Granskningsrapport för år 2023

Till årsstämman i Aktiebolaget Kristianstadsbyggen, org.nr 556054-1889


Vi, av fullmäktige i Kristianstads kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Aktiebolaget Kristianstadsbyggens verksamhet för år 2023. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorn ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga som grund för våra uttalanden nedan. Utifrån granskning gör vi följande bedömningar avseende revisionsåret 2023:

Att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt utifrån det syfte som uttrycks i bolagsordning och ägardirektiv, Bolagets verksamhet har bedrivits inom de ramar kommunala befogenheter utgör.

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden har varit tillräcklig. Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i den grundläggande granskningen 

Kristianstad den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Roland Krantz                                     Göran Sevebrant                    Fredrik Berndt

Sven Gunnar Linné                            Bill Nilsson                                Pontus Lindberg

Lars Tufvesson