Signaturer

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 20 april 2023 för fastställelse.

Kristianstad den 6 mars 2023

Christer Nilsson, ordförande
Catarina Palmblad, vice ordförande
Anders Fredriksson
Odd Skyllberg
Carl Henrik Nilsson
Henrik Strand, vd

Vår revisionsberättelse har avgivits den 6 mars 2023.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor

Robin Persson
Auktoriserad revisor