Vd har ordet

Stadig grund under utmanande år

2023 var ett utmanande år för de flesta i samhället, med en skakig omvärld och kraftigt höjda energikostnader, räntor och inflation. Trots att vi fått ökade kostnader har vi stått fortsatt stadigt, även om vi har fått se över och anpassa vår verksamhet. Det är inte mer än rimligt att vi ska göra allt vi kan för att vara extra kostnadseffektiva och hitta nya lösningar, inte minst i tuffa tider. Till vår hjälp har vi engagerade, innovativa och arbetsamma medarbetare som inte räds utveckling och nya idéer. Med helhetstänk och samarbete över gränserna hjälps vi åt att ta hand om varandra, våra kunder och våra fastigheter.

Kostnaderna för räntor samt taxor för exempelvis el och värme ökade kraftigt under 2023. Hyreshöjningen på 4,92 % var högre än på länge men täckte ändå inte de ökade kostnaderna. Då vi värnar om hyresgästerna och har förståelse för deras förutsättningar accepterade vi den nivån. 

Vi har varit förberedda med bland annat räntesäkring, energieffektiviseringar, samverkan och effektivare arbetssätt. Men i längden är det inte hållbart, då vi enbart har hyror som intäkter. Om vi år efter år får in lägre intäktsökningar än kostnadsökningar för sådant vi inte själva kan påverka kommer det på sikt att urholka värdet på bolaget. Det riskerar också att minska våra möjligheter att leverera god service, ha välskötta fastigheter och utemiljöer samt att bygga nya hyresrätter.  

Renovering pågår i kvarteret Geten på Sommarlust.

Vi har de senaste åren gjort stora investeringar i underhåll och renoveringar. Även om vi under 2023 har renoverat ett stort antal lägenheter, bland annat på Sommarlust, har vi nu tvingats dra ner en del. Detta påverkar våra hyresgäster. De hyreshöjningar vi har accepterat för 2024 och 2025 är inte heller tillräckliga. Vi kommer att behöva göra ytterligare anpassningar för att möta ökade kostnader. 

Vi har tillsammans med andra bolag i Sveriges Allmännytta tryckt på för förändringar på nationell nivå för att förbättra hyresrättens förutsättningar.

Vi bidrar till bostadsförsörjning och stadsutveckling i nära samråd med våra ägare, både i centrala Kristianstad och i övriga orter i kommunen. 2023 har vi färdigställt attraktiva och rökfria lägenheter i Tollarp och Åhus.

I Östermalms Park i Kristianstad har vårt stora samhällsbyggnadsprojekt börjat märkas på allvar. Det nya området kommer på sikt bli en tillgång för stadskärnan, boende och besökare. Samtidigt får man ha respekt för att det är vårt största projekt på många år, som kräver betydande investeringar.

Östermalms Park

Vi fortsätter att påverkas av konjunkturens höga byggkostnader, brist på material samt tillgång till byggbar mark. Vi ser en inbromsning i efterfrågan av nybyggda bostäder. Men samtidigt sjunker byggandet av lägenheter till en rekordlåg nivå nationellt och lokalt vilket påverkar balansen mellan tillgång och efterfrågan. Det är fortsatt viktigt att vara affärsmässiga och känna av marknaden. 

Vi har fortsatt hög uthyrningsgrad för våra bostäder, med undantag för våra studentbostäder. Den goda tillgången på bostäder var en bidragande orsak till att Kristianstad blev årets studentstad 2024. 

Bland våra 230 kommersiella lokaler har vi nästan ingen vakans alls. Vi har ett nära samarbete med våra hyresgäster, är flexibla och lyhörda och ställer rimliga krav. Vi tror att vår affärsmodell på sikt ska kunna lyfta även Boulevard, citygallerian som vi genom dotterbolag köpte vid årsskiftet 2023/2024 för att ytterligare lyfta stadskärnan. 

Vi tar hela tiden steg för att bli ännu mer miljö- och klimatvänliga, där återbruk är en åtgärd. Vi använder bland annat återvunnet tegel när vi bygger nytt i Östermalms Park. 

Vi genomför varje år insatser för att öka den biologiska mångfalden, vi arbetar med att utveckla cirkulär produktion och vi fortsätter att investera i solcellsanläggningar.   

Även kriser kan ge bättre förutsättningar för klimat och miljö. Efter elkris, med informationskampanjer från oss och från myndigheterna, ställde hyresgästerna upp och minskade sin vattenförbrukning. 

Paneldebatt under Framtidsveckan om vad som behöver göras för ökad integration och trygghet.

De allra flesta känner sig trygga. Men det finns en del fastigheter där de boende känner sig mer otrygga, mycket på grund av faktorer som är svåra för oss att påverka. 

Så vad kan vi göra? Som en del av vårt allmännyttiga ansvar engagerar vi de boende, gör stora och små insatser för trygghet, säkerhet och trivsel samt arbetar långsiktigt och närvarande med engagerade medarbetare. Och vi samverkar. För vi varken kan eller ska lösa samhällsutmaningarna själva. Vi kan glädjande nog se att arbetet ger resultat och upplevelsen är att det under 2023 varit lugnare runt om i vårt fastighetsbestånd. 

Vi arbetar vidare med våra viktiga bosociala frågor som exempelvis störningar, misskötsel, trångboddhet och otillåten andrahandsuthyrning.  

Vi har fortsatt arbeta brett med barns inflytande under året. Bland annat har barn varit delaktiga i utformning av lekplatser, utemiljö i nyproduktion och ny fritidsgård, både genom fysiska träffar och med hjälp av digitala verktyg. 

Digitalisering är en viktig fråga för oss i dagens snabbt föränderliga samhälle, med cybersäkerhet, molntjänster och digitala lösningar som möter kundernas och våra behov.  

Vi har byggt ett nytt snickeri och måleri under året. En viktig satsning för ännu bättre arbetsmiljö för nästan 40 medarbetare, för effektiv logistik, för miljön med en stor solcellspark och för kostnadseffektivitet med lagringsmöjligheter som möjliggör materialinköp till lägre kostnad. Vi projekterar även för nya lokaler i Gamlegårdens centrum för våra fastighetsskötare.  

Avslutningsvis vill jag återigen poängtera att goda resultat inte kommer av sig själv, precis som nöjdhet och trivsel. Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb med att förbättra för kunder, kollegor och för vår kommun. Ett stort tack till mina kollegor för ett riktigt bra arbete under året!


Henrik Strand

vd

Vårt allmännyttiga ansvar – att ge det lilla extra! Våra engagerade medarbetare i det årliga luciatåget som skänker lite glädje i våra bostadsområden under lucia.