Trygghet, trivsel och bosocialt hjärta

Barnens rättigheter – en naturlig del av verksamheten

För att kunna göra det har alla chefer genomgått en ledningsutbildning kring barnrätt och våra medarbetare som arbetar direkt med frågor som rör barn har fått fördjupningsutbildning. Medlemmarna i vår barnrättsgrupp har genomgått utbildning till barnrättsstrateger, och de flesta av våra medarbetare har utbildats i barnrätt. Vi har också samlat allt som rör barnrätt på intranätet för alla medarbetare.


Exempel på insatser för barns rättigheter under 2022:

Barn utvecklar våra lekplatser…

Under 2021 deltog 54 barn på bostadsområdet Sommarlust i en stor enkät där de själva eller tillsammans med en vuxen att med hjälp av smileys skulle betygsätta bilder på nästan 100 olika lekredskap i olika kategorier, för att vi skulle få reda på vilka typer av lekredskap som barnen föredrar. Under 2022 har vi återkopplat resultatet till de barnen och till alla boende på området, och även hur barnens synpunkter påverkat utformningen av de två storlekplatser som ska byggas inom de närmsta åren.

Vi har också bjudit in barn och vuxna att tycka till om utveckling av alla våra 100 lekplatser. Alla lekplatser har under året fått dekaler med QR-kod på de lekfulla lekplatsskyltarna som sitter uppsatta sedan tidigare. Med QR-koden kommer man till ett enkelt formulär där man kan komma med synpunkter och idéer till vår utemiljösamordnare kring utvecklingen av lekytan samt betygsätta lekplatsen. Inkomna synpunkter tas med i planeringsarbetet för utveckling och underhåll av befintliga och nya lekplatser i beståndet.


… och är med och utformar fritidsgård och bibliotek

I samband med vår tillbyggnad av barnavdelningen på Gamlegårdens bibliotek i våra lokaler i Gamlegårdens centrum anordnade Sesam arkitekter ihop med biblioteket en workshop för att samla in barns synpunkter och idéer kring utformning.

Vår byggavdelning har också haft workshop med barn vid flera tillfällen kring utformning av nya fritidsgården på Gamlegården, som ska flytta in i ABK:s tidigare kundcenter på området. Bland annat med en tjejgrupp som vid en workshop fick möjlighet att vara med och påverka.  

Samverkan ger effekt

Genom ökad samverkan med bland annat kommunen utvecklar vi våra områden och våra arbetssätt.

Vi är delaktiga i Kristianstads kommuns Stadsutveckling Näsby, som under året finansierat en större installation av effektbelysning i Gamlegårdsparken. ABK:s förvaltning på området planerar i samband med detta en yta med sittgrupper i anslutning till installationen, med målet att skapa en mötesplats för huvudsakligen barn och unga på området. 

Vi har också påbörjat aktivt arbete för ökad samverkan med Kristianstads kommun i gemensamma frågor där barn berörs, exempelvis vräkningsförebyggande arbete. Barnrättsgruppen har under året haft aktiv samverkan i kommunens nätverk för barnrättstrateger och i nätverket för barnrättsstrateger i Skåne. Vi har också delat med oss av kunskap, tips och arbetssätt kring vårt barnrättsarbete till våra kollegor i Sveriges Allmännyttas drygt 300 medlemsföretag, genom den nationella vägledning som branchorganisationen publicerade 2022. 

Hembesök mot vanvård och misskötsel

Under året har vår förvaltning och bosociala enhet i ökad omfattning gjort hembesök i lägenheter som inte haft något besök av ABK-personal de senaste fem åren. Målet är att alla lägenheter oftare ska ha någon form av besök, bland annat för att tidigt upptäcka eventuell vanvård, misskötsel eller trångboddhet. Under året har drygt 250 lägenheter fått hembesök. Till följd av detta har flera fall upptäckts med missförhållanden kring vanvård och barns boendemiljö. 

Lekytor i Östermalms Park utifrån barns synpunkter

Utformning av utemiljö och lekplats med hänsyn till barnperspektiv och barns delaktighet, i det nya kvarter som ABK bygger i Östermalms Park. ABK:s byggavdelning och utemiljösamordnare har arbetat fram utformning utifrån trygghetsaspekten och inkomna enkätsvar i den stora lekplatsundersökning som genomförts på Sommarlust. Tanken är att här att inriktning klätterlek och hinderbana ska komplettera övriga lekytor i centrala Kristianstad.