Balansräkningar


(tkr) Koncernen Moderbolaget
Tillgångar NOT 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 11 3 980 743 4 002 433 3 590 993 3 395 898
Inventarier, verktyg och installationer 12 48 402 49 619 44 456 34 395
Pågående nyanläggningar 13 286 838 272 344 266 505 259 957
4 315 983 4 324 396 3 901 954 3 690 250
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 18 4 600 4 600
Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 1 485 978 1 485 978
Långfristiga fordringar Kristianstads kommun 20 189 007
190 492 978 6 085 5 578
Summa anläggningstillgångar 4 506 475 4 325 374 3 908 039 3 695 828
Omsättningstillgångar
Varulager
Förråds- och bränslelager 1 201 1 090 1 118 992
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 2 292 1 582 2 280 1 572
Fordringar Kristianstads kommun 21 144 421 158 576 137 324 181 721
Fordringar moderbolag 2 358 2 340 2 358 2 340
Fordringar dotterbolag 2 056 2 020
Övriga fordringar 7 032 14 988 7 025 13 961
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 2 924 6 573 2 864 5 884
159 027 184 059 153 907 207 498
Kassa och bank 25 7 25 7
Summa omsättningstillgångar 160 253 185 156 155 050 208 497
Summa tillgångar 4 666 728 4 510 530 4 063 089 3 904 325
(tkr) Koncernen Moderbolaget
Eget kapital och skulder NOT 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Eget kapital
Aktiekapital 23 11 700 11 700
Övrigt tillskjutet kapital 64 363 62 005
Annat eget kapital 597 312 556 052
Årets resultat 26 611 41 225
Bundet eget kapital
Aktiekapital 23 11 700 11 700
Reservfond 375 403 375 403
387 103 387 103
Fritt eget kapital 24
Balanserat resultat 252 169 212 508
Årets resultat 30 111 37 476
282 280 249 984
Summa eget kapital 699 986 670 982 669 383 637 087
Obeskattade reserver 25 4 500 10 750
Avsättningar
Uppskjutna skatter 26 65 654 57 696 68 361 57 619
Långfristiga skulder 27, 28
Skulder till kreditinstitut 3 156 600 3 059 000 3 118 600 3 018 600
Skulder till Kristianstads kommun 512 618 520 150
Summa långfristiga skulder 3 669 218 3 579 150 3 118 600 3 018 600
Kortfristiga skulder 29
Skulder till kreditinstitut 2 400 2 400
Leverantörsskulder 77 299 61 642 72 787 54 176
Skulder till syskonbolag 22 190 21 712 21 255 20 183
Aktuella skatteskulder 2 662 1 014 2 866 1 967
Övriga skulder 16 729 16 617 15 010 16 332
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 110 590 99 317 90 327 87 611
Summa kortfristiga skulder 231 870 202 702 202 245 180 269
Summa eget kapital och skulder 4 666 728 4 510 530 4 063 089 3 904 325