Våra hållbarhetsmål och risker


Under 2021 har bolaget arbetat fram nya långsiktiga hållbarhetsmål:

  • Minimera vår och våra kunders påverkan på klimat och miljö (miljömässig hållbarhet).
  • Skapa ett ännu bättre Kristianstad (social hållbarhet).
  • Investera hållbart för framtida generationer (ekonomisk hållbarhet).

Dessa övergripande mål har sedan brutits ner i konkreta mål.

På nästkommande sidor redovisar vi våra nya mål, delmål för de kommande åren samt utfall för 2022. 

Vi redovisar också de risker som vi identifierat kring vårt hållbarhetsarbete och hur vi arbetat med riskhantering 2022.