Noter

Gemensamma för moderbolag och koncern.

Not 1

Redovisningsprinciper och övriga upplysningar

AB Kristianstadsbyggens års- och koncernredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Om inte annat framgår är principerna oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår dotterbolagen AB Allön, Specialfastigheter i Kristianstad AB, C4 Parkerings AB och C4 Kabel TV AB där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de uthyrda tillgångarna i Specialfastigheter i Kristianstad AB har övergått till hyrestagaren så klassificeras avtalet fr.o.m. 2019 som finansiell leasing. Jämförelseåret 2018 har inte räknats om eftersom ingen väsentlig skillnad har uppkommit mellan nu tillämpad redovisningsprincip och tidigare tillämpad redovisningsprincip. Vid det första redovisningstillfället redovisas en fordran i balansräkningen. Direkta utgifter som uppstår i samband med att företaget ingår finansiella leasingavtal fördelas över hela leasingperioden. Vid efterföljande redovisningstillfällen fördelas den finansiella intäkten, som är hänförlig till avtalet, över leasingperioden så att en jämn förräntning erhålls.

Obeskattade reserver  fördelas med 20,6 % till uppskjuten skatteskuld och 79,4 % till bundna reserver. Förändringen  av uppskjuten skatteskuld bokförs som skatt på årets resultat i koncernens resultaträkning.

Intäkter

Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektiv avkastning. Försäljningen redovisas i den period som avgiften avser, den redovisas efter eventuell moms och rabatter.

Inkomstskatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader. Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 

Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Antal år
- Byggnader
Stomme 50 och 100 år
Tak 20 och 40 år
Fasad 40 och 50 år
Installationer 20 och 40 år
Badrum 25 år
Övrigt 25 år
Hyresgästanpassning 5, 10, 15 och 20 år
- Markanläggningar 20 år
- Byggnads-/markinventarier 5, 10 och 20 år
- Inventarier och verktyg 5 år


Datautrustning kostnadsförs direkt då nyttjandeperioden påverkas av den snabba tekniska utvecklingen och erfarenhetsmässigt understiger 3 år.

Nedskrivningar

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). En nedskrivning reverseras om de skäl som föranledde nedskrivningen inte längre föreligger.

Statliga stöd

Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

Varulager

Förråds- och bränslelager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet på balansdagen.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. För övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde.

Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.

Värdepapper och finansiella fordringar som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Alla transaktioner redovisas på likviddagen.

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Derivatinstrument

Bolaget utnyttjar derivatinstrument för att hantera ränterisken som uppstår vid upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas normalt säkringsredovisning. När transaktionen ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom även koncernens mål för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende säkringen. Bolaget dokumenterar också företagets bedömning, både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva när det gäller att motverka förändringar i kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna.

Avtal om en så kallad ränteswap skyddar såväl bolaget som koncernen mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller bolaget en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Kassaflödet redovisas uppdelat på

  • den löpande verksamheten
  • investeringsverksamheten
  • finansieringsverksamheten.

Moderföretagets redovisningsprinciper och övriga upplysningar

Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med Årsredovisningslagens indelning.

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Aktier och andelar i dotterföretag

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Förvaltningsfastigheter

Bolagets fastigheter innehas för långsiktig uthyrning och klassificeras därför som förvaltningsfastigheter. Bolaget har under året genomfört en intern marknadsvärdering utav sina förvaltningsfastigheter. Värderingen uppfyller huvudsakligen två syften, att beräkna respektive fastighets marknadsvärde samt att fastställa eventuella nedskrivningsbehov. Värderingen har skett med stöd av den modell som finns i analysverktyget VärderingsData (VD Pro).

Värderingsmodellen är allmänt vedertagen på fastighetsmarknaden. Det förväntade kassaflödet för respektive fastighet under kommande tio år samt det beräknade restvärdet för år elva nuvärdesberäknas och ger därmed en bedömning av det aktuella värdet. I kassaflödet ingår hyror minskade med hyresbortfall, fastighetsskatt, drift och underhåll. Restvärdet år elva motsvarar ett teoretiskt marknadsvärde vid denna tidpunkt.

Värdebedömningen baseras på bolagets verkliga hyresintäkter samt schabloniserade drifts- och underhållskostnader. Drifts- och underhållskostnader har i vissa fall justerats utifrån fastighetens ålder och skick. Bolaget har i värderingen utgått från ett långsiktigt förvaltningsperspektiv. Vid värderingen har marknadens direktavkastningskrav utifrån geografiskt läge varit basen för beräkning av såväl restvärde som nuvärdesberäkningen.

