Nya utmaningar för klimat och miljö

Detta är frågor som diskuterades när vi tog fram nya långsiktiga hållbarhetsmål. Utifrån omvärldsbevakning av hållbarhetsarbetet hos branschkollegor och andra större bolag samt med hänsyn till våra egna behov och förutsättningar har medarbetare från våra olika avdelningar tillsammans med vår vd deltagit i workshops och idéarbete, innan de nya målen bearbetades och fastslogs i styrelsen.

Bygga och renovera med minskad påverkan på klimat och miljö

En viktig del inom miljömässig hållbarhet är att minska utsläpp från byggnation och renovering, exempelvis genom återbruk och gröna byggmaterial. Miljötänk och klimatsmarta val har länge varit en del av vår produktion, men nu vill vi ta det ett steg längre. Steg ett är att vi har påbörjat arbetet med en strategi för mätmetod med nyckeltal för att mäta våra utsläpp av växthusgaser från byggnation, renovering och ombyggnation, för att därefter kunna ta fram mätbara mål på minskade utsläpp och dess ekonomiska påverkan.

Vi har också påbörjat arbetet med en återbruksstrategi för nyproduktion och renovering, som ett led att bli mer cirkulära. I Östermalms Park blir detta aktuellt, där vi som ett pilotprojekt tar till vara stora mängder fasadtegel, som planeras användas både till vår kommande nyproduktion på området och till andra byggprojekt runt om i landet.


Fågelholkar som är målade av barnen på fritidsgården vid Barbacka, som ska monteras vid våra fastigheter i Kristianstad.

Biologisk mångfald i fokus

För djuren monterar vi insektshotell och fågelholkar på våra innergårdar eller i närliggande skogsdungen. Vi ser till att våra dammar och vattendrag är rena och fina för allt från den lilla grodan till fågeln som behöver tvätta sina fjädrar. Vi planerar för mer ängsyta och ser till att vår utemiljö är ren från skräp och kemikalier som kan skada vår natur. 

Tillsammans med kommunen har vi påbörjat ett arbete för att minska utbredningen av invasiva arter så som exempelvis parkslide och björnloka. Detta för att minska risker för störningar i den ekologiska mångfalden, människors hälsa och materiella skador.

Ökad kapacitet för solel

Till 2030 har vi som mål att ha kapacitet för solels produktion på 3000 MWh. Detta ska vi uppnå genom att se till att i största möjligaste mån installera solceller på alla våra nyproduktionsprojekt och genom att montera solceller på befintliga fastigheter där det är gynnsamt. Bland annat kommer de nyproducerade lägenheterna i Tollarp, Åhus och på Östermalms Park få solceller. 

År för år ökar vi produktionen av solel. 2019 producerade vi 46 MWh, 2021 – 500 MWh och 2022 producerade vi 567 MWh . Ökningen 2022 beror bland annat på att installationen som gjordes på kvarteret Lugnet vintern året innan har börjat producera el.  

Hjälpa kunderna att minska sin påverkan

I de nya målen tydliggör vi också vårt fortsatta ansvar att aktivt hjälpa och stötta våra kunder för att de ska minska sin klimatpåverkan. Det kan vara genom informationskampanjer, underlättande åtgärder, samverkan samt tekniska lösningar som exempelvis införande av individuell vattenmätning.

Varje kWh räknas!

För att minska risken för nedsläckning av elnätet, skyhöga elpriser och ännu högre hyreshöjningar under energikrisen har vi gjort många insatser – stora som små.

Den största energibesparingen har vi gjort genom att optimera för att säkerställa att värmen dagtid håller sig runt 20-21 grader i lägenheterna och i våra lokaler, vilket kan spara nästan fyra miljoner kWh (!) under ett år. Optimeringen gjordes i början av november 2022.

Som en liten del i arbetet med att spara el valde vi också att inte att ha julgranar med ljusslingor eller annan julbelysning i våra bostadsområden eller på våra kontor. Vi har inventerat och bytt ut vanliga glödlampor mot LED lampor. Vi har informerat medarbetarna om hur de kan spara el i sitt arbete och vi har gjort en stor satsning på information till våra hyresgäster hur de kan minska sin energiförbrukning.

Informationen som gått ut till våra hyresgäster har gått ut i olika omgångar via digitala nyhetsbrev, brevutskick, kundtidning, annonser och digitala skärmar.

I början av december delade även våra medarbetare ut ett fysiskt utskick till alla hyresgäster med information om elkrisen, tips om hur de kan hjälpa till att spara energi och tillsammans med ett fyraminuters timglas att sätta i duschen, då kortare duschar är ett av de mest effektiva sätten för hyresgästerna att minska sin förbrukning.

