Attraktiv arbetsgivare

Vår personalstrategi

Vi arbetar aktivt med förebyggande åtgärder inom både den fysiska samt psykosociala arbetsmiljön. Medarbetarna är delaktiga i att förbättra arbetsmiljön och organisationen genom regelbundna träffar i Arbetsmiljörådet och i Bolagsrådet.

Vår riktlinje för ”aktiva åtgärder mot diskriminering ligger till grund för att främja alla chefers och medarbetares delaktighet i det systematiska arbetet med likabehandling. Målet med det arbetet är att främja allas lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter i de frågor som inbegrips i riktlinjen.

För att främja personalens välbefinnande har vi en hälsogrupp som består av sex hälsoinspiratörer samt personalchefen som varje år arrangerar olika aktiviteter för kropp och själ på fritiden. Aktiviteterna har en stor social betydelse utöver att det även ger kunskap om en sund och hälsosam livsstil. Vi har också friskvårdsbidrag för alla medarbetare.  

Nöjda medarbetare en förutsättning för lönsamhet

Personalen nöjda med ABK i stort

Syftet med medarbetarunderökningen är att alla medarbetare ska komma till tals och få lyfta fram sina åsikter och målet är att kartlägga medarbetarnöjdheten inom företaget för att på så vis analysera resultatet och förbättra organisationen.

Resultatet av undersökningen blev ett Medarbetarindex på 90,1 vilket är högre än genomsnittet av de andra bolagen. Det är ett bra resultat som vi är nöjda med och personalen är mycket nöjda med trivsel med företaget i stort. Men det finns saker som kan förbättras och under 2023 kommer resultatet bearbetas och följas upp.

Stort rekryteringsbehov

Under 2022 rekryterade vi 22 fasta tjänster och vi fick in 716 sökande till dessa tjänster varav vi genomförde 154 intervjuer. För att locka fler ungdomar att söka jobb hos oss har vi arbetat mer med sociala medier i rekryteringssammanhang och vi har även deltagit i kommunens framtidsdag/mässa på Arenan.

Vi kommer fortsatt ha ett rekryteringsbehov av personal då vi fram till 2026 räknar med cirka fyra till sju pensionsavgångar per år.

Strategisk satsning på praktikanter

Så säger Frida Carlén som under 12 veckor gjorde sin LIA-praktikant hos oss. Under 2022 var Frida en av 33 praktikanter som vi tagit emot. För att väcka ett intresse för fastighetsbranschen och ha en större möjlighet att rekrytera bra och kunnig personal har vi valt att ta emot fler praktikanter än under tidigare år. Vi vill också bidra till samhällsnyttan och ge skolungdomar en möjlighet att praktisera hos oss för att kunna ge dem rätt förutsättningar för kommande arbetsliv.  Frisknärvaro

Vi fortsätter att ha en hög frisknärvaro. 2022 uppmättes den till 95,9 %, vilket är något högre än under pandemiåren 2020/2021. Det som bidrar till att vi även detta år har så låg sjukfrånvaro är att vi har få långtidssjukskrivna. Vi fortsätter som tidigare att arbeta proaktivt att förebygga sjukskrivning genom att vara uppmärksamma på hur personalen mår, tidiga samtal och med rehabiliteringssamtal och uppföljning för att förhindra att våra medarbetare blir sjukskrivna längre än nödvändigt.