Trygghet, trivsel och bosocialt hjärta

Nöjda hyresgäster

– Vi har en duktig och engagerad personal. Att vårt arbete uppskattas ger ytterligare energi till dem att göra ett fortsatt bra jobb, säger ABK:s vd Henrik Strand. Det finns också saker vi kan bli ännu bättre på och det ska vi försöka.

Torsdagen den 23 maj gjorde ABK:s medarbetare hembesök hos alla 9 000 hyresgäster för att prata med dem och för att dela ut kundenkäten. Det är viktigt att hyresgästerna känner att de kan vara med och påverka sitt boende, som är en väsentlig del av hela ens livssituation.

– Det var en mycket bra dag då vi fick chansen att träffa våra hyresgäster och det var bra även för sammanhållningen och vi-känslan inom företaget. Att göra det tillsammans och lära känna varann ännu lite mer, säger ABK:s vd Henrik Strand.

Undersökningen ger två jämförelsesiffror. Det ena är Serviceindex: Här är hela 83,6 % av hyresgästerna nöjda eller mycket nöjda med ABK, service, trygghet och felhantering.

– En imponerande hög siffra, säger Jon Svensson. Det som hyresgästerna är allra mest nöjda med generellt är hur anmälda fel har hanterats, bemötande från personalen och information.

Den andra mätningen handlar om produktindex, hur nöjda man är med lägenheten, utemiljö och allmänna utrymmen. Även här tillhör ABK de allra bästa bostadsbolagen i landet, med 79,6 % nöjda eller mycket nöjda hyresgäster! Lite mindre nöjda (men ändå över medel i landet) är man med hur hyresgästerna städar efter sig i tvättstugorna. Där finns det möjligheter att bli bättre, tycker hyresgästerna. Det skiljer sig också en hel del i nöjdhet mellan olika fastigheter på olika frågor.

Synpunkter blir åtgärder

Under hösten 2019 fick alla hyresgäster återkoppling på resultatet av undersökningen i just deras fastighet och område.

– Bra betyg i all ära, men det viktigaste för oss är att vi verkligen lyssnar på hyresgästerna, säger Henrik Strand. Vi tar till oss vad de tycker fungerar bra eller mindre bra, vilket hjälper oss att planera åtgärder i våra fastigheter och områden. Vi kommer tyvärr inte att kunna göra allt på samma gång, och alla önskemål som framkommer är inte heller möjliga att tillgodose. Men hyresgästernas svar ger oss en bra bild över vad de vill att vi ska prioritera, och vi kommer att ta hänsyn till detta där det är möjligt, säger Henrik Strand.

Många svarade på enkäten

Glädjande var också den höga svarsprocenten. 61,5 procent av alla hyresgäster lämnade in sina svar på enkäten vilket gör att resultatet är statistiskt säkerställt som representativt för alla hyresgäster.

– Det är roligt att så många har lagt ner tid och energi på att påverka oss och sitt bostadsområde genom att svara på enkäten, säger Henrik Strand.

Måluppfyllnad

Målet i vår affärsplan var ett NBI på 75, vilket vi uppnådde i undersökningen. Målet för NKI på 74 för nyinflyttade har vi inte haft möjlighet att korrekt stämma av, då vi bytt mätskala. Däremot kan vi anta att NKI blivit högre än målet, då 94,8 % av våra nyinflyttade är nöjda eller mycket nöjda med vårt agerande från första kontakt till inflyttning.

Nöjda eller mycket nöjda hyresgäster 2019 

Nyinflyttade
Serviceindex
Produktindex