Gamlegårdsparken
Trygghet, trivsel och bosocialt hjärta

Delat ansvar för trygghet 

 Vårt trygghetsarbete består såväl av fysiska åtgärder, som exempelvis kameraövervakning, rondering med väktare, bommar, skalskydd med låsta entrédörrar och porttelefoner, förbättrad belysning som av förebyggande arbete med bland annat information, samverkan och medarbetare som huvudsakligen arbetar med bosociala frågor. Vi bidrar också till en aktiv fritid för framför allt barn och unga, med bland annat 100 lekplatser, aktiviteter, event och sponsring, arbetsmarknadsinsatser och självförvaltning. Vi har sedan ett antal år även en anställd trygghetssamordnare.

Vi satsar mycket för att öka den upplevda tryggheten, bland annat på Gamlegården, som idag omfattas av polisens lista över 61 utsatta områden i Sverige. Vårt mål är att bidra till att Gamlegården tas bort från listan över utsatta områden senast 2024. Gamlegården är ett fint och välskött bostadsområde där de flesta trivs och känner sig trygga, men vi ser också i vår senaste kundundersökning att den upplevda otryggheten har ökat trots vårt kontinuerliga arbete mot detta.

Vi är övertygade att läget hade kunnat vara mycket värre om vi inte under många år arbetat så intensivt med både förebyggande trivselåtgärder och rena säkerhetsinsatser, men tyvärr finns det ett antal individer som bidrar till otrygghet och som exempelvis ägnar sig åt brottslig verksamhet.

Delat ansvar för trygghetsarbete 

Vi är väl införstådda med att det är en mycket stor utmaning att få bort Gamlegården från listan och att det krävs en god samverkan med många aktörer, så som med polisen, kommunen, skolorna, BRÅ, civilsamhället, föräldrar, media och många fler. Vi arbetar med en åtgärdsplan på kort och lång sikt där vi kan påverka och för att vi ska nå målet kommer det att krävas strukturerat och målinriktat arbete med konkreta åtgärdsförslag. 

Men det kommer också krävas ekonomiska och långsiktiga investeringar i området – från många olika parter som verkar i och för området. Det är ett delat ansvar för att skapa ett tryggt område, bland annat krävs det:

  • En välfungerande skola   
  • Att människor kommer i arbete   
  • Lagföra vid brott   
  • Samverkan
  • Goda förebilder   
  • Långsiktiga insatser   
  • Att engagera och involvera boende
  • Föräldraansvar

Vi finansierar och stöttar nattvandring på Gamlegården

Syftet med att nattvandra är att fler vuxna ska finnas ute bland ungdomarna på Gamlegården och att man ska uppleva området tryggare på eftermiddagar och kvällar, när behovet är som störst. I cirka 1,5 år har nattvandrarna på Gamlegården varit igång och engagerat nästan 40 personer. I snitt har de varit ute mellan 50-60 timmar i månaden för att prata med de boende.

Arbete mot otillåten andrahandsuthyrning gav 37 återtagna lägenheter

Sedan januari 2021 har vi återtagit 37 lägenheter till bostadskön på grund av otillåten andrahandsuthyrning. Detta genom aktivt och systematiskt arbete av bolagets bosociala enhet och en digital tjänst där hyresgäster kan tipsa om misstänkt uthyrning.

Hyresgästerna som tipsar digitalt kan vara anonyma och tipsen vi fått in har kunnat bidra till att vi har kunnat styrka att lägenheter hyrts ut felaktigt. Men det kan underlätta för vår utredare om vi kan kontakta tipsaren i utredningssyfte och det är också viktigt att vi får så mycket information som möjligt, för att kunna styrka att fel har begåtts.

De 37 hyresgäster som hyrt ut sin lägenhet utan tillstånd har blivit uppsagda och lägenheterna har hyrts ut i den ordinarie bostadskön. Dels handlar det om rättvisa men också om trygghet. Man ska kunna känna sig trygg som hyresgäst att veta vem man bor granne med.

På ABK:s bosociala enhet arbetar fyra medarbetare med otillåten andrahandsuthyrning och andra oriktiga hyresförhållanden, störningar i boendet, misskötta lägenheter och uteplatser, övergivna lägenheter, trångboddhet, barnrätt och andra bosociala frågor.

Fortsatt stöd till Kvinnojouren 

Kvinnojourer runt om i landet bedriver ett livsviktigt arbete med att skapa trygghet för utsatta kvinnor och även för deras barn. Det har varit extra angeläget under pandemin, när fler är hemma och våld i nära relationer har ökat. För att bidra till deras viktiga arbete har vi stöttat Kristianstad Kvinnojour med totalt 150 000 kronor under de senaste tre åren.