För varje minut minskad duschtid sparar våra hyresgäster mer än 50 miljoner liter vatten och mer än 1,8 miljoner kWh per år, vilket motsvarar 700 lägenheters totala årsförbrukning av hushållsel.

Förutom att det påverkar hyresgästernas elkostnader minskar även våra kostnader, vilket i förlängningen kan påverka hur mycket hyrorna behöver höjas.

Vi installerar också individuell mätning och debitering (IMD) av vatten. När hyresgästen själva betalar för sin egen faktiska vattenförbrukning brukar förbrukningen minska med cirka 20 % i snitt, vilket sparar mycket el i uppvärmning. I dagsläget har nästan en tredjedel av hyresgästerna IMD.

Till en del av de hyresgäster som har direktverkande el och kallhyra har vi installerat luftvärmepumpar för att på så vis minska elförbrukningen. Under 2022 installerade vi cirka 70 stycken och där vi har möjlighet installerar vi istället fjärrvärme vilket under 2022 har berört cirka 50 lägenheter.

Vi vill - med stora som små insatser - bidra till att minska energiförbrukningen i enlighet med det som kommer från Energimyndigheten: Varje kWh räknas.

29 nya laddpunkter vid våra fastigheter
Som en del i vårt miljöarbete har vi sedan en tid tillbaka installerat laddpunkter för att förenkla övergången till fossilfria drivmedel för hyresgästerna.

Fler och fler väljer att skaffa elbil, vilket även märks på efterfrågan och användningen av laddpunkter som ökat med 48 % vid våra fastigheter. Som service till våra hyresgäster planerar vi för nya laddpunkter utifrån deras behov och intresseförfrågningar och under 2022 installerade vi 29 nya. Vi har idag laddpunkter på 20 adresser i Kristianstad, Åhus, Österslöv, Färlöv, Degeberga och Önnestad.

I samband med nyproduktion ska det som minst förberedas för möjligheten till elbilsladdning. I nya parkeringshuset på Östermalmspark kommer det finnas vissa parkeringar för elbilsladdning och på nya Snickeriet för våra fordon.

Nya miljövärdar på ABK

- Vi gör det för att det verkligen behövs jobba aktivt med sopfrågan. Enda vägen fram är det personliga mötet, säger Fredrik Andersson, områdeschef på ABK.

Elisabeth Björck och Iman Al Sanji som ABK:s nya miljövärdar heter, brinner för sophantering och är redan välkända profiler på Gamlegården.

- Hyresgästerna vill sortera men vet ofta inte hur man gör eller var man gör det, så då följer vi med och visar dem, säger Iman.

Hyran kan bli dyrare om man inte sorterar

Hyresgästerna frågar mycket och Iman översätter också till många.

- Vårt mål är att de ska förstå varför det är viktigt att sortera sopor och att de själva vill vara med och bidra på ett positivt sätt, fortsätter Elisabeth.

Med ökad närvaro i miljörummen och vid molokerna (markbehållare för sopor) ökar förmågan att sortera rätt. Elisabet och Iman försöker att rätta till det som felsorteras och de pratar med människorna de träffar vid de olika sopstationerna såväl som de som de träffar när de är ute och knackar dörr. Under hösten har de hunnit besöka alla 1850 lägenheter på Gamlegården. Till de som inte varit hemma, lämnas ett informationsblad med uppmaning att ta kontakt med miljövärdarna. Hembesöken kommer att fortsätta både som återbesök och för att nå dem som inte varit hemma.

Dörrknackning och samverkan ger resultat

Vi tror att hembesöken på sikt kan skapa både trygghet och förtroende och vi kan förklara att felsorterade sopor i förlängningen skulle kunna innebära högre hyreshöjningar.

Miljövärdarna samverkar med Renhållningen och våra fastighetsskötare. Samverkan har också utökats till kommunala verksamheter såsom Familjehuset, Familjeservice, skolor, föreningsliv och framför allt människor i vårt bostadsområde.

Resultatet av allt arbete är att miljörummen numera ser riktigt trevliga ut och allt fler sorterar upp det som kan återvinnas såsom förpackningar. Fler och fler tar även bort plastpåsen om matavfallet och enbart använder den bruna avfallspåsen. Arbetet med felsorterade sopor fortsätter, många sorterat rätt men det är fortfarande flera som behöver lära sig mer om sopsortering

Miljömässig hållbarhet

246 soppåsar

Vi hade anmält oss som en station för insamling av skräp och tillsammans med besökarna på ABK-dagen samlade vi in 246 soppåsar skräp på Gamlegården och Näsby. 

Tillsammans kan vi verkligen göra skillnad!