Noter

Gemensamma för moderbolag och koncern.

Not 1

Redovisningsprinciper och övriga upplysningar

AB Kristianstadsbyggens års- och koncernredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Om inte annat framgår är principerna oförändrade jämfört med föregående år.

Bolaget redovisar lämnade hyresrabatter på grund av covid-19 i enlighet med BFNAR 2020:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset som anger att rabatten får redovisas i den period av räkenskapsåret som rabatten är hänförlig till.

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår dotterbolagen AB Allön, Specialfastigheter i Kristianstad AB, C4 Parkerings AB och C4 Kabel TV AB där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de uthyrda tillgångarna i Specialfastigheter i Kristianstad AB har övergått till hyrestagaren så klassificeras avtalet fr.o.m. 2019 som finansiell leasing. Vid det första redovisningstillfället redovisas en fordran i balansräkningen. Direkta utgifter som uppstår i samband med att företaget ingår finansiella leasingavtal fördelas över hela leasingperioden. Vid efterföljande redovisningstillfällen fördelas den finansiella intäkten, som är hänförlig till avtalet, över leasingperioden så att en jämn förräntning erhålls.

Obeskattade reserver fördelas med 20,6 % till uppskjuten skatteskuld och 79,4 % till bundna reserver. Förändringen av uppskjuten skatteskuld bokförs som skatt på årets resultat i koncernens resultaträkning.

Intäkter

Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektiv avkastning. Försäljningen redovisas i den period som avgiften avser, den redovisas efter eventuell moms och rabatter.

Inkomstskatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader. Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 

Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Antal år
- Byggnader
Stomme 50 och 100 år
Tak 20 och 40 år
Fasad 40 och 50 år
Installationer 20 och 40 år
Badrum 25 år
Hissar
25 år
Övrigt
25 år
Hyresgästanpassning
3, 5, 7, 10, 15 och 20 år
- Markanläggningar
20 år
- Byggnads-/markinventarier
5, 10 och 20 år
- Inventarier och verktyg
5 år


Datautrustning kostnadsförs direkt då nyttjandeperioden påverkas av den snabba tekniska utvecklingen och erfarenhetsmässigt understiger 3 år.

Nedskrivningar

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). En nedskrivning reverseras om de skäl som föranledde nedskrivningen inte längre föreligger.

Statliga stöd

Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

Varulager

Förrådslager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet på balansdagen.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. För övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde.

Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.

Värdepapper och finansiella fordringar som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Alla transaktioner redovisas på likviddagen.

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Derivatinstrument

Bolaget utnyttjar derivatinstrument för att hantera ränterisken som uppstår vid upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas normalt säkringsredovisning. När transaktionen ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom även koncernens mål för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende säkringen. Bolaget dokumenterar också företagets bedömning, både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva när det gäller att motverka förändringar i kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna.

Avtal om en så kallad ränteswap skyddar såväl bolaget som koncernen mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller bolaget en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Kassaflödet redovisas uppdelat på

  • den löpande verksamheten
  • investeringsverksamheten
  • finansieringsverksamheten.

Moderföretagets redovisningsprinciper och övriga upplysningar

Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med Årsredovisningslagens indelning.

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Aktier och andelar i dotterföretag

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Förvaltningsfastigheter

Bolagets fastigheter innehas för långsiktig uthyrning och klassificeras därför som förvaltningsfastigheter. Bolaget har under året genomfört en intern marknadsvärdering utav sina förvaltningsfastigheter. Värderingen uppfyller huvudsakligen två syften, att beräkna respektive fastighets marknadsvärde samt att fastställa eventuella nedskrivningsbehov. Värderingen har skett med stöd av den modell som finns i analysverktyget VD Pro från VärderingsData.

Värderingsmodellen är allmänt vedertagen på fastighetsmarknaden. Det förväntade kassaflödet för respektive fastighet under kommande tio år samt det beräknade restvärdet för år elva nuvärdesberäknas och ger därmed en bedömning av det aktuella värdet. I kassaflödet ingår hyror minskade med hyresbortfall, fastighetsskatt, drift och underhåll. Restvärdet år elva motsvarar ett teoretiskt marknadsvärde vid denna tidpunkt.

Värdebedömningen baseras på bolagets verkliga hyresintäkter samt schabloniserade drifts- och underhållskostnader. Drifts- och underhållskostnader har i vissa fall justerats utifrån fastighetens ålder och skick. Bolaget har i värderingen utgått från ett långsiktigt förvaltningsperspektiv. Vid värderingen har marknadens direktavkastningskrav utifrån geografiskt läge varit basen för beräkning av såväl restvärde som nuvärdesberäkningen.

