Signaturer

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 18 april 2024 för fastställelse.

Kristianstad den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Christer Nilsson, ordförande
Catarina Palmblad, vice ordförande
Ulrika Tågström
Magnus Forsberg
Carl Henrik Nilsson
Henrik Strand, vd

Vår revisionsberättelse har avgivits den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor

Robin Persson
Auktoriserad revisor