Fastigheternas bedömda marknadsvärde uppgick per 2019-12-31 till 7 940 mkr (7 127 mkr). Detta värde överstiger bokfört värde med 4 349 mkr (3 731 mkr). Förändringen av marknadsvärdet påverkar inte bolagets resultat- eller balansräkning.

Förutsättningar fastighetsvärdering 2019
Värdetidpunkt 31/12
Kalkylperiod 10 år
Inflation per år 2,0 %
Hyresutveckling per år 2,0 %
Utveckling drifts- och underhållskostnader per år 2,0 %
Vakansgrad bostäder 0,5-1,5 %
Vakansgrad prima lokaler 1,5-10,0 %
Vakansgrad övriga lokaler och garage 5,0-10,0 %
Direktavkastningskrav bostäder 3,75-6,0 %
Direktavkastningskrav prima lokaler 6,5-10,0 %
Direktavkastningskrav övriga lokaler och garage 7,0-10,0 %
Marknadsvärde (mkr) 7 940
Bokfört värde (mkr) 3 591
Övervärde (mkr) 4 349

Uppskattningar och bedömningar

Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder. 

Bolaget har ej identifierat några uppskattningar eller bedömningar om framtiden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år.

Not 2

Försäljning och inköp mellan koncernföretag

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019 2018 2019 2018
Interna försäljningar till dotterbolag - - 10 928 11 377
Interna inköp från dotterbolag - - -202 -280

Not 3

Hyresintäkter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019 2018 2019 2018
Bostäder 625 980 603 415 620 422 597 939
Studentbostäder 10 306 10 114 10 306 10 114
Lokaler 181 346 198 886 125 158 121 909
Garage 9 115 8 497 9 115 8 497
P-platser 2 333 1 825 2 148 1 732
829 080 822 737 767 149 740 191
Hyresbortfall, outhyrda objekt
Bostäder -3 175 -3 151 -3 049 -3 082
Studentbostäder -459 -420 -459 -420
Lokaler -7 842 -5 638 -7 828 -5 604
Garage -384 -303 -384 -303
P-platser -24 -69 -24 -69
Ombyggnad/renovering -8 465 -7 330 -8 465 -7 330
Rabatter -8 512 -8 626 -8 512 -8 626
Självförvaltning -229 -264 -229 -264
Summa 799 990 796 936 738 199 714 493

Not 4

Övriga förvaltningsintäkter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019 2018 2019 2018
Ersättningar från hyresgäster 7 252 7 667 7 172 7 246
Vinst sålda anläggningstillgångar 474 12 474 12
Återvunna hyres- och kundfordringar 642 611 642 611
Försäljningsintäkter 132 74 10 860 11 266
Försäkringsersättningar 2 098 552 2 098 552
Övriga ersättningar 5 615 1 759 2 129 1 750
Summa 16 213 10 675 23 375 21 437

Not 5

Ersättning till revisorerna

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019 2018 2019 2018
PwC
– Revisionsuppdraget -251 -241 -187 -180
– Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget -10 -16 -10 -16
– Övriga tjänster -90 -47 -90 -47
-351 -304 -287 -243

Not 6

Ersättning till Hyresgästföreningen

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019 2018 2019 2018
Förhandlingsersättning och boinflytandemedel -1 400 -1 336 -1 400 -1 336
Fritidsmedel och lokalhyror -1 196 -1 321 -1 196 -1 321
Summa -2 596 -2 657 -2 596 -2 657

Not 7

Driftskostnader

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019 2018 2019 2018
Fastighetsskötsel -20 299 -18 321 -18 801 -17 109
El, värme, vatten -111 613 -118 786 -103 373 -107 436
Sophantering -20 882 -19 255 -20 394 -18 192
Sotning och brandtillsyn -2 302 -2 150 -947 -916
Försäkringskostnader -4 199 -3 454 -3 817 -3 126
Bevakningskostnader -5 051 -4 983 -5 051 -4 983
Förvaltningsomkostnader -46 795 -47 239 -45 379 -46 123
Hyresgästföreningen -2 596 -2 657 -2 596 -2 657
Erhållna rabatter och bonus 1 629 995 1 629 995
Summa -212 108 -215 850 -198 729 -199 547

