Resultaträkningar


(tkr) Koncernen Moderbolaget
NOT 2023 2022 2023 2022
Rörelsens intäkter 2
Hyresintäkter 3 876 583 842 469 811 661 776 680
Aktiverat arbete för egen räkning 600 339
Övriga förvaltningsintäkter 4 37 749 29 001 50 070 39 119
Summa rörelsens intäkter  914 932 871 809 861 731 815 799
Rörelsens kostnader 2, 5, 6
Driftskostnader 7 -254 015 -227 821 -239 643 -215 304
Underhållskostnader 8 -193 158 -223 489 -174 705 -204 666
Fastighetsskatt -20 248 -14 649 -20 050 -14 455
Personalkostnader 9, 10 -168 528 -153 697 -168 528 -153 697
Av- och nedskrivningar 11, 12, 13 -167 583 -138 248 -156 312 -121 012
Övriga rörelsekostnader 14 -1 566 -26 478 -815 -26 478
Summa rörelsens kostnader -805 098 -784 382 -760 053 -735 612
Rörelseresultat 109 834 87 427 101 678 80 187
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 15
15 843 7 240
4 140
2 211
Räntekostnader och liknande resultatposter 16 -101 041 -60 939 -85 347 -51 770
Summa finansiella poster -85 198 -53 699 -81 207 -49 559
Resultat efter finansiella poster 24 636 33 728 20 471 30 628
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Förändring av överavskrivningar 1 500
Summa bokslutsdispositioner -3 000 -3 000 -1 500 -3 000
Resultat före skatt 21 636 30 728 18 971 27 628
Skatter
Skatt på årets resultat 17 -8 415 -7 499 -7 663 -6 875
Årets resultat 13 221 23 229 11 308 20 753