Kassaflödesanalyser


(tkr) Koncernen Moderbolaget
Den löpande verksamheten NOT 2023 2022 2023 2022
Rörelseresultat före finansiella poster 109 834 87 427 101 678 80 187
Av- och nedskrivningar 165 583 163 210 154 312 145 974
Övriga ej likviditetspåverkande poster 8 976 -89 693 960
284 393 250 548 256 683 227 121
Erhållen ränta 15 843 7 240 4 140 2 211
Erlagd ränta -96 952 -56 346 -81 258 -47 177
Betald inkomstskatt 1 596 -1 916 2 037 -442
204 880 199 526 181 602 181 713
Förändring varulager -31 -987 -31 -987
Förändring kundfordringar 551 -131 550 -143
Förändring övriga kortfristiga fordringar 20 156 5 773 -1 148 -1 565
Förändring leverantörsskulder -1 719 -11 010 -16 727 -8 306
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder 451 427 15 873 468 818 6 378
Kassaflöde från den löpande verksamheten 675 264 209 044 633 064 177 090
Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag –5 000
Investeringar anläggningstillgångar -573 431 -379 536 -456 186 -334 236
Sålda materiella anläggningstillgångar 3 114 814 3 025 815
Kassaflöde från investeringsverksamheten -570 317 -378 722 -458 161 -333 421
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 320 000 35 000 170 000
Amortering av lån -23 289 -26 064
Lämnat koncernbidrag -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Erhållet aktieägartillskott 2 382 2 382 2 382 2 382
Utdelning till aktieägare -288 -136 -288 -136
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 295 805 8 182 169 094 -754
Årets kassaflöde 400 752 -161 496 343 997 -157 085
Likvida medel vid årets början 270 870 432 366 252 195 409 280
Likvida medel vid årets slut 30 671 622 270 870 596 192 252 195