Social hållbarhet - mål och risker

Skapa ett ännu bättre Kristianstad 

Mål och utfall - kund

Ha områden och fastigheter som är utformade så att de främjar hälsa och välbefinnande, trygghet och säkerhet och att alla känner sig inkluderade.

Utfall 2022

Läs mer om vårt arbete med social hållbarhet, bland annat gällande trygghet och trivsel. Under 2022 har vi även gjort en översyn skalskydd för ökad trygghet, förbättrat informationen till hyresgäster, skapat fler attraktiva utemiljöer, jobbat med barnrättsarbete samt att vi har en rimlig hyresnivå.

Som allmännyttigt bostadsbolag bidra till samhällsnytta genom att ta ett stort ansvar för bosociala frågor såsom trivsel, trygghet och integration samt delaktighet och påverkan.

Utfall 2022

  • Vi har nattvandring på Gamlegården och i större utsträckning ordningsvakter och bevakning på Gamlegården.
  • ABK är delaktiga i arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan för trygghet i Kristianstads kommun.
  • Handlings- och investeringsplan framtagen för att Gamlegården inte ska vara utsatt område. 
  • Aktiva åtgärder för ökad trygghet, med fokus på de fastigheter där den upplevda tryggheten är lägst. 
  • Intensifiering av arbetet med att ta in synpunkter från barn där de påverkas av vårt arbete.
  • Anordnade av två ABK-dagar, en på Gamlegården och en på Österäng, för att bidra till trivsel och integration.
  • Finansiering till Hyresgästföreningen för att de ska skapa aktiviteter som främjar trivsel och integration.
  • Vi erbjuder gratis bad på Gamlegårdsbadet.
  • Genom samarbete med KDFF ordnat aktiviteter för unga och äldre.

Läs mer om vårt bosociala arbete här.

Ha Sveriges mest nöjda hyresgäster.

Utfall 2022

 • Stor oberoende kundundersökning gjordes 2022, Serviceindex 82,2 (-1,4) Produktindex 78,3 (-1,6) Profil -/Varumärkesindex 84,9 (-2,8). Läs mer om resultatet under ”Dialog med våra intressenter”.
 • Nyinflyttades nöjdhet mäts kontinuerligt - fler än 95 % (93 %) av alla hyresgäster som flyttat in i en lägenhet under året är nöjda eller mycket nöjda med hur ABK hanterat hela flyttningsprocessen, från information på webbplatsen till uppföljningssamtal efter inflyttning.Bidra med arbetstillfällen i kommunen, där vi utöver vår ordinarie personal varje år erbjuder mer än 120 sommar- och säsongsjobb, prao och praktikplatser, bland annat till ungdomar 16-18 år.

Utfall 2022

132 arbetstillfällen utöver ordinarie personal.

Bidra till folkhälsa och ökad trivsel genom att nyproduktionsprojekt kan vara rökfria.

Utfall 2022

Beslut tas i respektive projekt. Nyproduktionsprojekten i Tollarp och i Åhus som påbörjades 2022 kommer bli rökfria, totalt 44 lägenheter.

Risker och riskhantering - kund

Social utsatthet och låg trygghetsnivå i våra bostadsområden.

Riskhantering 2022

 • Vi arbetar kontinuerligt med bosociala insatser och alltid i enlighet med vårt motto "rent, snyggt och tryggt". 
 • Arbetar aktivt med att öka tryggheten i de fastigheter där den upplevda tryggheten är som lägst. 
 • Aktiv samverkan mellan bolagets avdelningar, samt med externa parter som kommunen, polisen, Brå med flera.

Policies och riktlinjer

 • Uthyrningspolicy
 • Sponsringspolicy

Koppling till hållbarhetsmål

 • Skapa ett ännu bättre Kristianstad: Ha områden och fastigheter som är utformade så att de främjar hälsa och välbefinnande, trygghet och säkerhet och att alla känner sig inkluderade.
 • Skapa ett ännu bättre Kristianstad: Som allmännyttigt bostadsbolag bidra till samhällsnytta genom att ta ett stort ansvar för bosociala frågor såsom trivsel, trygghet och integration samt delaktighet och påverkan.

Barnen får inte sina behov och rättigheter tillgodosedda i enlighet med barnkonventionen.

Riskhantering 2022

 • Arbetar ständigt med att identifiera och barnrättsanpassa beslut och processer där barn berörs. 
 • Ramverk framtaget med policy och riktlinjer. 
 • Tillsatt en barnrättsgrupp med utbildade barnrättsstrateger. 
 • Utbildar samtliga anställda kring barnrättslagen. 
 • Samverkan nationellt, lokal och regionalt.

Policies och riktlinjer

 • Barnrättspolicy
 • Riktlinjer för ABK:s barnrättsarbete
 • Hållbarhetspolicy

Mål och utfall - medarbetare

Ha en mycket god arbetsmiljö utan allvarliga arbetsplatsolyckor eller tillbud.

Utfall 2022

Vi har anmält ett fall av allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Utöver detta har vi inte haft några allvarliga olyckor/tillbud på våra arbetsplatser.

Vi har implementerat ett nytt system för bevakning av tillbud och olyckor för enklare kunna rapportera in olycksfall och tillbud.

Vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, en arbetsplats som präglas av mångfald, delaktighet och en inkluderande företagskultur.

Utfall 2022

 • Kontinuerligt arbete under året mot kränkande särbehandling.
 • Mätning av medarbetarnas nöjdhet genom enkätundersökning - Resultatet av undersökningen blev ett Medarbetarindex på 90,1, under 2023 kommer resultatet bearbetas och följas upp.

Risker och riskhantering - medarbetare

Brist på personalresurser och svårigheter att rekrytera rätt kompetens.

Riskhantering 2022

 • Medarbetarenkät genomförs och följs upp regelbundet.
 • Arbetar aktivt med att erbjuda varje medarbetare ett utvecklande och ansvarsfullt arbete.

Policies och riktlinjer

 • Arbetsmiljöpolicy
 • Policy för likabehandling

Koppling till hållbarhetsmål
Skapa ett ännu bättre Kristianstad: Vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, en arbetsplats som präglas av
mångfald, delaktighet och en inkluderande företagskultur. 

Diskriminering och kränkande särbehandling.

Riskhantering 2022

Aktivt arbete, bland annat med enkäter och workshops med alla medarbetare.

Policies och riktlinjer
Riktlinje: Aktiva åtgärder mot diskriminering.

Riktlinje:  Kränkande särbehandling

Policy:  Rapportering om missförhållanden

Koppling till hållbarhetsmål

Skapa ett ännu bättre Kristianstad: Vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, en arbetsplats som präglas av mångfald, delaktighet och en inkluderande företagskultur.

Brist på interna karriärvägar och oattraktiva löner.

Riskhantering 2022

 • Aktivt arbete för att främja karriärutveckling.
 • Årlig lönekartläggning.
 • Omvärldsbevakning.

Policies och riktlinjer

 • Riktlinje: Aktiva åtgärder mot diskriminering