Resultaträkningar


(tkr) Koncernen Moderbolaget
NOT 2022 2021 2022 2021
Rörelsens intäkter
Hyresintäkter 3 842 469 826 274 776 680 765 715
Aktiverat arbete för egen räkning 339 850
Övriga förvaltningsintäkter 4 29 001 17 597 39 119 28 560
Summa rörelsens intäkter  871 809 844 721 815 799 794 275
Rörelsens kostnader 2, 5, 6
Driftskostnader 7 -227 821 -229 007 -215 304 -217 034
Underhållskostnader 8 -223 489 -217 846 -204 666 -201 860
Fastighetsskatt -14 649 -20 817 -14 455 -20 626
Personalkostnader 9, 10 -153 697 -149 293 -153 697 -149 293
Av- och nedskrivningar 11, 12, 13 -138 248 -199 098 -121 012 -183 282
Övriga rörelsekostnader 14 -26 478 -6 091 -26 478 -6 209
Summa rörelsens kostnader -784 382 -822 152 -735 612 -778 304
Rörelseresultat 87 427 22 569 80 187 15 971
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 90 131 89 785
Ränteintäkter och liknande resultatposter 15 7 240 5 093 2211 516
Räntekostnader och liknande resultatposter 16 -60 939 -55 669 -51 770 -47 989
Summa finansiella poster -53 699 39 555 -49 559 42 312
Resultat efter finansiella poster 33 728 62 124 30 628 58 283
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Förändring av periodiseringsfonder
Förändring av överavskrivningar
Summa bokslutsdispositioner -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Resultat före skatt 30 728 59 124 27 628 55 283
Skatter
Skatt på årets resultat 17 -7 499 5 300 -6 875 6 121
Årets resultat 23 229 64 424 20 753 61 404