Trygghet, trivsel och bosocialt hjärta

Barnens rättigheter 

är en naturlig del 

av vår verksamhet

För att kunna göra det har alla chefer genomgått en ledningsutbildning kring barnrätt och våra medarbetare som arbetar direkt med frågor som rör barn har fått fördjupningsutbildning. Medlemmarna i vår barnrättsgrupp har genomgått utbildning till barnrättsstrateger, och våra medarbetare har utbildats i barnrätt. Vi har också samlat allt som rör barnrätt på intranätet för alla medarbetare.


Barnen på Sommarlust har varit med och påverkat utformningen av den nya storlekplatsen som invigdes på området under våren.

Barnen formar sina egna lekplatser

I bostadsområdet Sommarlust i Kristianstad har alla barn fått möjlighet att tycka till om vilken lekutrustning de gillar, genom ett pilotprojekt för barns inflytande. Synpunkterna har legat till grund för utformningen av en ny storlekplats - och 4 maj var det dags för invigning!

 - Det känns bra att vi nu tillför en ny storlekplats till de boende på Sommarlust, säger vd Henrik Strand i samband med invigningen. Det är också extra roligt att så många barn velat vara med och påverka och att vi kunnat tillgodose många av deras önskemål.

Den nya lekplatsen ligger på gården till Utställningsvägen 14, men är öppen för alla leksugna. I anslutning finns också nyinstallerade sittytor och grill, samt en boulebana.

- Vi har velat göra en samlingsplats för hela familjen, men med utgångspunkt från vad barn på området vill ha, säger vår utemiljösamordnare Carolina Aouseus som planerat den nya lekplatsen tillsammans med förvaltningen på området och entreprenören Kompan.

Invigningen drog många barn och vuxna från området. Kompan bjöd på barnaktiviteter som godisregn och förvaltningen på området bjöd på grillad korv, för att fira in den nya samlingsplatsen på gården.Pilotprojekt för barns inflytande kring utformning av lekplatser

Under senhösten 2021 bjöds alla barn i bostadsområdet in till en digital barnanpassad enkät för att tycka till om två nya lekplatser som vi planerade att bygga på området. 54 barn gjorde enkäten, själva eller med sina föräldrar. De fick med hjälp av smileys betygsätta en stor mängd olika typer av lekredskap - och välja vad de anser är viktigast och roligast på en lekplats. Det var också frågor kopplat till behov hos barn med funktionsvariationer.

- Barnens svar gav oss mycket bra underlag kring vad vi ska prioritera, inte minst här på den nya storlekplatsen på Sommarlust, säger Carolina. Vi planerar också ytterligare en stor lekplats längre norrut på området inom ett par år, som är tänkt att komplettera den som vi byggt nu. Även där utgår vi från barnens svar i enkäten.

Arbete har under året pågått med ytterligare en storlekplats på annan gård på samma bostadsområde. Även den lekplatsen utformas efter önskemål från barn, med utgångspunkten att den ska komplettera den redan färdigställda lekplatsen på området.

2023 fick alla barn tycka till om lekredskap

Då pilotprojektet kring barns inflytande vid utformandet av lekplatser föll så väl ut fick alla barn som bor hos ABK en enkät under 2023 för att tycka till om vilka lekredskap de föredrar, och ett drygt 60-tal barn delade med sig i den omfattande enkäten.

- Vi har idag cirka 100 lekplatser runt om i våra bostadsområden, säger Carolina. Utifrån de synpunkter vi får in blir det lättare att planera när det blir dags att renovera äldre lekplatser, planera nya eller eventuellt utöka befintliga. Vi får helt enkelt mer data över vilka redskap och funktioner barn föredrar, vilket gör att vi har med barnens perspektiv i vår planering av lekplatser.

Bland annat har barnen med sina synpunkter varit med och påverkat utformningen av lekytor på nya bostadsområdet Östermalms Park. Tanken är här att inriktningen klätterlek och hinderbana för lite äldre barn och ungdomar ska komplettera övriga lekytor i centrala Kristianstad. 

QR-skyltar bjuder in till synpunkter på alla våra lekplatser

Under året har boende inkommit med synpunkter och tips på fler än 25 lekplatser runt om i kommunen. Detta utifrån de dekaler med QR-koder som vi satte upp 2022 på alla lekplatser i vårt bestånd. Synpunkter och idéer har skickats till ABK:s utemiljösamordnare kring utvecklingen av lekytan samt betygsätta lekplatsen. Inkomna synpunkter tas med i planeringsarbetet för utveckling och underhåll av befintliga och nya lekplatser i beståndet. 

Exempel på andra insatser för barns rättigheter under 2023:

  • Vi har fortsatt arbetet med ny samlingsplats i Gamlegårdsparken, där ny effektbelysning finansierad av Stadsutveckling Näsby sattes upp i slutet av 2022. Målet är att skapa en mötesplats för huvudsakligen barn och unga på området.  
  • Vi har haft gemensamt processarbete tillsammans med kommunen för att se om vi i tidigare skede skulle kunna fånga upp de hyresgäster som riskerar att avhysas, och sätta in åtgärder. Vi har haft regelbundna träffar med representanter från kommunen gällande vräkningsförebyggande arbete.
  • Satsningen som startade under 2022 har fortsatt under 2023, där ABK:s förvaltning och bosociala enhet i ökad omfattning gjort hembesök i lägenheter som inte haft något besök av ABK-personal de senaste fem åren. Målet är att alla lägenheter oftare ska ha någon form av besök, bland annat för att tidigt upptäcka eventuell vanvård, misskötsel eller trångboddhet. Till följd av detta har flera fall upptäckts med missförhållanden kring vanvård och barns boendemiljö.
  • Barn har också varit med och påverkat utformningen av ny barndel som byggts på Gamlegårdens bibliotek och som invigdes i juni, samt utformning av den nya fritidsgården som kommer att byggas på området. 

Återkommande insatser som utgår från barn och deras behov är bland annat gratis friluftsbad på Gamlegården, Sommarkollo för behövande barn, Aktiv sommar på Gamlegården och Österäng där ett 40-tal ungdomar i årskurs sju får sysselsättning och aktiviteter, finansiering av Näsby fritidsgård, hälsosatsningen Kids in Motion med spontanidrott genom KDFF i våra bostadsområden och ABK-dagar med familjeaktiviteter.