Balansräkningar


(tkr) Koncernen Moderbolaget
Tillgångar NOT
2022-12-31
2021-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 4 229 144 4 188 297 3 820 494 3 818 210
Inventarier, verktyg och installationer 12 57 161 55 092 53 568 51 467
Pågående nyanläggningar 13 327 397 155 503 277 660 95 299
4 613 702 4 398 892 4 151 722 3 964 976
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 18 4 600 4 600
Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 1 791 2 049 1 791 2 049
Långfristiga fordringar Kristianstads kommun 20 172 230 180 647
174 021 182 696 6 391 6 649
Summa anläggningstillgångar 4 787 723 4 581 588 4 158 113 3 971 625
Omsättningstillgångar
Varulager
Förråds- och bränslelager 2 523 1 536 2 523 1 536
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 2 856 2 725 2 852 2 709
Fordringar Kristianstads kommun 21 246 782 408 121 244 755 403 653
Fordringar moderbolag 2 382 2 382 2 382 2 382
Fordringar dotterbolag 1 273 1 995
Aktuella skattefordringar 1 151
Övriga fordringar 4 522 4 443 3 985 4 105
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 9 556 7 872 9 545 7 860
267 249 425 543 264 792 422 704
Kassa och bank 2089 222 2089 222
Summa omsättningstillgångar 271 861 427 301 269 404 424 462
Summa tillgångar 5 059 584 5 008 889 4 427 517 4 396 087
(tkr) Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Eget kapital och skulder NOT 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31
Eget kapital
Aktiekapital 23 11 700 11 700
Övrigt tillskjutet kapital 71 485 69 103
Annat eget kapital 716 641 652 237
Årets resultat 23 229 64 424
Bundet eget kapital
Aktiekapital 23 11 700 11 700
Reservfond 375 403 375 403
387 103 387 103
Fritt eget kapital 24
Balanserat resultat 374 960 311 310
Årets resultat 20 753 61 404
395 713 372 714
Summa eget kapital 823 055 797 464 782 816 759 817
Obeskattade reserver 4 500 4 500
Avsättningar
Uppskjutna skatter 25 74 673 67 134 77 558 70 086
Långfristiga skulder 26, 27
Skulder kreditinstitut 3 368 600 3 368 600 3 368 600 3 368 600
Skulder Kristianstads kommun 577 170 568 260
Summa långfristiga skulder 3 945 770 3 936 860 3 368 600 3 368 600
Kortfristiga skulder 28
Skulder kreditinstitut
Leverantörsskulder 69 415 80 425 62 771 71 077
Skulder syskonbolag 22 460 23 945 21 220 22 893
Aktuella skatteskulder 801 521 1 559
Övriga skulder 8 022 9 077 7 906 8 120
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 116 189 93 183 101 625 89 435
Summa kortfristiga skulder 216 086 207 431 194 043 193 084
Summa eget kapital och skulder 5 059 584 5 008 889 4 427 517 4 396 087