Styrning och ansvar

Vårt arbete med hållbarhet tar sin utgångspunkt i ägardirektivet som är fastställd av kommunfullmäktige i Kristianstad. Kristianstads kommun har en företagspolicy som anger hur de kommunala bolagen ska agera. Utifrån gällande ägardirektiv, företagspolicy och väsentliga frågor har bolaget arbetat fram en affärsplan med verksamhetsmål. Alla medarbetare är delaktiga i arbetet med att utifrån gällande affärsplan arbeta fram handlingsplaner för respektive arbetsgrupp och på individnivå. Handlingsplanerna följs upp löpande i arbetsgrupperna under året och i samband med budget- och prognosarbetet. De individuella målen följs upp löpande och resultatet dokumenteras i det årliga medarbetarsamtalet. Utöver den löpande uppföljningen av verksamheten, mål och policies tas årligen en internkontrollplan fram för att följa bolagets riskhantering.

Styrelsens arbete

Årsstämman utser styrelsen vilken speglar mandatfördelningen i fullmäktige i Kristianstads kommun som också nominerar medlemmarna. Styrelsearbetet och rapporteringen till styrelsen sker enligt styrelsens arbetsordning. Arbetsordningen fastställs årligen på det konstituerande styrelsemötet, då även vd-instruktioner fastställs. Styrelsens arbetsutskott inklusive vd förbereder ärendena inför varje styrelsemöte. Vd ansvarar för att verkställa styrelsens beslut och strategier. Vd har till sin hjälp en av vd utsedd ledningsgrupp samt ett ledningsråd med avdelningschefer och ansvariga inom bolaget, ett byggråd samt ett digitaliseringsråd.

Regelbunden uppföljning av risker

Utöver de riskbedömningar och omvärldsanalyser som sker i samband med arbetet att ta fram affärsplaner och budget hanterar styrelsen risker avseende marknad, ekonomi, finansiering och ränteutveckling på mötena under året. En långtidsprognos upprättas årligen för att bedöma bolagets ekonomiska utveckling till följd av hyres- och kostnadsutveckling, ränteutveckling, underhåll och kommande investeringar. Prognosen presenteras för styrelse och ledning och ligger till grund för diskussioner om hur det framtida fastighetsbeståndet ska utvecklas. Den av styrelsen fastställda finanspolicyn anger hur de finansiella riskerna ska hanteras.