Fastigheternas bedömda marknadsvärde uppgick per 2022-12-31 till 9 761 mkr (9 219 mkr). Detta värde överstiger bokfört värde med 5 941 mkr (5 401 mkr). Förändringen av marknadsvärdet påverkar inte bolagets resultat- eller balansräkning.

Förutsättningar fastighetsvärdering 2022
Värdetidpunkt 31/12
Kalkylperiod 10 år
Inflation per år 2,0 %
Hyresutveckling per år 2,0 %
Utveckling drifts- och underhållskostnader per år 2,0 %
Vakansgrad bostäder 0,5-1,0 %
Vakansgrad prima lokaler 1,5-9,0 %
Vakansgrad övriga lokaler och garage 5,0-10,0 %
Direktavkastningskrav bostäder 3,75-5,75 %
Direktavkastningskrav prima lokaler 6,0-10,0 %
Direktavkastningskrav övriga lokaler och garage 7,0-10,0 %
Marknadsvärde (mkr) 9 761
Bokfört värde (mkr) 3 820
Övervärde (mkr) 5 941

Uppskattningar och bedömningar

Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder. 

Bolaget har ej identifierat några uppskattningar eller bedömningar om framtiden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år.

Not 2

Försäljning och inköp mellan koncernföretag

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022 2021 2022 2021
Interna försäljningar till dotterbolag - - 12 628 12 161
Interna inköp från dotterbolag - - -209 -207

Not 3

Hyresintäkter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022 2021 2022 2021
Bostäder 671 861 657 001 666 036 651 294
Studentbostäder 10 941 10 708 10 941 10 708
Lokaler 178 599 174 243 118 620 119 261
Garage 9 485 9 626 9 485 9 626
P-platser 2 226 2 384 2 139 2 298
873 112 853 962 807 221 793 187
Hyresbortfall, outhyrda objekt
Bostäder -2 829 -3 321 -2 727 -3 105
Studentbostäder -1737 -1615 -1737 -1615
Lokaler -5 662 -6 345 -5 662 -6 345
Garage -1026 -1049 -1026 -1049
P-platser -83 -65 -83 -65
Ombyggnad/renovering -10 241 -5 673 -10 241 -5 673
Rabatter -8 905 -9 441 -8 905 -9 441
Självförvaltning -160 -179 -160 -179
Summa 842 469 826 274 776 680 765 715

Not 4

Övriga förvaltningsintäkter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022 2021 2022 2021
Ersättningar från hyresgäster 21 415 13 213 19 205 12 574
Vinst sålda anläggningstillgångar 814 1028 814 769
Återvunna hyres- och kundfordringar 1208 909 1208 909
Försäljningsintäkter 142 174 12 470 12 035
Försäkringsersättningar 2 698 600 2 698 600
Övriga ersättningar 2 724 1 673 2 724 1 673
Summa 29 001 17 597 39 119 28 560

Not 5

Ersättning till revisorerna

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022 2021 2022 2021
PwC
– Revisionsuppdraget -363 -265 -291 -210
– Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - - - -
– Skatterådgivning - -19 - -19
– Övriga tjänster -95 -8 -95 -8
-458 -292 -386 -237
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal.

Not 6

Ersättning till Hyresgästföreningen

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022 2021 2022 2021
Förhandlingsersättning och boinflytandemedel -1 880 -1 430 -1 880 -1 430
Fritidsmedel och lokalhyror -901 -901 -901 -901
Summa -2 781 -2 331 -2 781 -2 331

Not 7

Driftskostnader

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022 2021 2022 2021
Fastighetsskötsel -19 511 -21 571 -17 136 -19 711
El, värme, vatten -117 383 -120 967 -110 501 -114 118
Sophantering -23 034 -22 745 -22 964 -22 674
Sotning och brandtillsyn -2 461 -2 612 -998 -1 191
Försäkringskostnader -4 830 -3 731 -4 441 -3 383
Bevakningskostnader -6 557 -5 483 -6 557 -5 483
Förvaltningsomkostnader -52 778 -51 255 -51 440 -49 831
Hyresgästföreningen -2 781 -2 331 -2 781 -2 331
Erhållna rabatter och bonus 1 514 1 688 1 514 1 688
Summa -227 821 -229 007 -215 304 -217 034

Not 8

Underhållskostnader

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022 2021 2022 2021
Underhåll (inkl. försäkringsskador) -185 441 -179 484 -167 496 -163 961
Reparationer -38 048 -38 362 -37 170 -37 899
Summa -223 489 -217 846 -204 666 -201 860

