Miljömässig hållbarhet - mål och risker

Minimera vår och våra kunders påverkan på klimat och miljö 

Mål och utfall

Senast till utgången av 2022 ha arbetat fram strategi för mätmetod med nyckeltal för att mäta våra utsläpp av växthusgaser från byggnation, renovering och ombyggnation, för att därefter kunna ta fram strategi med mätbara mål på minskade utsläpp och dess ekonomiska påverkan. (Strategi med mätbara mål på minskade utsläpp och dess ekonomiska påverkan klar under 2023 (enligt ABK:s mål för strategisk färdplan))

Utfall 2022

Arbetet påbörjat, mätmetoder utreds fortfarande, extern konsult inkopplad. Arbetet beräknas vara klart 2023.

Senast 2022 ha en återbruksstrategi, vilken ska ligga till grund för våra långsiktiga mål gällande återbruk.

Utfall 2022

Arbetet med återbruksstrategi är påbörjat och Östermalms Park utreds som eventuellt pilotprojekt innan strategin beslutas.

Vi ska senast 2025 ha genomfört minst två pilotprojekt i nyproduktion/renovering kring återbruk.

Utfall 2022

Pilotprojekt med återbruk av fasadmaterial vid rivning på Östermalms Park påbörjat. Ytterligare ett projekt är planerat som pilotprojekt för återbruk innan 2025.

Senast 2030 ha minskat energiförbrukningen (el och värme) för fastighetsdrift med 30 % (jmf 2007), till 94 kWh/m2/år (a-temp, normalårskorrigerat).

Utfall 2022

Energiförbrukning för 2022 är 99,3 kWh/m2/år (a-temp, normalårskorrigerat), en minskning med 26 % mot 2007.

Senast 2030 ha minskat vattenförbrukningen med 10 % (jmf 2020) till 1,11 m3/kvm/år.

Utfall 2022

Vattenförbrukning 1,12 m3/kvm/år (1,19 m3 för 2021), minskning med 8,9 % mot 2020.

Ha solenergi på alla nyproducerade fastigheter, där det är möjligt.

Utfall 2022

Solceller planerade på alla påbörjade nyproducerade fastigheter i Tollarp, Åhus, på Östermalms Park, samt Nya Snickeriet. På de nyproducerade lägenheterna som färdigställdes i Färlöv under året var läget inte gynnsamt för solceller på grund av skog i anslutning till husen.

Årlig kapacitet för solenergi på minst 1 000 MWh, 2025 och 3 000 MWh, 2030.

Utfall 2022

Kapacitet för 500 MWh solenergi.

Arbetet pågår med tre nya anläggningar men inga nya solcellsanläggningar har aktiverats under 2022.

Med information, underlättande åtgärder, tekniska lösningar och samverkan aktivt arbeta för att våra kunder ska minska sin klimatpåverkan.

Utfall 2022

Införande av aktiv individuell vattenmätning (IMD) i 457 lägenheter under året, i samband med nyproduktion och renovering. Totalt antal lägenheter med aktiv IMD är 2 750. 

Stor kommunikationskampanj har genomförts för att få hyresgästerna att minska sin energiförbrukning. 

Två miljövärdar har anställt på Gamlegården för att utbilda hyresgäster i sophantering/återvinning.

En kampanj om återvinning har gjorts under hösten.

Senast 2024* vara 100 % fossilfria på redskap/maskiner (enligt ABK:s mål för strategisk färdplan).

Utfall 2022

82 % fossilfria bränslen på transportfordon, arbetsmaskiner och redskap (78 % 2021).

* Från och med 2023 revideras målet 100 % fossilfria till 2026, delmål: 2023 87 %, 2024 92 %, 2025 96 %.

Senast 2024 ha 100 % fastighetsnära sortering av avfall. Delmål: 87 % 2022, 94 % 2023 (enligt ABK:s mål för strategisk färdplan)

Utfall 2022

96,9 % fastighetsnära sortering av avfall. 

Därför kommer delmålet för 2023 revideras till: 98 %

Stärka biologisk mångfald (enligt ABK:s mål för strategisk färdplan). Delmål: årliga insatser för att stärka biologisk mångfald: 

 • 2022: 7 mindre, 4 mellanstora, 1 större. 
 • 2023: 8 mindre, 4 mellanstora, 2 större. 
 • 2024: 9 mindre, 4 mellanstora, 2 större.

Utfall 2022

Målet uppnått med: 

Större insats (1): 

 • Fortsatt arbete med strategi, tillsammans med Kristianstad kommun, gällande invasiva växtarter - för att skydda biologisk mångfald.

Mellanstor insats (4): 

 • Fortsatt arbete med ett ”Blommande ABK” där hyresgästen får beställa sommarblommor för egen plantering och skötsel. Om möjligt prioritera blommor med enkla foderblad (ej dubbel blommande) för insekter att kunna nå pistill bättre.
 • Bekämpning av Björnloka på fastighet.
 • Övergripande planering av omläggning av gräsytor till ängsyta eller oklippt gräsyta.
 • Framtagande av trädplan för Sommarlust.

Mindre insats (7): 

 • Plantering av nya träd.
 • Enstaka ytor där man skiftar växtmaterial till nya variationsarter.
 • En omläggning av gräsyta till ängsyta.Planerade projekt utförda.
 • Monterat fågelholkar på tre fastigheter.
 • Ny blommande växtlighet på ombyggd innergård.
 • Nyprojektering av utemiljö innehållande större variation, skiftade trädarter och ängsflora med mera.
 • Uppdaterat skylt tillsammans med kommunen gällande ”Naturkul i stan” öka kunskapen.

Risker och riskhantering

Vår verksamhet har negativ påverkan på klimat, miljö och bolagets ekonomi.

Riskhantering 2022

Vi arbetar med vårt övergripande miljömässiga hållbarhetsmål "Minimera vår och våra kunders påverkan på klimat och miljö".  Här inkluderas arbete med energieffektiviseringar, solceller, hantering av avfall, lösningar för ökat återbruk med mera.

Policies och riktlinjer

 • Hållbarhetspolicy
 • Inköpspolicy
 • Projektpolicy

Koppling till hållbarhetsmål
Flera delar under "Minimera vår och våra kunders klimatpåverkan"

Klimat och miljö har negativ påverkan på vår verksamhet, våra fastigheter, våra kunder eller våra medarbetare.

Riskhantering 2022

Vi arbetar för att framtidssäkra våra fastigheter för klimatförändringar genom att i samband med renovering se över dagvattenhantering och satsningar på lokalt omhändertagande av dagvatten. Nyproduktion hanteras via myndighetskrav dår vi har exempelvis översvämningrisk att förhålla oss till för att få bygglov. Vi arbetar aktivt med vårt försäkringsskydd avseende vallbrott/översvämningar.