Miljömässig hållbarhet - mål och risker

Minimera vår och våra kunders påverkan på klimat och miljö 

Mål och utfall

Senast till utgången av 2023 ha arbetat fram strategi för mätmetod med nyckeltal för att mäta våra utsläpp av växthusgaser från byggnation, renovering och ombyggnation. 

Därefter ska vi under 2024 ta fram strategi med mätbara mål på minskade utsläpp och dess ekonomiska påverkan. 

Systemstöd är under implementering. Arbetet med olika mätmetoder är påbörjat, när systemstödet är implementerat kan mätmetoderna tas i bruk.

Senast 2023 ha en återbruksstrategi, vilken ska ligga till grund för våra långsiktiga mål gällande återbruk.

Arbetet med en återbruksstrategi är påbörjat och kommer under 2024 inkluderas i en mer övergripande policy för hållbarhetsarbetet i byggprocessen.

Vi ska senast 2025 ha genomfört minst två pilotprojekt i nyproduktion/renovering kring återbruk.

Pilotprojekt med återbruk av fasadmaterial vid rivning på Östermalms Park pågår.  Ytterligare ett pilotprojekt för återbruk vid renovering har tagits vidare till upphandling på en av våra befintliga fastigheter.

Senast 2030 ha minskat energiförbrukningen (el och värme, a-temp, normalårskorrigerat) för fastighetsdrift med 30 % jämfört med 2007, till 94 kWh/m2/år

Energiförbrukning 97,1 kWh/m2/år  (99,3 kWh/m2/år 2022). 

Minskning med 28 % mot 2007.

Senast 2030 ha minskat vattenförbrukningen med 15 % jämfört med 2020, till 1,045 m3/m2/år.

Vattenförbrukning 1,048 m3/m2/år (1,117 m3/m2/år 2022). 

Minskning med 14,8 % mot 2020.

Ha solenergi på alla nyproducerade fastigheter, där det är möjligt.

Solceller är driftsatta på alla fastigheter som färdigställts under året. Östermalms Park och projektering av nya anläggningar inom befintligt bestånd pågår. 

Årlig kapacitet för solenergi på minst 1 000 MWh 2025 och 3 000 MWh 2030.

Kapacitet för 800 MWh solenergi.

Med information, underlättande åtgärder, tekniska lösningar och samverkan aktivt arbeta för att våra kunder ska minska sin klimatpåverkan.

  • Införande av aktiv individuell vattenmätning (IMD) i 489 lägenheter under året, i samband med nyproduktion och renovering. Totalt antal lägenheter med aktiv IMD är 3 239. 
  • Den stora informationskampanjen med duschklockor och information utdelade till alla hyresgäster bidrog till minskad förbrukning. Läs mer under Det gröna bostadsbolaget.
  • Våra miljövärdar har utbildat hyresgästerna på Gamlegården i sophantering/återvinning, med mycket gott resultat. 
  • Nya laddplatser installerade på flera platser i vårt  fastighetsbestånd.

Senast 2026 vara 100 % fossilfria på redskap/maskiner. Delmål: 2023: 87 %, 2025 96 %

82 % fossilfria bränslen på transportfordon, arbetsmaskiner och redskap (82 % 2022).

Senast 2024 ha 100 % fastighetsnära sortering av avfall. Delmål: 98 % 2023.

 98,3 % fastighetsnära sortering av avfall (96,3 % 2022)

Stärka biologisk mångfald. 

2023 ha gjort två större insatser (>100 000 kronor), fyra mellanstora insatser (10 000 – 100 000 kronor) och åtta mindre insatser (<10 000 kronor) 

Målet är uppnått med två större, fyra mellanstora och åtta mindre insatser utförda. 

Stora insatser under året har varit inköp av 20 träd till den nya trädpoolen på Östermalms Park, samt att vi har bekämpat invasiva växtarter på flera platser i vårt bestånd. 


Vi har också inventerat invasiva arter på ett 20-tal fastigheter, skapat biotopyta, faunadepå, fågelholkar och insektshotell på flera olika fastigheter runt om i kommunen, tagit fram nya rutiner och nytt skyltprogram för biologisk mångfald, arbetat fram trädplaner på olika områden och planterat 9 000 vårblommande lökväxter på Österäng. 


Risker och riskhantering

Risk att vår verksamhet har negativ påverkan på klimat, miljö och bolagets ekonomi.

Vi arbetar med vårt övergripande miljömässiga hållbarhetsmål "Minimera vår och våra kunders påverkan på klimat och miljö".  Här inkluderas arbete med energieffektiviseringar, solceller, hantering av avfall, lösningar för ökat återbruk med mera.

Policies och riktlinjer

  • Hållbarhetspolicy
  • Inköpspolicy
  • Projektpolicy

Koppling till hållbarhetsmål
Flera delar under "Minimera vår och våra kunders klimatpåverkan"

Risk att klimat och miljö har negativ påverkan på vår verksamhet, våra fastigheter, våra kunder eller våra medarbetare.

Vi arbetar för att framtidssäkra våra fastigheter för klimatförändringar genom att i samband med renovering se över dagvattenhantering och satsningar på lokalt omhändertagande av dagvatten. Nyproduktion hanteras via myndighetskrav dår vi har exempelvis översvämningrisk att förhålla oss till för att få bygglov. Vi arbetar aktivt med vårt försäkringsskydd avseende vallbrott/översvämningar.