Not 9

Medelantal anställda, löner, ersättningar och sociala avgifter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022 2021 2022 2021
Medelantal anställda
Kvinnor 59 60 59 60
Män 175 171 175 171
Totalt 234 231 234 231
Löner och ersättningar
Styrelsen och verkställande direktören -1 821 -1 777 -1 821 -1 777
Övriga anställda -94 656 -92 226 -94 656 -92 226
Totala löner och ersättningar -96 477 -94 003 -96 477 -94 003
Sociala avgifter enligt lag och avtal -30 739 -30 143 -30 739 -30 143
Pensionskostnader (varav för verkställande direktören -534 (-553))  -6 132 -3 613 -6 132 -3 613
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader  -133 348 -127 759 -133 348 -127 759


I moderbolagets totala personalkostnader ingår kostnad för avsättning till AB Kristianstadsbyggens Personalstiftelse (org nr 838200-8467) med 494 tkr (556 tkr). Sociala avgifter reduceras i år av återbetalningar av AGS-premier för åren 2004-2008 om totalt 524 tkr (2 467 tkr). Vid uppsägning av VD från arbetsgivarens sida gäller 6 månaders uppsägningstid och avgångsvederlag om 12 månadslöner. VD:s ålderspension följer bolagets allmänna pensionsplan.

Not 10

Styrelse och ledande befattningshavare

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022-12-31
2021-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor 4 4 1 1
Män 17 17 4 4
Totalt 21 21 5 5
Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare på balansdagen
Kvinnor 2 2 2 2
Män 7 7 3 3
Totalt 9 9 5 5

Not 11

Byggnader och mark

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022-12-31
2021-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 6 746 610 6 588 676 6 246 439 6 088 486
Årets förändringar
Inköp 38 847 43 654 32 593 43 571
Omklassificeringar 157 714 156 411 109 578 156 411
Försäljning/utrangeringar -72 335 -42 131 -72 335 -42 029
Investeringsstöd -3747 -3747
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 867 089 6 746 610 6 312 528 6 246 439
Ingående avskrivningar -2 496 651 -2 368 391 -2 366 567 -2 252 580
Årets förändringar
Försäljning/utrangeringar 45 858 16 406 45 858 16 406
Avskrivningar -148 452 -144 666 -132 625 -130 393
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 599 245 -2 496 651 -2 453 334 -2 366 567
Ingående nedskrivningar -61 662 -24 700 -61 662 -24 700
Årets förändringar
Omklassificeringar -4 000 -4 000
Årets återförda nedskrivningar 26 962 26 962
Årets nedskrivningar -36 962 -36 962
Utgående ackumulerade nedskrivningar -38 700 -61 662 -38 700 -61 662
Utgående restvärde enligt plan 4 229 144 4 188 297 3 820 494 3 818 210
Bokfört värde byggnader 3 734 599 3 697 010 3 364 003 3 358 790
Bokfört värde mark 353 246 351 620 332 644 332 644
Bokfört värde markanläggningar 141 299 139 667 123 847 126 776
Summa 4 229 144 4 188 297 3 820 494 3 818 210
Taxeringsvärde byggnader och mark 7 165 736 6 639 454 7 117 069 6 594 422

Not 12

Inventarier, verktyg och installationer

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022-12-31
2021-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 165 099 152 705 151 840 140 158
Årets förändringar
Inköp 12 135 9 103 11 225 8 291
Omklassificeringar 4 692 7 001 4 226 7 001
Försäljning/utrangering -4 230 -3 710 -4 155 -3 610
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 177 696 165 099 163 136 151 840
Ingående avskrivningar -110 007 -99 722 -100 373 -91 538
Årets förändringar
Försäljning/utrangering 4 230 3 185 4 155 3 092
Avskrivningar -14 758 -13 470 -13 350 -11 927
Utgående ackumulerade avskrivningar -120 535 -110 007 -109 568 -100 373
Utgående restvärde enligt plan 57 161 55 092 53 568 51 467

Not 13

Pågående nyanläggningar

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022-12-31
2021-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Ingående nedlagda kostnader 155 503 130 123 95 299 118 217
Under året nedlagda kostnader 335 487 193 003 294 165 144 705
Under året genomförda omfördelningar -158 406 -163 412 -109 804 -163 412
Under året genomförda omfördelningar moms -3 187 - - -
Förgävesprojektering/Utrangering - -211 - -211
Nedskrivningar pågående nyanläggningar -2000 -4000 -2000 -4000
Utgående nedlagda kostnader 327 397 155 503 277 660 95 299

