Attraktiv arbetsgivare

Vår personalstrategi

Vi arbetar aktivt med förebyggande åtgärder inom både den fysiska samt psykosociala arbetsmiljön. Medarbetarna är delaktiga i att förbättra arbetsmiljön och organisationen genom regelbundna träffar i Arbetsmiljörådet och i Bolagsrådet.

Vår riktlinje för aktiva åtgärder mot diskriminering ligger till grund för att främja alla chefers och medarbetares delaktighet i det systematiska arbetet med likabehandling. Målet med det arbetet är att främja allas lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter i de frågor som inbegrips i riktlinjen.

För att främja personalens välbefinnande har vi en hälsogrupp som består av sex hälsoinspiratörer samt personalchefen som varje år arrangerar olika aktiviteter för kropp och själ på fritiden. Aktiviteterna har en stor social betydelse utöver att det även ger kunskap om en sund och hälsosam livsstil. Vi har också friskvårdsbidrag för alla medarbetare.  

Nöjda medarbetare en förutsättning för lönsamhet

Stort rekryteringsbehov

För att vara en attraktiv arbetsgivare gäller det att hänga med i arbetsmarknadens svängningar och vara en god ambassadör för ABK i mötet med våra kandidater, vid varje unikt tillfälle och intervju. Under 2023 rekryterade vi 7 fasta tjänster och vi fick in 422 sökande till dessa tjänster varav vi genomförde 43 intervjuer. För att locka fler ungdomar att söka jobb hos oss har vi arbetat mer med sociala medier i rekryteringssammanhang och vi har även deltagit i kommunens framtidsdag/mässa på Arenan.

Vi kommer fortsatt ha ett rekryteringsbehov av personal då vi fram till 2026 räknar med cirka fyra till sju pensionsavgångar per år.

För att väcka ett intresse för fastighetsbranschen och ha en större möjlighet att rekrytera bra och kunnig personal tar vi emot praktikanter i olika delar av verksamheten. Vi vill också bidra till samhällsnyttan och ge skolungdomar en möjlighet att praktisera hos oss för att kunna ge dem rätt förutsättningar för kommande arbetsliv.  

Frisknärvaro

Vi fortsätter att ha en hög frisknärvaro. 2023 uppmättes den till 96,3 %, vilket är något högre än under pandemiåren 2020/2021. Det som bidrar till att vi även detta år har så låg sjukfrånvaro är att vi har få långtidssjukskrivna. Vi fortsätter som tidigare att arbeta proaktivt med rehabiliteringssamtal och uppföljning för att förhindra att våra medarbetare blir sjukskrivna längre än nödvändigt.