Ekonomisk hållbarhet - mål och risker

Investera hållbart för framtida generationer 

Mål och utfall

Bygga och förvalta hyresbostäder för alla boendegrupper med högt ställda krav på arkitektur, material och miljö till en rimlig hyra.

Utfall 2022

Vi har färdigställt 14 nya bostäder under året.

Arbeta för att bolagets pengar investeras hållbart, så kallat SRI (sustainable responsible investment).

Utfall 2022

Investerat i olika delar av kommunen för att tillgodose bostadsbehovet. 

Färlöv färdigställt under året, påbörjat byggnation i Tollarp, Åhus, centrum. Läs mer under Bygga och underhålla....

Vara med och bidra till en cirkulär ekonomi, med fokus på ökat återbruk och återvinning, för att gynna såväl företag som samhälle och miljö.

Utfall 2022

Testarbete pågår med återbruk av tegel på Östermalms Park.

Vi har ett samarbete med vår golvleverantör vilket innebär att inköp avgränsas till golvsorter som till 95 % är återbrukningsbara och vid byte av golv tillgodoser leverantören att de begagnade golvet återvinns.

Vi är delaktiga i ett projekt för att erbjuda utlåning av begagnad sport- och fritidsutrustning.

Ha hållbar finansiering via gröna lån, i alla projekt där det är möjligt.

Utfall 2022

Inga nya gröna lån har tagits upp under året då de nyproduktionsprojekt som skett under året ej uppfyller de krav som finns för att finansiering ska kunna ske via grönt lån.

Ha gröna hyresavtal med alla våra nya lokalhyresgäster där det är möjligt, med målet att på sikt ha gröna hyresavtal i alla kommersiella lokaler.

Utfall 2022

Målet kommer inte vara möjligt att uppfylla då marknaden inte visat sig vara mottaglig för gröna hyresavtal.

Arbeta aktivt för att förebygga mutor och korruption vilket riskerar att skada samhället genom att leda till högre kostnader och snedvriden konkurrens.

Utfall 2022

Inga incidenter av korruption och/eller mutor har påträffats under året.

Risker och riskhantering

Oönskad ränteutveckling och räntekostnader.

Riskhantering 2022

För att uppnå en flexibel och effektiv hantering av ränterisken används finansiella derivatinstrument såsom ränteswappar.

Policies och riktlinjer

 • Finanspolicy
 • Policy för intern kontroll
 • Policy för rapportering om missförhållanden

Koppling till hållbarhetsmål
Delvis ha hållbar finansiering via gröna lån, i alla projekt där det är möjligt.

Bristande tillgång till likviditet.

Riskhantering 2022

Arbetar löpande med likviditetsuppföljning och för en långsiktig borgensram.

Låg kompetens kring lagen om offentlig upphandling.

Riskhantering 2022

Arbetar löpande med att personal som genomför inköp ska ha genomgått relevant utbildning för att vara behörig.

Policies och riktlinjer

 • Inköpspolicy
 • Riktlinjer för inköp och upphandling

Risk för oegentligheter och korruption i samband med bolagets inköp.

Riskhantering 2022

Arbetar löpande med internkontroll kopplat till inköpsprocessen. Under året har vi exempelvis kontrollerat att inköp skett från leverantörer med avtal inom el, vs och måleri. Inga avvikelser att rapportera.

Policies och riktlinjer

 • Policy och regler för gåvor och förmåner
 • Attestreglemente
 • Hållbarhetspolicy
 • Riktlinjer för inköp och upphandling
 • Policy för rapportering om missförhållanden

Koppling till hållbarhetsmål
Arbeta aktivt för att förebygga mutor och korruption vilket riskerar att skada samhället genom att leda till högre kostnader och snedvriden konkurrens.

Oegentligheter hos företag som deltar i upphandlingar.

Riskhantering 2022

Arbetar aktivt med en hållbar leveranskedja där vi ställer krav på våra leverantörer dels miljömässiga krav men även sett till sociala aspekter såsom kollektivliknande avtal och ekonomisk stabilitet.

Policies och riktlinjer

 • Policy för intern kontroll

Ökad vakansgrad.

Riskhantering 2022

 • Arbetat för att öka antalet som vill stå i vår bostadskö och öka attraktiviteten för hyresrätten. 
 • Är uppmärksamma på krav framtidens hyresgäster kommer ställa på boendet. 
 • Analyserat varför hyresgästen tackar nej till erbjudande om bostad.
 • Upprätthåller god standard på lägenhetsbeståndet genom underhåll och renovering. 
 • Arbetat för ökad trygghet och trivsel för att minska risk för vakans på grund av dåligt rykte för ett område.

Policies och riktlinjer

 • Uthyrningspolicy
 • Riktlinje: Regler för att erbjudas kontrakt
 • Riktlinje: Uthyrning bostäder