Not 14

Övriga rörelsekostnader

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022 2021 2022 2021
Förlust vid utrangering av byggnadskomponenter -26 478 -5 873 -26 478 -5873
Förlust vid utrangering av inventarier, verktyg och installationer -7
Förlust försäljning anläggningstillgångar -125
Förgävesprojektering -211 -211
Summa -26 478 -6 091 -26 478 -6 209

Not 15

Ränteintäkter och liknande resultatposter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022 2021 2022 2021
Ränteintäkter 2334 547 2211 516
Ränteintäkter finansiell leasing 4 906 4 546
Summa 7 240 5 093 2211 516

Not 16

Räntekostnader och liknande resultatposter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022 2021 2022 2021
Räntekostnader avseende fastighetslån -45 163 -40 986 -38 336 -35 362
Borgens-/låneavgift Kristianstads kommun -15 743 -14 669 -13 411 -12 613
Övriga räntekostnader -33 -14 -23 -14
Summa -60 939 -55 669 -51 770 -47 989

Not 17

Skatt på årets resultat

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022 2021 2022 2021
Aktuell skatt 36 -1 495 596
Uppskjuten skatt temporära skillnader -15 831 5 147 -16 537 3 522
Uppskjuten skatt underskottsavdrag 8 296 1 648 9 066 2 599
Summa -7 499 5 300 -6 875 6 121
Redovisat resultat före skatt 30 728 59 124 27 628 55 283
Skatt beräknad enligt gällande skattesats 20,6 % (20,6 %) -6 330 -12 180 -5 691 -11 388
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -1 782 -989 -1 781 -987
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 1 18496 1 18496
Skatteeffekt av skattereduktion inventarieinköp 2021 628 596
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfonder -16 -27
Redovisad skattekostnad -7 499 5 300 -6 875 6 121

Not 18

Andelar i koncernföretag

Koncernen
ORG NR SÄTE KAPITALANDEL
AB Allön 556097-2365 Kristianstad 100%
Specialfastigheter i Kristianstad AB 556761-8128 Kristianstad 100%
C4 Parkerings AB 556872-9783 Kristianstad 100%
C4 Kabel-TV AB 556370-5895 Kristianstad 100%
Moderbolaget
KAPITALANDEL RÖSTANDEL ANTAL ANDELAR BOKFÖRT VÄRDE 2022 BOKFÖRT VÄRDE 2021
AB Allön 100% 100% 2 500 2 500 2 500
Specialfastigheter i Kristianstad AB 100% 100% 1 000 1 000 1 000
C4 Parkerings AB 100% 100% 1 000 1 000 1 000
C4 Kabel-TV AB 100% 100% 1 000 100 100
Summa 4 600 4 600

Not 19

Andra långfristiga värdepappersinnehav

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022-12-31
2021-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Husbyggnadsvaror HBV Förening
Återbäringsmedel 1 751 2 009 1 751 2 009
Insatskapital 40 40 40 40
Andelsföreningen Skånehem
Insatskapital
Summa 1 791 2 049 1 791 2 049

Bokfört värde avseende långfristiga värdepappersinnehav överensstämmer med nominellt värde. Insatskapital avseende Andelsföreningen Skånehem uppgår till 200 kr (200 kr).

Not 20

Långfristiga fordringar Kristianstads kommun

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022-12-31
2021-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde 180 647 187 276
Årets förändringar
Tillkommande fordringar
Avgående fordringar -8 408 -9 428
Omklassificeringar -9 2799
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 172 230 180 647
Utgående redovisat värde 172 230 180 647

Koncernens finansiella leasingavtal, redovisade som anläggningstillgångar enligt ovan, avser leasen utav Kristianstad Arena och Kristianstad Idrottshall. Leasetagare är Kristianstads kommun.

Not 21

Fordringar Kristianstads kommun

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022-12-31
2021-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Koncernkonto hos bank * 268 781 432 144 250 106 409 058
Övriga kortfristiga fordringar 10 570 9 953 179 309
Övriga kortfristiga skulder -32 569 -33 976 -5 530 -5 714
Summa 246 782 408 121 244 755 403 653

* Fr.o.m. räkenskapsåret 2016 finns det inom koncernen en total beviljad checkräkningskredit om 100 000 tkr. Beviljad, ej utnyttjad, checkräkningskredit uppgår per balansdagen till 100 000 tkr.

Not 22

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022-12-31
2021-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Förutbetalda försäkringspremier 6 897 6137 6 888 6127
Förutbetalda jour-/serviceavtal 2 533 1 612 2 533 1 612
Övriga förutbetalda kostnader 63 93 63 93
Övriga upplupna intäkter 63 30 61 28
Summa 9 556 7 872 9 545 7 860

Not 23

Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 11 700 aktier med kvotvärde 1 000 kr.

