Våra väsentliga frågor

Vårt bidrag till Agenda 2030

Efter analys av de 17 globala målen för hållbar utveckling och de 169 delmålen har vi identifierat att de mål där vårt ansvar och möjlighet att påverka är störst är målen 5, 7, 8, 10, 11, 12 och 13. 

Mer information om de globala målen och Agenda 2030 hittar du på www.globalamalen.se.  www.globalamalen.se.

Analys av väsentliga frågor

Vi har som kommunalt bostadsbolag en stor roll i ett hållbart Kristianstad. Begreppet hållbarhet ska genomsyra allt arbete inom bolaget. För att kunna erbjuda en framtida utveckling och ett hållbart boende har vi identifierat de väsentliga frågor som vårt arbete ska fokusera på. 

Resultatet av väsentlighetsanalysen utgör grunden för hållbarhetsredovisningen. Arbetet med att definiera bolagets väsentliga frågor har utgått från hur viktig frågan är för oss ur ett strategiskt perspektiv, hur stor inverkan vårt arbete har på miljön, individen och samhället samt vilken betydelse frågorna har för våra intressenter. 

Vårt ekonomiska ansvar

Stabil ekonomi/avkastning. Affärsetik, regelefterlevnad och affärsmässighet.

Attraktiv arbetsgivare

Nöjda medarbetare, hälsa, ledarskap, kompetensförsörjning, utveckling och delaktighet. Aktiva åtgärder mot diskriminering.

Bygga och underhålla med sikte på framtiden

Utveckling av stadsdelar och nya bostadsområden. Underhåll av befintligt bestånd.

Det gröna bostadsbolaget

Minskad energianvändning och klimatpåverkan.

Trygghet, trivsel och bosocialt hjärta

Socialt engagemang och nöjda hyresgäster. Barnrättsarbete, tryggt och trivsamt i och kring våra fastigheter.

Digitalisering

Digitalisering - vinst för kunder, medarbetare och för miljön.

Våra väsentliga frågor har sitt ursprung i vår affärsmodell

Som ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag i Kristianstads kommun ska verksamheten drivas enligt affärsmässiga principer med marknadsmässiga avkastningskrav i ett långsiktigt perspektiv enligt de krav som lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) ställer upp.

Vi ska erbjuda alla boendegrupper attraktiva och funktionella bostäder som möter framtidens krav och där människor trivs och känner trygghet. Vi förvaltar även kommersiella lokaler, vilka främst är belägna i centrala Kristianstad. Vi satsar på byggnation och underhåll ur ett hållbarhetsperspektiv. Samtidigt som vi arbetar aktivt med att förbättra kvaliteten tillsammans med kunder, medarbetare, leverantörer och övriga intressenter.

Vi har som strategi att i möjligaste mån ha egen anställd personal och med över 200 anställda är vi en av de största arbetsgivarna i kommunen.

Vår inköpsavdelning ska säkerställa att upphandlingar och avtal uppfyller de lagar, policys och riktlinjer som finns. Krav ställs även på leverantörerna avseende sociala aspekter och ekonomisk stabilitet.

Väsentlighetsanalysen utgör grunden för vårt arbete

Vår affärsplan och verksamhetsplan utgår från våra väsentligaste frågor både på övergripande nivå och på enhetsnivå. Genom våra avdelningars handlingsplaner, som medarbetarna är med och tar fram, är alla anställda varje dag med och bidrar till att uppfylla våra verksamhetsmål.