Not 8

Underhållskostnader

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019 2018 2019 2018
Underhåll (inkl. försäkringsskador) -158 324 -132 783 -145 710 -120 736
Reparationer -43 392 -40 116 -39 257 -35 809
Summa -201 716 -172 899 -184 967 -156 545

Not 9

Medelantal anställda, löner, ersättningar och sociala avgifter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019 2018 2019 2018
Medelantal anställda
Kvinnor 53,3 54,0 53,3 54,0
Män 171,5 169,3 171,5 169,3
Totalt 224,8 223,3 224,8 223,3
Löner och ersättningar
Styrelsen och verkställande direktören -1 730 -1 795 -1 730 -1 795
Övriga anställda -84 447 -80 964 -84 447 -80 964
Totala löner och ersättningar -86 177 -82 759 -86 177 -82 759
Sociala avgifter enligt lag och avtal -28 129 -27 364 -28 129 -27 364
Pensionskostnader (varav för verkställande direktören -427 (-488))  -6 939 -6 188 -6 939 -6 188
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader  -121 245 -116 311 -121 245 -116 311


I moderbolagets totala personalkostnader ingår kostnad för avsättning till AB Kristianstadsbyggens Personalstiftelse (org nr 838200-8467) med 169 tkr (333 tkr).
Vid uppsägning av VD från arbetsgivarens sida gäller 6 månaders uppsägningstid och avgångsvederlag om 12 månadslöner. VD:s ålderspension följer bolagets allmänna pensionsplan.

Not 10

Styrelse och ledande befattningshavare

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor 4 1
Män 17 21 4 5
Totalt 21 21 5 5
Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare på balansdagen
Kvinnor 2 2 2 2
Män 7 7 3 3
Totalt 9 9 5 5

Not 11

Byggnader och mark

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 6 177 812 5 836 383 5 419 654 5 126 822
Årets förändringar
Inköp 20 584 29 576 20 364 28 379
Omklassificeringar 64 074 337 417 323 829 290 017
Försäljning/utrangeringar -2 017 -11 616 -1 867 -11 616
Investeringsstöd -26 111 -13 948 -26 111 -13 948
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 234 342 6 177 812 5 735 869 5 419 654
Ingående avskrivningar -2 165 679 -2 043 974 -2 014 056 -1 914 043
Årets förändringar
Omklassificeringar 61 009
Försäljning/utrangeringar 1 194 8 889 1 148 8 889
Avskrivningar -131 423 -130 594 -117 268 -108 902
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 234 899 -2 165 679 -2 130 176 -2 014 056
Ingående nedskrivningar -9 700 -6 700 -9 700 -6 700
Årets förändringar
Omklassificeringar -5 000 -5 000
Nedskrivningar -4 000 -3 000 -3 000
Utgående ackumulerade nedskrivningar -18 700 -9 700 -14 700 -9 700
Utgående restvärde enligt plan 3 980 743 4 002 433 3 590 993 3 395 898
Bokfört värde byggnader 3 511 700 3 548 405 3 155 920 2 976 840
Bokfört värde mark 339 559 339 559 320 481 320 481
Bokfört värde markanläggningar 129 484 114 469 114 592 98 577
Summa 3 980 743 4 002 433 3 590 993 3 395 898
Taxeringsvärde byggnader och mark 6 327 701 5 332 129 6 285 525 5 294 421

Not 12

Inventarier, verktyg och installationer

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 164 110 154 470 115 083 106 511
Årets förändringar
Inköp 14 774 4 086 13 128 3 245
Omklassificeringar -34 682 5 969 5 347 5 742
Försäljning/utrangering -7 045 -415 -6 986 -415
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 137 157 164 110 126 572 115 083
Ingående avskrivningar -114 491 -103 752 -80 688 -74 909
Årets förändringar
Omklassificeringar 28 689
Försäljning/utrangering 6 797 350 6 748 350
Avskrivningar -9 750 -11 089 -8 176 -6 129
Utgående ackumulerade avskrivningar -88 755 -114 491 -82 116 -80 688
Utgående restvärde enligt plan 48 402 49 619 44 456 34 395

Not 13

Pågående nyanläggningar

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Ingående nedlagda kostnader 272 344 332 356 259 957 301 683
Under året nedlagda kostnader 345 553 290 723 333 995 261 382
Under året genomförda omfördelningar -327 788 -343 386 -324 176 -295 759
Förgävesprojektering/Utrangering -3 271 -2 349 -3 271 -2 349
Nedskrivningar pågående nyanläggningar -5 000 -5 000
Utgående nedlagda kostnader 286 838 272 344 266 505 259 957