Not 24

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserad vinst, kr 374 960 245
Årets vinst, kr 20 752 829
395 713 074
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så
att till aktieägaren utdelas, kr 287 820
att i ny räkning överförs, kr 395425 254
395 713 074

Not 25

Uppskjutna skatter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022-12-31
2021-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Uppskjutna skattefordringar
Outnyttjat underskottsavdrag -36 433 -28 138 -31 276 -22 210
Temporära skillnader avseende restvärde förvaltningsfastigheter -5 717 -5 486
Uppskjutna skatteskulder
Temporära skillnader avseende restvärde förvaltningsfastigheter 114 681 98 327 108 834 92 296
Obeskattade reserver 2 142 2 431
Summa 74 673 67 134 77 558 70 086
Uppskjutna skatter har beräknats med 20,6 % (20,6 %).

Not 26

Finansiella skulder

Moderbolaget

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Detta ger bolaget möjlighet att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. För att säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas långa kreditavtal med bolagets långivare. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i koncernens finanspolicy.

För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk i skuldportföljen används ränteswappar. Per bokslutsdagen uppgår utestående ränteswapavtal till 2 200 mkr (2 400 mkr). Räntenivån har stigit under året. Den höja räntenivån under året har inneburit att swapavtalen per bokslutsdagen motsvarar ett övervärde om totalt 227 mkr. Föregående år var det motsvarande värdet av swapavtalen ett undervärde om 1,8 mkr. Den långa vägda fasta räntan som betalas i utestående ränteswapavtal är lägre än motsvarande marknadsränta vid bokslutstillfället.

 Undervärde/övervärde representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (sk ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån.

Den genomsnittliga effektiva räntan i skuldportföljen uppgår till 1,50 % (0,92 %). Bolaget har under året räntesäkrat 100 mkr (400 mkr. Per balansdagen uppgår den genomsnittliga räntebindningen till 3,2 år (3,7 år) och kapitalbindningen till 2,5 år (2,9 år).

Ingen nyupplåning eller amortering har skett under 2022 eller 2021. Av bolagets totala skuldportfölj är 3368,6 mkr (3368,6 mkr) med kommunal borgen som säkerhet. Därmed finns inga skulder mot pantbrev.

Nedan framgår förfalloprofil för total skuldportfölj avseende räntebindning (inklusive ränteswappar):

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022-12-31
2021-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Inom 1 år 1 586 324 1 251 755 1 468 600 1 168 600
Inom 1-5 år 1 194 431 1 265 064 800 000 900 000
Inom 5-10 år 1 100 000 1 355 000 1 100 000 1 300 000
Inom 15-20 år 90 000 90 000
Summa 3 970 755 3 961 819 3 368 600 3 368 600

Not 27

Långfristiga skulder

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022-12-31
2021-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Långfristiga skulder som omsätts inom ett år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 825 000 556 600 825 000 556 600
Skulder till Kristianstads kommun 180 455 23 730
1 005 455 580 330 825 000 556 600
Långfristiga skulder som omsätts senare än ett år men inom fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 2 258 600 2 102 000 2 258 600 2 102 000
Skulder till Kristianstads kommun 396 715 491 030
2 655 315 2 593 030 2 258 600 2 102 000
Långfristiga skulder som omsätts senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 285 000 710 000 285 000 710 000
Skulder till Kristianstads kommun 53 500
285 000 763 500 285 000 710 000
Summa 3 945 770 3 936 860 3 368 600 3 368 600

Not 28

Eventualförpliktelser

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022-12-31
2021-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Allmänna arvsfonden 40 40 40 40
Summa 40 40 40 40

Not 29

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022-12-31
2021-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Upplupna räntekostnader 8 056 3 463 8 056 3 463
Upplupna semesterlöner 7 853 8 028 7 853 8 028
Upplupna sociala avgifter 4 946 4 915 4 946 4 915
Upplupna driftskostnader 4 701 4 839 4 377 4 490
Förskottsbetalda hyror 82 147 57 511 68 006 56 560
Övriga upplupna kostnader 8 486 14 427 8 387 11 979
Summa 116 189 93 183 101 625 89 435

Not 30

Likvida medel

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2022-12-31
2021-12-31
2022-12-31
2021-12-31
Kassa och bank 2089 222 2089 222
Fordran Kristianstads kommun, koncernkonto hos bank 268 781 432 144 250 106 409 058
Summa 270 870 432 366 252 195 409 280