarenhet från tidigare arbeten med vissa miljövänliga produkter (fönsterkitt som fåglarna gärna åt och färg som rann av fasaderna) är det viktigt att vi arbetar med lösningar och produkter som skall hålla över tid.

Vår förvaltning arbetar också med ett digitalt kemikalieregister (Eco-online) för att vi enkelt ska kunna välja rätt produkter ur ett hållbarhetsperspektiv.

ABK:s första laddstolpar på plats 

Under 2019 fick ABK bidrag från Naturvårdsverket som ska användas till att sätta upp laddstolpar för el-bilar. Detta för att kunna möta framtidens drivmedel, där el är ett av dem. Till den sista juli 2023 ska sammanlagt 152 laddningspunkter sättas upp i ABK:s bestånd. Arbetet påbörjades under 2019 och kommer att intensifieras under 2020.

Totalt är bidraget från Naturvårdsverket 50 procent av kostnaden, den andra halvan står ABK för. ABK ser det som en viktig service för sina hyresgäster att kunna erbjuda laddstolpar och det är också ett sätt att förenkla övergången till fossilfria drivmedel för hyresgästerna.