Vi agerar affärsetiskt

Policy och riktlinjer för representation och gåvor

Vi har en policy som styr hanteringen av representation och gåvor som håller sig inom ramen för den policy som kommunfullmäktige antagit. Kopplat till policyn finns även en rad olika riktlinjer som mer i detalj beskriver hur representation ska hanteras inom olika områden. Däribland riktlinjer för bland annat uppvaktning och gåvor samt skattemässig hantering av måltidsrepresentation för att minimera risken för mutor.

LOU och hållbarhetspolicy styr upphandlingar

Inköp sker inom ramen för LOU, Lagen om offentlig upphandling, och utifrån bolagets Inköpspolicy. Bolaget har en central inköpsavdelning som säkerställer att upphandlingar och avtal uppfyller de lagar, policys och riktlinjer som finns att följa. Riktlinjerna föreskriver att personal som genomför inköp ska ha genomgått relevant utbildning för att vara behörig. Berörd personal genomgår fortlöpande utbildning vid behov eller förändringar. Alla upphandlingar sker digitalt. Förvaltningen står för den större delen av den löpande inköpsvolymen. Huvuddelen av inköpen sker via avrop på ramavtal. Inköpen avseende nyproduktion, ombyggnad och underhåll sker i projektspecifika upphandlingar.

Under 2022 köpte vi varor, tjänster och entreprenader från cirka 700 leverantörer. Våra inköp består av varor, tjänster och entreprenader kopplade till löpande drift och skötsel av våra fastigheter och bostadsområden. Inköpen berör även till stor del arbeten med renoveringar och nyproduktioner. Vi har en systematiserad leverantörshantering och ett inköpssystem som säkerställer att alla löpande inköp i förvaltningen sker genom kvalitetssäkrade och upphandlade avtal. Vidare får bolaget en inköpsstatistik, vilket stärker arbetet med spendanalyser och kategoristyrning.

ABK kollegan Jan


Investera hållbart för framtida generationer

Ekonomisk hållbarhet

Inköpspolicy och riktlinjer som stöd till första upphandlingen

Utifrån ABK:s inköpspolicy, riktlinjer och lagar, som ska minska risken för korruption och mutor, kunde ABK:s nya inköpare Ebba ta fram ett korrekt underlag för sin första upphandling - två nya traktorer. Förutom att upphandlingen ska gå korrekt till ska även de nya traktorerna kunna möta de krav som ställs på en säker arbetsplats och god ergonomi.

På vilket sätt kommer detta underlätta er vardag?

- Allt, svarar Jan en av ABK:s två traktorförare. Komforten, effektiviteten, tekniken, ljudet, ja - allt. Det har hänt en del på 15 år konstaterar Jan.

Mats instämmer och hoppas innerligt att han ska slippa att hålla på att laga och lägga en massa tid på grejer som alltid gick sönder, det kommer spara oss en massa tid.

De två traktorerna servar hela ABK:s bestånd men framför allt Österäng och Gamlegården.


Krav på leverantörer

Hållbara inköp och ansvar i leverantörsledet är viktiga frågor för ABK. Genom att arbeta med en hållbar leveranskedja, där vi ställer krav på leverantörerna avseende sociala aspekter såsom kollektivliknande avtal och ekonomisk stabilitet tar vi ett stort kliv mot ansvarsfullt företagande. Vi ställer krav på att våra leverantörer ska agera utifrån vår uppförandekod för entreprenörer när de är i våra fastigheter och möter våra hyresgäster. Informationen är samlad i ABK:s handbok för entreprenörer.

Vi ställer även miljömässiga krav i våra upphandlingar. Entreprenören ska bland annat tillgodose att byggavfall som uppkommer i entreprenaden sorteras och bortforslas, kopplat till detta ska entreprenören ha kännedom om och följa relevant miljölagstiftning. ABK har tagit fram en egenkontroll för entreprenörer som ska säkerställa att entreprenören iakttar alla de grundkrav som ställs i våra entreprenadkontrakt. Kopplat till varje nyproduktion eller renovering, där bygglov eller rivningslov krävs, ska det upprättas en kontrollplan som regleras av PBL (Plan- och bygglag 2010:900). 

I kontrollplanen ska det bland annat anges hur farligt avfall hanteras samt vilket rivningsmaterial som kan återvinnas. I alla våra projekt tilldelas även en kvalitetsansvarig och en miljöansvarig som ska säkerställa att vi efterlever gällande regelverk, policys samt löpande utvärderar nya lösningar som kan bidra till en mer hållbar byggprocess. Utöver detta sker årliga stickprovskontroller av våra leverantörer och entreprenörer där vi dokumenterar huruvida ställda avtalskrav, både avseende pris och kvalitet uppfylls. I de fall det finns avvikelser sker uppföljning med berörd leverantör.

ABK har inte möjlighet att påverka alla delar i leverantörskedjan, men genom tydligare avtal och villkor samt systematisering av leverantörshanteringen kommer påverkningsgraden att höjas.


Uthyrningspolicy - Bostäder för alla

Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka och få en bostad hos oss. Vi har en uthyrningspolicy som följer Sveriges allmännyttas riktlinjer för ansvarsfull uthyrning av bostäder som främjar en transparent, rättvis och väl fungerande uthyrning. Sökande till våra bostäder ska registrera sig i bostadskön. 

Alla som registrerat sig får en köpoäng per dag. För att få en bostad ska sökande ha godtagbar inkomst. Vi erbjuder 5 % av nyproducerade bostäder till Kristianstads kommun för bostadssociala ändamål. Vid nyproduktion av bostäder med statligt investeringsstöd erbjuds bostäder till Kristianstads kommun enligt gällande regelverk.


Skapa ett ännu bättre Kristianstad

Social hållbarhet

Bostäder för alla

 Kampanjen har bidragit till att vi ökat antalet som står i vår bostadskö med 42 % gentemot 2021.

Genom att fler står i bostadskön samlar vi på oss en intressebank med potentiella kunder som vi kan nå enkelt och kostnadseffektivt med information och marknadsföring.

För de sökande finns det många fördelar med att stå i vår bostadskö. Förutom att den är rättvis och gratis ger det också en trygghet till den som står i kön. Om livet plötsligt förändras, man ska börja studera, man blir fler eller färre i familjen, då är chanserna och möjligheterna större att få en bostad när det behövs.

Att förebygga korruption och mutor

För att minimera risken för korruption och mutor arbetar vi med att arbetsuppgifterna ska fördelas på flera medarbetare, så kallad segregation of duties. En medarbetare har inte rätt att genomföra ett inköp från beställning till betalning, inte heller att ensam genomföra en upphandling från det att underlaget tas fram till att tilldelning meddelas. 

Alla upphandlingar sker digitalt, vilket ger en spårbarhet och reducerar risken för bedrägeri och oegentligheter. En medarbetare har inte rätt att ensam hantera ett ärende från uppsägning av ett hyresavtal till att en ny hyresgäst flyttar in vilket minimerar risken för oegentligheter. Alla ändringar i fastighetssystemet och leverantörsregistret loggas för spårbarhet. Attestreglementet anger behörigheter avseende beställningar och avtal. Utbetalningar sker alltid två i förening för att minimera risken för oegentligheter.

Målet är att inga incidenter av korruption eller mutor ska inträffa och att de regler och lagar som finns följs. Under de tre senaste åren har inga incidenter av korruption eller mutor påträffats.