Vi hjälps åt med fortsatta utmaningar!

Pandemin hade knappt ebbat ut innan andra kriser hamnade i blickfånget. Ett säkerhetspolitiskt osäkert läge i Östeuropa. En elkris som gett rekordhöga elpriser och risk för nedsläckning. En ekonomi där inflation, höjda räntor och kostnadsökningar påverkar både oss och våra hyresgäster. Därför känns det rätt att temat för året är att hjälpas åt. 

När flyktingarna från Ukraina kom ställde svenskarna upp. Här i Kristianstad kunde vi ge flyktingar möjlighet att bosätta sig i våra bostäder. När det var risk för effektbrist minskade hyresgästerna sin elförbrukning och tillsammans såg vi till att det inte blev en allvarligare kris. Vi har varit hänsynstagande mot hyresgäster som haft svårt att betala hyran och hjälpt till med anstånd och avbetalningsplaner.

God ekonomi trots höjda kostnader

Under året som gått har vi haft flera utmaningar, som höga priser på el och material, sämre tillgång på material, inflation och höjda räntor. Vi påverkas vidare av konjunkturens höga byggkostnader samt vårt behov av tillgång på byggbar mark. Vi ser en viss inbromsning i efterfrågan när det gäller nybyggda bostäder. Det är viktigt att vi fortsätter att vara affärsmässiga och känner av marknadens efterfrågan.

Tack vare att vi har arbetat aktivt inom många olika områden, bland annat med räntesäkring, effektiviseringar och samverkan, så står vi trots de ökade kostnaderna fortsatt stadigt. Vi har haft en mycket hög uthyrningsgrad för bostäder och lokaler, dock har vi sett en nedgång för studentbostäder.

Vi investerar i våra fastigheter - och i nyproduktion

Vi bidrar till stadsutveckling och bostadsförsörjning i nära samråd med våra ägare. 2022 har vi haft pågående byggnation av rökfria lägenheter i Tollarp och Åhus, och vi har färdigställt nya lägenheter i Färlöv på ett svårslaget läge invid golfbanan.

Vi har äntligen satt spaden i marken för vårt stora samhällsbyggnadsprojekt i centrala Kristianstad, Östermalms Park. På sikt hoppas vi att det nya kvarteret kan bli en stor tillgång för staden. Samtidigt får man ha respekt för att vårt största projekt på många år kräver betydande investeringar. Vi förändrar stadsbilden och tillför många nya bostäder till city, men också en ny park för allmänheten, skyddsrum, parkeringshus och nya gator. I området planeras det också för bostadsrätter.

Vi har gjort stora investeringar de senaste åren och vi har fortsatt underhålla på höga nivåer under året som gick, bland annat med större renoveringar på Sommarlust.

En viktig förändring är att vi nu renoverar fler lägenheter i samband med omflyttning, vilket ger nöjdare inflyttande hyresgäster och lägre kostnader då vi kan planera och genomföra arbetet på ett bättre sätt.

3D-skiss över etapp 1 på Östermalms Park.

Hembesök för minskad vanvård och misskötsel

Vi besökte under året över 300 lägenheter som inte haft något besök av oss på många år, ett lyckat initiativ där vi bland annat upptäckte fall av vanvård och misskötsel som kunde åtgärdas. Ett aktivt arbete mot otillåten andrahandsuthyrning har de två senaste åren lett till att 37 lägenheter återtagits och kunnat hyras ut till sökande i bostadskön.

Vi fortsätter att arbeta med våra viktiga bosociala frågor som exempelvis störningar, misskötsel och trångboddhet.

Vi vill bli ännu mer hållbara

Vi vill bidra till ett bättre samhälle, minska påverkan på klimat och miljö samt investera hållbart för framtida generationer. Utöver våra egna hållbarhetsmål tar vi tar också ansvar för vår del i att möta de övergripande målsättningarna i kommunkoncernens strategiska färdplan.

Vi tar hela tiden steg för att bli ännu mer miljö- och klimatvänliga. Vi återvinner bland annat tegel från hus vi rivit i Östermalms Park för att kunna använda i kommande nyproduktion, och vi arbetar med att utveckla återbruk och cirkulär produktion ytterligare.

Vi och hyresgästerna minskade elförbrukningen

Ett hållbart samhälle där vi sparar på våra gemensamma resurser fick ett extra fokus under årets elkris. Vi valde att fokusera på värmeöversyn och hyresgästernas vardagsförbrukning. Två åtgärder som vi bedömde skulle vara mest effektiva, där både vi och våra hyresgäster hjälps åt att dra sitt strå till stacken.

Det ständigt pågående arbetet med klimat- och energiåtgärder fortsätter. Något som också bidrar till minskad nettoförbrukning av el är förnyelsebar energi såsom solel. Vi fortsätter att öka vår kapacitet med solel på våra nya fastigheter i Åhus och Tollarp, i Östermalms Park samt en större anläggning på vårt nya snickeri och måleri som färdigställs under 2023.

Solcellerna på kvarteret Lugnet genererade en ökad solelsproduktion för 2022.

