Dialog med våra intressenter

Bostadshyresgäster

Viktiga frågor:

Skötsel och underhåll. Trivsel och trygghet. Dialog och service. Boinflytande. Hyresnivåer. Tillgänglighet. Miljöarbete. Attraktiva bostadsområden.

Kanaler för dialog:

Daglig dialog ute i våra bostadsområden eller på våra kundcenter. Kundundersökningar.  Sociala medier. Felanmälan och åtgärdsarbete i lägenheten. Träffar och möten kring aktuella frågor, som inför renovering. Hyresgästmöten. Pensionärsråd. Event.

Medarbetare

Viktiga frågor:

Företagskultur. Göra skillnad. Kompetensutveckling. Arbetsvillkor och arbetsmiljö. Ansvar, delaktighet och samhörighet. Likabehandling. Balans i livet. Löneutveckling.

Kanaler för dialog:

Medarbetarundersökning. Facklig samverkan. Bolagsråd. Medarbetarsamtal. Gemensam frukost och kaffepaus. Lönesamtal. Arbetsplatsträffar. Fokusgrupper för utvecklingsarbete med representanter från olika avdelningar. Stormöten. Intranät. Chefer.

Lokalhyresgäster

Viktiga frågor:

Skötsel och underhåll. Dialog och service. Lokalanpassningar. Tillgänglighet. Hyresnivåer.

Kanaler för dialog:

Löpande kontakter och möten. Kundvärd. Avtalsförhandling.

Leverantörer

Viktiga frågor:

Affärsmässighet. Goda relationer. Relevanta krav i upphandlingar.

Kanaler för dialog:

Upphandlingar. Löpande kontakter och möten.

Finansiärer

Viktiga frågor:

Kreditbetyg. Riskhantering. Investeringsplaner. Stabil ekonomi.

Kanaler för dialog:

Årliga avstämningsmöten. Möten vid varje lånetillfälle.

Ägare

Viktiga frågor:

Ägarstyrning och ägardirektiv. Lönsamhet och avkastning. Affärsmässighet. Systematiskt arbete med renovering och underhåll. Bostäder för alla. Stadsutveckling och stadsdelsutveckling. Integration. Miljö- och klimatarbete. Barnkonventionen. Socialt ansvarstagande. Riskhantering.

Kanaler för dialog:

Styrelsemöten. Löpande dialog med vd. Ägardialog. Strategisk chefsgrupp.

Allmänhet och presumtiva hyresgäster

Viktiga frågor:

Kötider. Uthyrningsregler. Nyproduktion. Hyresnivåer.

Kanaler för dialog:

Visningar. Intresseundersökningar. Stadsdelsfestivaler och andra event. Besök på Kundcenter. Sociala medier.

Hyresgästföreningen

Viktiga frågor:

Rättvis hyressättning. Insyn och påverkan. Specifika frågor som rör det lokala boendet. Stadsdelsutveckling. Samarbete.

Kanaler för dialog:

Hyresförhandlingar. Hyresgästträffar. Boinflytandekommitté (BIK). Samverkan i projekt.

ABK-dagarna, här på Österäng, är bra tillfällen till dialog med våra hyresgäster.

Nöjda nyinflyttade

95 % av alla nyinflyttade hyresgäster är nöjda eller mycket nöjda med hur ABK hanterat inflyttningsprocessen, från information och första kontakt till inflyttning. Detta enligt enkät som undersökningsföretaget AktivBo skickat till alla nyinflyttade under 2023.