Kassaflödesanalyser


(tkr) Koncernen Moderbolaget
Den löpande verksamheten NOT 2022 2021 2022 2021
Rörelseresultat före finansiella poster 87 427 22 569 80 187 15 971
Av- och nedskrivningar 163 210 199 098 145 974 183 282
Övriga ej likviditetspåverkande poster -89 2 235 960 5 515
250 548 223 902 227 121 204 768
Erhållen ränta 7 240 5 093 2211 516
Erlagd ränta -56 346 -56 076 -47 177 -48 396
Betald inkomstskatt -1 916 -260 -442 405
199 526 172 659 181 713 157 293
Förändring varulager -987 -474 -987 -474
Förändring kundfordringar -131 -139 -143 -132
Förändring övriga kortfristiga fordringar 5 773 32 338 -1 565 22 075
Förändring leverantörsskulder -11 010 38 408 -8 306 31 276
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder 15 873 -12 169 6 378 -952
Kassaflöde från den löpande verksamheten 209 044 230 623 177 090 209 086
Investeringsverksamheten
Förvärv dotterbolag -25
Avyttring dotterbolag 89785 89810
Investeringar anläggningstillgångar -379 536 -245 760 -334 236 -196 567
Sålda materiella anläggningstillgångar 814 21746 815 20914
Kassaflöde från investeringsverksamheten -378 722 -134 229 -333 421 -85 868
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 35 000 55 000
Amortering av lån -26 064 -22 199
Lämnat koncernbidrag -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Erhållet aktieägartillskott 2 382 2 382 2 382 2 382
Utdelning till aktieägare -136 -109 -136 -109
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 182 32 074 -754 -727
Årets kassaflöde -161 496 128 468 -157 085 122 491
Likvida medel vid årets början 432 366 303 898 409 280 286 789
Likvida medel vid årets slut 30 270 870 432 366 252 195 409 280