Not 14

Övriga rörelsekostnader

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019 2018 2019 2018
Förlust vid utrangering av byggnadskomponenter -900 -2 726 -796 -2 726
Förlust vid utrangering av inventarier, verktyg och installationer -10 -66 -66
Förgävesprojektering -846 -2 807 -846 -2 807
Summa -1 756 -5 599 -1 642 -5 599

Not 15

Ränteintäkter och liknande resultatposter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019 2018 2019 2018
Ränteintäkter 448 400 437 400
Ränteintäkter finansiell leasing 5 749
Summa 6 197 400 437 400

Not 16

Räntekostnader och liknande resultatposter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019 2018 2019 2018
Räntekostnader avseende fastighetslån -49 388 -45 936 -42 433 -38 639
Borgens-/låneavgift Kristianstads kommun -11 897 -10 837 -9 953 -8 919
Övriga räntekostnader -168 -137 -137 -106
Summa -61 453 -56 910 -52 523 -47 664

Not 17

Skatt på årets resultat

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019 2018 2019 2018
Aktuell skatt -1 977 -1 292
Uppskjuten skatt temporära skillnader -13 751 -8 612 -15 987 -2 452
Uppskjuten skatt underskottsavdrag 5 792 70 5 244 -6 318
Summa -9 936 -9 834 -10 743 -8 770
Redovisat resultat före skatt 36 547 51 059 40 854 46 246
Skatt beräknad enligt gällande skattesats 21,4 % (22,0 %) -7 821 -11 233 -8 743 -10 174
Skatteeffekt av skattemässiga justeringar -4 639 -211 -4 633 -204
Skatteeffekt till följd av sänkt bolagsskatt 2 536 1 618 2 640 1 613
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfonder -12 -8 -7 -5
Redovisad skattekostnad -9 936 -9 834 -10 743 -8 770

Not 18

Andelar i koncernföretag

Koncernen
Org nr Säte Kapitalandel
AB Allön 556097-2365 Kristianstad 100 %
Specialfastigheter i Kristianstad AB 556761-8128 Kristianstad 100 %
C4 Parkerings AB 556872-9783 Kristianstad 100 %
C4 Kabel-TV AB 556370-5895 Kristianstad 100 %
Moderbolaget
Kapitalandel Röstandel Antal andelar Bokfört värde 2019 Bokfört värde 2018
AB Allön 100 % 100 % 2 500 2 500 2 500
Specialfastigheter i Kristianstad AB 100 % 100 % 1 000 1 000 1 000
C4 Parkerings AB 100 % 100 % 1 000 1 000 1 000
C4 Kabel-TV AB 100 % 100 % 1 000 100 100
Summa 4 600 4 600

Not 19

Andra långfristiga värdepappersinnehav

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Husbyggnadsvaror HBV Förening
Återbäringsmedel 1 445 938 1 445 938
Insatskapital 40 40 40 40
Andelsföreningen Skånehem
Insatskapital
Summa 1 485 978 1 485 978

Bokfört värde avseende långfristiga värdepappersinnehav överensstämmer med nominellt värde. Insatskapital avseende Andelsföreningen Skånehem uppgår till 200 kr (200 kr).

Not 20

Långfristiga fordringar Kristianstads kommun

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Årets förändringar
Omklassificeringar 189 007
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 189 007
Utgående redovisat värde 189 007

Koncernens finansiella leasingavtal, redovisade som anläggningstillgångar enligt ovan, avser leasen utav Kristianstad Arena och Kristianstad Idrottshall. Leasetagare är Kristianstads kommun.

Not 21

Fordringar Kristianstads kommun

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Koncernkonto hos bank * 154 398 186 469 137 158 184 401
Övriga kortfristiga fordringar 12 673 1 698 255 1 583
Övriga kortfristiga skulder -22 650 -29 591 -89 -4 263
Summa 144 421 158 576 137 324 181 721

* Fr.o.m. räkenskapsåret 2016 finns det inom koncernen en total beviljad checkräkningskredit om 100 000 tkr. Beviljad, ej utnyttjad, checkräkningskredit uppgår per balansdagen till 100 000 tkr.

Not 22

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Förutbetalda försäkringspremier 614 4 962 604 4 281
Förutbetalda jour-/serviceavtal 2 171 1 484 2 171 1 484
Övriga förutbetalda kostnader 44 72 44 72
Övriga upplupna intäkter 95 55 45 47
Summa 2 924 6 573 2 864 5 884

Not 23

Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 11 700 aktier med kvotvärde 1 000 kr.