Mycket nöjda hyresgäster – men även ökad otrygghet

Under året fick alla hyresgäster möjlighet att svara på en enkät om hur nöjd man är med sitt boende och hela 67 % valde att delta. De allra flesta är nöjda eller till och med mycket nöjda och trivs, vilket är glädjande.

Även om de allra flesta känner sig trygga i sitt bostadsområde finns det en del fastigheter där de boende upplever en ökad otrygghet, framför allt under kvällar och helger. En av platserna där fler upplever otrygghet är Gamlegården. Efter skjutningen på Gamlegårdens centrum hösten 2021 behövde vi växla upp ytterligare, så vi tog fram en handlingsplan för att öka den upplevda tryggheten. Det som blev svar på en akut händelse är nu del av vårt långsiktiga arbete. Ett lyckat exempel är nattvandrarna på Gamlegården som vi finansierar.

Annat som bidrar positivt till tryggheten är rondering med ordningsvakter och utökad kameraövervakning, sociala aktiviteter, inbjudande utemiljöer och stöd till föreningar.

Vi har fortsatt ansvar för att bidra till ökad trygghet. En mycket tuff utmaning är att Gamlegården inte ska vara ett utsatt område till utgången av 2024. Det är ett ansvar vi delar med många i samhället, som polis, kommun, föreningsliv, skolan, föräldrar och andra medborgare. Det är viktigt att vi hjälps åt.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för framtiden.

Vi har under året haft en medarbetarenkät som visat ett bra resultat, men också saker vi kan bli bättre på. Vi arbetar vidare med resultatet för att utveckla verksamheten.

En god och trygg arbetsmiljö är en viktig prioritet för oss. Vi har startat upp byggnation av vårt nya snickeri och måleri på Näsby, som ska hysa våra egna drygt 40 medarbetare i ändamålsenliga och effektiva lokaler. Vi projekterar också för nytt kontor för fastighetsskötare och kundcenter som kommer att flytta in i Gamlegårdens centrum när byggnaden som tidigare inhyste kundcenter byggts om till fritidsgård. En bra rockad som innebär förbättrad arbetsmiljö, ökad trygghet i centrat och en storsatsning för bland annat barn och unga på området.

Det är viktigt att man har ett arbete, inte minst är detta viktigt på Gamlegården som har hög arbetslöshet sedan många år. Utöver våra drygt 200 medarbetare anställer vi varje år runt 100 sommarjobbare och säsongsanställda.

Studiebesök av politiker och tjänstemän från Köge i Danmark som ville veta mer om Gamlegården och om vårt trygghetsarbete.

Digitalt först

Genom digitala lösningar, tjänster och arbetssätt blir vi mer effektiva, samverkar bättre och säkrar att vi följer lagkrav. Vi möter behoven hos våra kunder och medarbetare, och under året har cybersäkerhet varit i fokus likväl som att fortsätta att utveckla vår digitala kundkommunikation, fastighetsautomation och uppflyttning av it-system i molnet.

Intensivt år för barnrättsarbetet

Vi har fortsatt arbeta intensivt med barnrätt under året. Exempelvis har nu nästan alla avdelningar gått utbildning i barnrätt och vi har bjudit in alla barn som besöker våra lekplatser att tycka till och ge förbättringsförslag. Vi har också haft workshops där vi bjudit in barn att delta i förändringsarbete vid utbyggnad av Gamlegårdens bibliotek och hur den nya fritidsgården på området ska utformas.


Att se till barn och ungdomars intresse är en viktig del i ABK:s arbete. Här är några av deltagarna i Aktiv sommar.

Goda förutsättningar för framtiden

Det är svårt att sia om hur framtiden ser ut. Men vi kan säkerställa att vi har så bra förutsättningar som möjligt för att hantera det vi möter. Det gör vi genom att vi har ett starkt engagemang, helhetstänk, hjälps åt och tar hand om varandra, våra kunder och våra fastigheter. Att vi är effektiva och kostnadsmedvetna, flexibla och kreativa och inte minst nyfikna. Att vi vågar testa nya idéer och vågar riskera att göra fel – men att vi alltid gör vårt bästa.

Goda resultat – precis som nöjdhet och trivsel - kommer inte av sig själv. Vår engagerade personal gör ett fantastiskt jobb med omtanke och fokus på att förbättra för kunder, kollegor och för vår kommun. Jag vill rikta ett stort tack till mina medarbetare för ett riktigt bra arbete under året!

Framtiden är inte heller utan utmaningar. Vi får hjälpas åt att hantera dessa. Med utökad samverkan för att inte ha några utsatta områden i vår kommun. Med stöd till de som har det svårt. Med samtal och dialog för att hitta och genomföra nya lösningar för att utveckla vår verksamhet och vår kommun.

Och att vi stannar upp, är lyhörda och hjälper de i vår närhet. Till och med små saker kan hjälpa din familj, dina vänner, kollegor eller grannar. Ett leende eller ett hej i trapphuset eller på gården är en bra början!

Hej!


Henrik Strand

vd