Dialog med våra intressenter

Bostadshyresgäster

Viktiga frågor:

Skötsel och underhåll. Trivsel och trygghet. Dialog och service. Boinflytande. Hyresnivåer. Tillgänglighet. Miljöarbete. Attraktiva bostadsområden.

Kanaler för dialog:

Daglig dialog ute i våra bostadsområden eller på våra kundcenter. Kundundersökningar.  Sociala medier. Felanmälan och åtgärdsarbete i lägenheten. Träffar och möten kring aktuella frågor, som inför renovering. Hyresgästmöten. Pensionärsråd. Event.

Medarbetare

Viktiga frågor:

Företagskultur. Göra skillnad. Kompetensutveckling. Arbetsvillkor och arbetsmiljö. Ansvar, delaktighet och samhörighet. Likabehandling. Balans i livet. Löneutveckling.

Kanaler för dialog:

Medarbetarundersökning. Facklig samverkan. Bolagsråd. Medarbetarsamtal. Gemensam frukost och kaffepaus. Lönesamtal. Arbetsplatsträffar. Fokusgrupper för utvecklingsarbete med representanter från olika avdelningar. Stormöten. Intranät. Chefer.

Lokalhyresgäster

Viktiga frågor:

Skötsel och underhåll. Dialog och service. Lokalanpassningar. Tillgänglighet. Hyresnivåer.

Kanaler för dialog:

Löpande kontakter och möten. Kundvärd. Avtalsförhandling.

Leverantörer

Viktiga frågor:

Affärsmässighet. Goda relationer. Relevanta krav i upphandlingar.

Kanaler för dialog:

Upphandlingar. Löpande kontakter och möten.

Finansiärer

Viktiga frågor:

Kreditbetyg. Riskhantering. Investeringsplaner. Stabil ekonomi.

Kanaler för dialog:

Årliga avstämningsmöten. Möten vid varje lånetillfälle.

Ägare

Viktiga frågor:

Ägarstyrning och ägardirektiv. Lönsamhet och avkastning. Affärsmässighet. Systematiskt arbete med renovering och underhåll. Bostäder för alla. Stadsutveckling och stadsdelsutveckling. Integration. Miljö- och klimatarbete. Barnkonventionen. Socialt ansvarstagande. Riskhantering.

Kanaler för dialog:

Styrelsemöten. Löpande dialog med vd. Ägardialog. Strategisk chefsgrupp.

Allmänhet och presumtiva hyresgäster

Viktiga frågor:

Kötider. Uthyrningsregler. Nyproduktion. Hyresnivåer.

Kanaler för dialog:

Visningar. Intresseundersökningar. Stadsdelsfestivaler och andra event. Besök på Kundcenter. Sociala medier.

Hyresgästföreningen

Viktiga frågor:

Rättvis hyressättning. Insyn och påverkan. Specifika frågor som rör det lokala boendet. Stadsdelsutveckling. Samarbete.

Kanaler för dialog:

Hyresförhandlingar. Hyresgästträffar. Boinflytandekommitté (BIK). Samverkan i projekt.

Näsby fält

"Sveriges nöjdaste hyresgäster"

- Att vårt arbete uppskattas ger ytterligare energi till vår personal att göra ett fortsatt bra jobb, säger ABK:s vd Henrik Strand. Det är ett bra resultat men det finns saker vi kan bli ännu bättre på och det ska vi försöka, tillägger han.

Det är viktigt att hyresgästerna känner att de kan vara med och påverka sitt boende, som är en väsentlig del av hela livssituationen.

- Vi vill verkligen lyssna på hyresgästerna, och det vi kan göra bättre, det ska vi också göra bättre, säger Henrik Strand.

Undersökningen ger två jämförelsesiffror. Det ena är Serviceindex: här är hela 82,2% av hyresgästerna nöjda eller mycket nöjda med ABK, service, trygghet och felhantering.

Information och bemötande i topp

Det som hyresgästerna är allra mest nöjda med generellt är hur anmälda fel har hanterats, bemötande från personalen och information.

Även om de allra flesta känner sig trygga i sitt bostadsområde finns det en del fastigheter där boende upplever en ökad otrygghet, framför allt kvällar och helger.

Vi har satsat mycket på att öka den upplevda tryggheten, med allt från ordningsvakter, installation av porttelefoner och övervakningskameror, till förebyggande arbete med nattvandring, aktiviteter och föreningsstöd. Det kommer ABK fortsätta göra med fokus på de platser där man upplever att man är lite mer otrygga. Samtidigt är trygghet i bostadsområdena ett ansvar ABK delar med många fler parter, som exempelvis polis, kommun, föreningsliv, föräldrar och media. Det är viktigt att alla bidrar till ett tryggare samhälle.

Mycket nöjda med lägenheten men tvättstugorna kan förbättras

Den andra mätningen handlar om produktindex, hur nöjda hyresgästerna är med lägenheten, utemiljö och allmänna utrymmen. Även här har ABK ett högt resultat, med 78,3% nöjda eller mycket nöjda hyresgäster!

Lite mindre nöjda är hyresgästerna med tvättutrustningen i tvättstugor och underhåll av trapphus. Där finns det möjligheter att bli bättre, tycker hyresgästerna. Det skiljer sig också en hel del i nöjdhet beroende på fråga och bostadsområde.

Nöjda nyinflyttade

95 % av alla nyinflyttade hyresgäster är nöjda eller mycket nöjda med hur ABK hanterat inflyttningsprocessen, från information och första kontakt till inflyttning. Detta enligt enkät som undersökningsföretaget AktivBo skickat till alla nyinflyttade under 2022.