Not 24

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserad vinst, kr 252 168 763
Årets vinst, kr 30 110 575
282 279 338
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så
att till aktieägaren utdelas, kr 120 510
att i ny räkning överförs, kr 282 158 828 
282 279 338

Not 25

Obeskattade reserver

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 4 500 4 500
Periodiseringsfonder 6 250
Summa 4 500 10 750

Not 26

Uppskjutna skatter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Uppskjutna skattefordringar
Outnyttjat underskottsavdrag -22 441 -17 992 -16 701 -11 457
Temporära skillnader avseende restvärde förvaltningsfastigheter -4 832 -3 283
Uppskjutna skatteskulder
Temporära skillnader avseende restvärde förvaltningsfastigheter 90 074 74 670 85 062 69 076
Obeskattade reserver 2 853 4 301
Summa 65 654 57 696 68 361 57 619
Uppskjutna skatter har beräknats med 20,6 % (21,4 %).

Not 27

Finansiella skulder

Moderbolaget

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Detta ger bolaget möjlighet att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. För att säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas långa kreditavtal med bolagets långivare. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i koncernens finanspolicy.

För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk i skuldportföljen används ränteswappar. Per bokslutsdagen uppgår utestående ränteswapavtal till 2 150 mkr (1 650 mkr). Då ränteläget är fortsatt historiskt lågt har ett undervärde motsvarande 68,1 mkr (72,5 mkr) uppstått. Detta innebär att den långa vägda fasta räntan som betalas i utestående ränteswapavtal är högre än motsvarande marknadsränta vid bokslutstillfället.

Undervärde/övervärde representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (sk ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån.

Den genomsnittliga effektiva räntan i skuldportföljen uppgår till 1,30 % (1,31 %). Bolaget har under året räntesäkrat 600 mkr (300 mkr). Per balansdagen uppgår den genomsnittliga räntebindningen till 3,8 år (2,9 år) och kapitalbindningen till 2,8 år (2,5 år).

Under året har nyupplåning skett med 100,0 mkr (201,5 mkr) och amortering till kreditinstitut har skett med 0 tkr (0 tkr). Av bolagets totala skuldportfölj är 3118,6 mkr (3018,6 mkr) med kommunal borgen som säkerhet. Därmed finns inga skulder mot pantbrev.

Nedan framgår förfalloprofil för total skuldportfölj avseende räntebindning (inklusive ränteswappar):


(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Inom 1 år 1 322 005 1 386 527 1 118 600 1 193 600
Inom 1-5 år 1 047 971 1 425 682 800 000 1 125 000
Inom 5-10 år 1 232 300 700 000 1 200 000 700 000
Inom 15-20 år 90 000 90 000
Summa 3 692 276 3 602 209 3 118 600 3 018 600

Not 28

Långfristiga skulder

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Långfristiga skulder som omsätts inom ett år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 678 000 723 600 640 000 723 600
Skulder till Kristianstads kommun 52 300 80 832
730 300 804 432 640 000 723 600
Långfristiga skulder som omsätts senare än ett år men inom fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 2 053 600 2 260 400 2 053 600 2 220 000
Skulder till Kristianstads kommun 429 158 439 318
2 482 758 2 699 718 2 053 600 2 220 000
Långfristiga skulder som omsätts senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 425 000 75 000 425 000 75 000
Skulder till Kristianstads kommun 31 160
456 160 75 000 425 000 75 000
Summa 3 669 218 3 579 150 3 118 600 3 018 600

Not 29

Eventualförpliktelser

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Allmänna arvsfonden 40 40 40 40
Summa 40 40 40 40

Not 30

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Upplupna räntekostnader 4 346 4 363 4 346 4 363
Upplupna semesterlöner 6 353 5 933 6 353 5 933
Upplupna sociala avgifter 4 269 4 072 4 269 4 072
Upplupna driftskostnader 3 090 3 346 2 806 2 857
Förskottsbetalda hyror 86 248 74 011 67 000 63 432
Övriga upplupna kostnader 6 284 7 592 5 553 6 954
Summa 110 590 99 317 90 327 87 611

Not 31

Likvida medel

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Kassa och bank 25 7 25 7
Fordran Kristianstads kommun, koncernkonto hos bank 154 398 186 469 137 158 184 401
Summa 154 423 186 476 137 183 184 408