Vårt hållbarhetslöfte

Under många år har vår miljöpolicy varit vägledande både för ABK och för våra leverantörer. 2018 förtydligade vi vårt ansvar med en hållbarhetspolicy som ersatte miljöpolicyn. Nu har vi avgett ett hållbarhetslöfte. Inte bara för miljö och klimat, utan också för ekonomisk och social hållbarhet. Vårt arbete för en hållbar ekonomi gör oss till ett stabilt bostadsföretag i både goda och sämre tider – och för framtida generationer. Och de sociala frågorna är kanske de som tydligast kännetecknat oss under alla år som allmännyttigt bostadsbolag. Sedan vi bildades 1950 har vi tagit det där lilla extra ansvaret och vårt bosociala arbete är mer i fokus än någonsin.

Vår hållbarhetspolicy

ABK:s hållbarhetsarbete och styrning utgår från vår vision, affärsplan, styrdokument och våra värderingar. Miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten och vara utgångspunkten för all vår planering, vårt byggande och vår förvaltning. ABK strävar hela tiden efter att sätta människan i centrum och att förbättra oss, bland annat genom kontinuerlig dialog med våra intressenter samt genom utbildning och kommunikation av hållbarhetsfrågor.

För att uppnå ett väl fungerande hållbarhetsarbete, i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030), kommer ABK att styra sin verksamhet i den mån bolaget kan påverka. Detta sker genom prioritering av relevanta mål för ABK:s verksamhet och ett systematiskt arbete för att bli ett ännu mer hållbart ABK.

Vi tar ansvar för miljömässig hållbarhet genom att vi driver verksamheten så att jorden och dess  naturresurser inte påverkas negativt över tid.

 • Vi uppfyller, alternativt har som ambition att överträffa, gällande miljölagstiftning.
 • Vi hushåller med naturresurser och minimerar användandet av material, produkter och ämnen med negativ inverkan på hälsa och miljö.
 • Vi arbetar för att minska bolagets, våra kunders och våra samarbetspartners klimat- och miljöpåverkan i alla led.
 • Vi väljer hållbara material och lösningar.

Vi tar ansvar för ekonomisk hållbarhet genom att vi lever upp till ägarens fastställda avkastningskrav. En god lönsamhet och en trygg och stabil ekonomi är en förutsättning för att kunna bygga och förvalta bostäder, skapa trivsel för våra hyresgäster och för att attrahera kompetenta medarbetare.

 • Vi följer affärsmässiga principer och agerar ansvarsfullt i varje enskilt investeringsbeslut.
 • Vi genomför investeringar som är långsiktigt hållbara.
 • Vi följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och i samband med upphandling så ställer vi krav på våra leverantörer på affärsmässig grund avseende bland annat kvalitet och miljöhänsyn. Vi ställer även krav på att våra leverantörer ska agera utifrån vår uppförandekod för entreprenörer.
 • Vi arbetar regelbundet och systematiskt med intern kontroll.
 • Vi arbetar för en stark finansiell ställning, vilket inbringar trygghet för såväl ägare, kunder, medarbetare som leverantörer.
 • Vi tar avstånd från all form av korruption.

Vi tar ansvar för social hållbarhet genom att vi arbetar för att skapa positiva sociala effekter som gör att alla människor kan leva i en god livsmiljö där de kan känna sig trygga, utvecklas och har en möjlighet att påverka. Som allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag tar vi ett stort samhällsansvar genom att arbeta med både fysiska och sociala åtgärder för jämlikhet, engagemang, hälsa, trygghet, delaktighet, tillgänglighet, mångfald, barns rättigheter, integration och alla människors lika värde.

 • Vi utgår från individens behov i vårt utvecklingsarbete för att se hur vi kan förbättra för dagens och framtidens hyresgäster. Strukturerade former för hyresgästinflytande, dialog och medbestämmande är en viktig faktor i utvecklingen av våra bostadsområden.
 • Vi bedriver ett aktivt bostadsbyggande för att uppnå vår affärsidé - Bostäder för alla. Förutom att möta det basala behovet att ha en bostad kan vi genom nyproduktion bidra till att länka samman olika delar av kommunen och staden, bidra med bostäder av varierande typ och gestaltning samt skapa flyttkedjor.
 • Vi kommunicerar med våra kunder, samarbetspartners och allmänheten på ett öppet och inkluderande vis, vilket uppmuntrar till delaktighet.
 • Vi tar ett socialt ansvar för våra hyresgäster, med allt från lågt inkomstkrav för att få hyra till aktiva vräkningsförebyggande åtgärder för att alla i möjligaste mån ska kunna bo kvar.
 • Vi tar som arbetsgivare ansvar för att erbjuda varje medarbetare ett utvecklande och ansvarsfullt arbete. Vi ska vara en attraktiv och jämställd arbetsplats där varje medarbetares unika kompetens tillvaratas. Mångfald berikar, ökar kreativiteten och bidrar till ABK:s utveckling.